Stanowisko Post-doc w ramach projektu OPUS 13 pt. „ Wykorzystanie danych hiperspektralnych oraz LIDAR, pozyskiwanych z pułapu lotniczego oraz platformy UAV, do charakterystyki hydromorfologiczej europejskich rzek, w skali odcinka cieku

 

 

 

 

Szkoła Główna Gospodarstwa
Wiejskiego w Warszawie

 

Instytut Inżynierii Środowiska

Katedra Teledetekcji i Badań Środowiska

 

ul. Nowoursynowska 159

bud. 33, pok. 304,

02–787 Warszawa

+48 22 593 53 11

+48 22 593 52 66

Jaroslaw_chormanski@sggw.edu.pl
www.sggw.pl

 

Stanowisko Post-doc w ramach projektu OPUS 13
pt. „ Wykorzystanie danych hiperspektralnych oraz LIDAR, pozyskiwanych z pułapu lotniczego oraz platformy UAV,
do charakterystyki hydromorfologiczej europejskich rzek,
w skali odcinka cieku.

Szukamy kandydata na stanowisko Post-Doc w Katedrze Teledetekcji i Badań Środowiska w Instytucie  Inżynierii Środowiska, SGGW w Warszawie, o silnej motywacji, którego zainteresowania naukowe ukierunkowane są w tematyce zastosowania GIS i teledetekcji w hydromorfologii i badaniach roślinności spontanicznej. Stanowisko jest w całości finansowane z projektu NCN – OPUS13, który realizowany jest pod kierownictwem dr hab. Jarosława Chormańskiego, prof. SGGW.

Opis zadania projektu:

Głównym celem projektu OPUS 13 jest opracowanie odpowiedniej metodologii operacyjnego wykorzystania nowych technologii teledetekcyjnych (RS) w celu monitorowania i charakteryzowania stanu hydromorfologicznego (HYMO) różnych systemów rzecznych, ze szczególnym uwzględnieniem skali odcinka rzeki. Projekt ma na celu określenie potencjału nowych technologii wykorzystujących sensory umieszczane na pokładzie bezzałogowych statków powietrznych (BSP), w szczególności czujników LiDAR-owych i hiperspektralnych, w porównaniu do wyników uzyskiwanych z załogowych platform lotniczych do monitorowania wybranych wskaźników HYMO wskazanych jako ważne w skali odcinka cieku przez międzynarodowy projekt FP7-REFORM.

Obowiązki:

 • Udział w kampanii pomiarowej, uczestnictwo w pozyskiwaniu danych za pomocą systemów BSP, wyposażonych w jedne z najbardziej zaawansowanych czujników dostępnych na rynku (GreenValley LiDAR i Senop-Hyperspectral), we współpracy z innymi zespołami ekspertów.
 • We współpracy z zespołem teledetekcyjnym Katedry – przetwarzanie i analizowanie danych teledetekcyjnych za pomocą technik uczenia maszynowego, w celu mapowania i charakteryzowania wskaźników HYMO na obszarach nadbrzeżnych i korytowych.
 • Analizowanie danych teledetekcyjnych we współpracy z
  zespołem ekspertów z zakresu geomorfologii fluwialnej, w celu wykorzystania informacji uzyskanych metodami teledetekcyjnymi do charakterystyki HYMO.
 • Publikowanie wyników w międzynarodowych recenzowanych czasopismach i udział
  w konferencjach.

Wymagane umiejętności i doświadczenia:

 • tytuł naukowy doktora z zakresu teledetekcji, geografii fizycznej lub społeczno-ekonomicznej, gospodarki przestrzennej, inżynierii środowiska, geoinformatyki, uczenia maszynowego, geomorfologii fluwialnej lub podobne
 • gruntowna znajomość systemów informacji przestrzennej i metod przetwarzania obrazów teledetekcyjnych (w tym danych LiDAR i hiperspektralnych) oraz technik uczenia maszynowego (machine learning), eksploracji danych (data mining), znajomość oprogramowaniem GIS i teledetekcyjnego (QGIS, ArcGIS, Agisoft MetaShape, Envi, ERDAS Imagine, eCognition)
 • udokumentowana znajomość analizy danych/programowania w języku Python lub R
 • doświadczenie w publikowaniu artykułów naukowych – przynajmniej 3 artykuły naukowe opublikowane w czasopismach posiadających „impact factor” (IF),
 • wysoki poziom znajomości języka angielskiego zarówno w piśmie jak i w mowie
 • preferowane posiadanie prawa jazdy,
 • silna motywacja, samoorganizacja, aktywność, umiejętność pracy samodzielnej oraz
  w zespole i wysokie poczucie odpowiedzialności.

Szczegóły aplikacji:

 • Ostateczny termin składania dokumentów: 20 stycznia 2022
 • Wymagane dokumenty konkursowe: CV, list motywacyjny oraz listę publikacji i abstraktów wystąpień konferencyjnych należy przesłać na adres: jaroslaw_chormanski@sggw.edu.pl temat: “Aplikacja MONHYSENSE Post-Doc”.
 • Czas trwania: preferowana data rozpoczęcia: 01.03.2022. Roczny kontrakt.
 • Wynagrodzenie według standardów projektów NCN dla wynagrodzenia dla stanowiska typu post-doc, z uwzględnieniem świadczeń z ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych.

Kontakt: Zapytania można kierować do dr hab. Jarosław Chormańskiego, prof. SGGW

 

Dodatkowe informacje:

Planowany termin rozstrzygnięcia konkursu do 28 stycznia 2022 r.
Informujemy, że odpowiemy tylko na wybrane oferty. W przypadku braku zadowalających ofert konkurs może zostać przedłużony.

 

 

Klauzula informacyjna dla celów rekrutacyjnych Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Aplikując na ogłoszenie, poprzez wysłanie swoich dokumentów aplikacyjnych (CV) na ww. adres mailowy, lub w inny sposób dostarczając swoje dokumenty aplikacyjne, wyrażasz zgodę na przetwarzanie przez Szkołę Główną Gospodarstwa Wiejskiego z siedzibą w Warszawie (Administrator Danych Osobowych) Twoich danych osobowych zawartych w przesłanych dokumentach, w celu udziału w procesie rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu.

Informujemy, iż Administratorem Danych Osobowych jest Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego z siedzibą w  Warszawie (00-787) przy ulicy Nowoursynowskiej 166 (dalej „SGGW” lub „Administrator”). Kontakt z Administratorem możliwy jest pod wskazanym w zdaniu poprzedzającym adresem korespondencyjnym. Jednocześnie informujemy, iż SGGW powołała Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym możliwy jest kontakt we wszelkich kwestiach związanych z ochroną danych osobowych pod adresem e-mail: iod@sggw.pl.

Dane osobowe wskazane przez Ciebie w dokumentach aplikacyjnych przetwarzamy w oparciu o:

 1. W zakresie danych wskazanych w przepisach prawa pracy tj. art. 221 oraz z art. 221a ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. kodeks pracy z późn. zm.– na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) Rozporządzenia Paramentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) tj. w celu realizacji obowiązku prawnego nałożonego na Administratora.
 2. W zakresie innym nie wskazanym w pkt. 1 – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO tj. na podstawie udzielonej przez Ciebie zgody. Brak zgody o której mowa w niniejszym punkcie lub jej wycofanie, nie może być podstawą niekorzystnego traktowania osoby ubiegającej się o zatrudnienie oraz nie może powodować jakichkolwiek negatywnych konsekwencji, zwłaszcza nie może stanowić przyczyny uzasadniającej odmowę zatrudnienia.

Dane osobowe są ujawniane pracownikom lub współpracownikom SGGW, jak też podmiotom udzielającym wsparcia SGGW na zasadzie zleconych usług i zgodnie z zawartymi umowami powierzenia.

Twoje dane osobowe, otrzymane od Ciebie w dokumentach aplikacyjnych, przetwarzane będą przez okres nie dłuższy niż czas trwania bieżącej rekrutacji.

Posiadasz prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania.

Kandydat ma również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy RODO. Podanie danych w aplikacji o pracę jest dobrowolne, ale niezbędne w celu uczestnictwa w bieżącym procesie rekrutacyjnym i ew. przyszłych rekrutacjach.

16-12-2021 11:48
Krzysztof Szwejk