Specjalista ds. wewnętrznej kontroli finansowej przy rozliczaniu grantów

Miejsce pracy: Warszawa

BPSiTT /2021/104/BKiP II

 

Jednostka: Biuro Projektów Strukturalnych i Transferu Technologii

Wymiar etatu: pełny etat

Rodzaj umowy: umowa o pracę

 

Twój zakres obowiązków:

 • Sporządzanie raportów wykonania budżetu jednostki
 • Sporządzanie cash flow z działalności jednostki, wsparcie w kontroli płynności
 • Dokonywanie analiz podatkowych, księgowych i proceduralnych, analiza ryzyk związanych ze specyfiką konkursów
 • Rekomendacje oraz wdrażanie optymalnych rozwiązań obniżających poziom ryzyk
 • Wsparcie kontrolingowe projektów: bieżące uzgadnianie prawidłowości rozliczenia środków z dotacji oraz wkładu własnego, bieżące i końcowe uzgadnianie zgodności wniosków o płatność z księgami oraz sprawozdaniami do odpowiednich Ministerstw i Instytucji Zarządzających
 • Bieżące analizy oraz rozliczenie końcowe środków
 • Bieżąca kontrola wykonania budżetu projektów
 • Sporządzanie i kontrola wniosków o płatność
 • Wsparcie księgowe i podatkowe projektów
 • Aktywny udział w audytach i kontrolach wykorzystania środków projektowych
 • Prowadzenie dokumentacji

 

Nasze wymagania:

 • Wykształcenie wyższe
 • Minimum 4-letnie doświadczenie zawodowe udokumentowane świadectwami pracy, w tym doświadczenie w kontroli finansowej
 • Udokumentowane doświadczenie we wsparciu kontrolingowym projektów i analiza ryzyk związanych ze specyfiką konkursów
 • Doświadczenie w sporządzaniu analiz finansowych, raportów i sprawozdań finansowych
 • Dobra znajomość pakietu MS Office (Word, Power Point, Excel)
 • Znajomość systemu EZD (mile widziana)

 

To oferujemy:

 • Możliwość rozwoju i zdobycia doświadczenia w jednej z największych uczelni w kraju
 • Dodatkowe wynagrodzenie w postaci 13-tej pensji i jubileuszy
 • Zniżki na obiekty sportowe SGGW i dofinansowanie do pakietu sportowego
 • Zniżki na pobyt w ośrodkach szkoleniowo-wypoczynkowych SGGW
 • Dodatkową opiekę lekarską w placówce medycznej SGGW
 • Paczki na święta dla dzieci
 • Dofinansowanie do wydarzeń kulturalnych oraz letniego i zimowego wypoczynku dla pracownika i dzieci
 • Pracę w dogodnej lokalizacji w pobliżu metra Ursynów

 

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie CV do dnia 5 października 2021 r.

 

Informujemy, że odpowiemy tylko na wybrane oferty.

Zastrzegamy sobie prawo zakończenia rekrutacji wcześniej lub  pozostawienia rekrutacji bez rozstrzygnięcia.

 

Klauzula informacyjna:

Aplikując na ogłoszenie, poprzez wysłanie swoich dokumentów aplikacyjnych (CV) na ww. adres mailowy, lub w inny sposób dostarczając swoje dokumenty aplikacyjne, wyrażasz zgodę na przetwarzanie przez Szkołę Główną Gospodarstwa Wiejskiego z siedzibą w Warszawie (Administrator Danych Osobowych) Twoich danych osobowych zawartych w przesłanych dokumentach, w celu udziału w procesie rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu. Informujemy, iż Administratorem Danych Osobowych jest Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego z siedzibą w  Warszawie (02-787) przy ulicy Nowoursynowskiej 166 (dalej „SGGW” lub „Administrator”). Kontakt z Administratorem możliwy jest pod wskazanym w zdaniu poprzedzającym adresem korespondencyjnym. Jednocześnie informujemy, iż SGGW powołała Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym możliwy jest kontakt we wszelkich kwestiach związanych z ochroną danych osobowych pod adresem e-mail: iod@sggw.edu.pl.

Dane osobowe wskazane przez Ciebie w dokumentach aplikacyjnych przetwarzamy w oparciu o:

 • W zakresie danych wskazanych w przepisach prawa pracy tj. art. 221 oraz z art. 221a ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. kodeks pracy z późn. zm.– na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) Rozporządzenia Paramentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) tj. w celu realizacji obowiązku prawnego nałożonego na Administratora.
 • W zakresie innym nie wskazanym w pkt. 1 – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO tj. na podstawie udzielonej przez Ciebie zgody. Brak zgody o której mowa w niniejszym punkcie lub jej wycofanie, nie może być podstawą niekorzystnego traktowania osoby ubiegającej się o zatrudnienie oraz nie może powodować jakichkolwiek negatywnych konsekwencji, zwłaszcza nie może stanowić przyczyny uzasadniającej odmowę zatrudnienia.

Dane osobowe są ujawniane pracownikom lub współpracownikom SGGW, jak też podmiotom udzielającym wsparcia SGGW na zasadzie zleconych usług i zgodnie z zawartymi umowami powierzenia. Twoje dane osobowe, otrzymane od Ciebie w dokumentach aplikacyjnych, przetwarzane będą przez okres nie dłuższy niż czas trwania bieżącej rekrutacji. Posiadasz prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania. Kandydat ma również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy RODO. Podanie danych w aplikacji o pracę jest dobrowolne, ale niezbędne w celu uczestnictwa w bieżącym procesie rekrutacyjnym i ew. przyszłych rekrutacjach.

 

APLIKUJ

28-09-2021 13:25
Ewelina Górska
28-09-2021 16:23
Ewelina Górska