Specjalista badawczo-techniczny w Samodzielnym Zakładzie Epidemiologii i Ekonomiki Weterynaryjnej Instytutu Medycyny Weterynaryjnej

Specjalista badawczo-techniczny

Miejsce pracy: Warszawa

 

Jednostka: Instytut Medycyny Weterynaryjnej Samodzielny Zakład Epidemiologii i Ekonomiki Weterynaryjnej

Wymiar etatu: pełny

Rodzaj umowy: umowa o pracę na czas określony  (25 miesięcy) z możliwością zatrudnienia na czas nieokreślony

Twój zakres obowiązków:

 • Bieżące utrzymywanie sprawności aparatury badawczej.
 • Prowadzenie dokumentacji (bioasekuracji, BHP itp.).
 • Wykonywanie prac laboratoryjnych takich jak badania próbek zwierzęcych metodami immunoenzymatycznymi, biologii molekularnej, utrzymywanie hodowli linii komórkowych.

 Nasze wymagania:

 • Stopień naukowy doktora nauk rolniczych w dyscyplinie weterynaria lub równoważny.
 • Udokumentowane doświadczenie badawcze w zakresie diagnostyki laboratoryjnej chorób zakaźnych zwierząt.
 • Autorstwo co najmniej 4 publikacji naukowych w języku angielskim w czasopismach z listy JCR.
 • Płynna znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie w stopniu wystarczającym do prowadzenia zajęć dydaktycznych, prezentowania na konferencjach i spotkaniach

z osobami obcojęzycznymi, a także samodzielnego pisania publikacji naukowych i wniosków grantowych.

 • Umiejętność pracy w zespole.
 • Umiejętność organizowania pracy w sposób niezależny i pod minimalnym nadzorem.
 • Umiejętność prowadzenia dokumentacji naukowej i administracyjnej.

 

Mile widziane:

 • Staże w zagranicznych instytucjach naukowych.
 • Praca na stanowiskach kierowniczych w laboratoriach.

Decydując się na pracę z nami oferujemy:

 • Możliwość rozwoju i zdobycia doświadczenia w jednej z największych uczelni w kraju.
 • Dodatkowe wynagrodzenie w postaci 13-tej pensji i jubileuszy.
 • Zniżki na obiekty sportowe SGGW i dofinansowanie do pakietu sportowego.
 • Zniżki na pobyt w ośrodkach szkoleniowo-wypoczynkowych SGGW.
 • Dodatkową opiekę lekarską w placówce medycznej SGGW.
 • Paczki na święta dla dzieci.
 • Dofinansowanie do wydarzeń kulturalnych oraz letniego i zimowego wypoczynku dla pracownika i dzieci.
 • Pracę w dogodnej lokalizacji w pobliżu metra Ursynów.

 

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie CV do dnia   18.11.2021 r.
na adres :   szeiew@sggw.edu.pl

 

Informujemy, że odpowiemy tylko na wybrane oferty.

Zastrzegamy sobie prawo zakończenia rekrutacji wcześniej lub  pozostawienia rekrutacji bez rozstrzygnięcia.

 

 

Klauzula informacyjna:

 

Aplikując na ogłoszenie, poprzez wysłanie swoich dokumentów aplikacyjnych (CV) na ww. adres mailowy, lub w inny sposób dostarczając swoje dokumenty aplikacyjne, wyrażasz zgodę na przetwarzanie przez Szkołę Główną Gospodarstwa Wiejskiego z siedzibą w Warszawie (Administrator Danych Osobowych) Twoich danych osobowych zawartych w przesłanych dokumentach, w celu udziału w procesie rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu. Informujemy, iż Administratorem Danych Osobowych jest Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego z siedzibą w  Warszawie (02-787) przy ulicy Nowoursynowskiej 166 (dalej „SGGW” lub „Administrator”). Kontakt z Administratorem możliwy jest pod wskazanym w zdaniu poprzedzającym adresem korespondencyjnym. Jednocześnie informujemy, iż SGGW powołała Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym możliwy jest kontakt we wszelkich kwestiach związanych z ochroną danych osobowych pod adresem e-mail: iod@sggw.pl.

Dane osobowe wskazane przez Ciebie w dokumentach aplikacyjnych przetwarzamy w oparciu o:

 1. W zakresie danych wskazanych w przepisach prawa pracy tj. art. 221 oraz z art. 221a ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. kodeks pracy z późn. zm.– na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) Rozporządzenia Paramentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) tj. w celu realizacji obowiązku prawnego nałożonego na Administratora.
 2. W zakresie innym nie wskazanym w pkt. 1 – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO tj. na podstawie udzielonej przez Ciebie zgody. Brak zgody o której mowa w niniejszym punkcie lub jej wycofanie, nie może być podstawą niekorzystnego traktowania osoby ubiegającej się o zatrudnienie oraz nie może powodować jakichkolwiek negatywnych konsekwencji, zwłaszcza nie może stanowić przyczyny uzasadniającej odmowę zatrudnienia.

Dane osobowe są ujawniane pracownikom lub współpracownikom SGGW, jak też podmiotom udzielającym wsparcia SGGW na zasadzie zleconych usług i zgodnie z zawartymi umowami powierzenia. Twoje dane osobowe, otrzymane od Ciebie w dokumentach aplikacyjnych, przetwarzane będą przez okres nie dłuższy niż czas trwania bieżącej rekrutacji. Posiadasz prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania. Kandydat ma również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy RODO. Podanie danych w aplikacji o pracę jest dobrowolne, ale niezbędne w celu uczestnictwa w bieżącym procesie rekrutacyjnym i ew. przyszłych rekrutacjach.

 

12-11-2021 09:01
Krzysztof Szwejk
16-11-2021 14:02
Krzysztof Szwejk