Samodzielny pracownik inżynieryjno-techniczny w Katedrze Higieny Żywności i Ochrony Zdrowia Publicznego

SZKOŁA GŁÓWNA GOSPODARSTWA WIEJSKIEGO W WARSZAWIE
Ogłasza konkurs na stanowisko
Samodzielny pracownik inżynieryjno-techniczny

Jednostka: Katedra Higieny Żywności i Ochrony Zdrowia Publicznego,

Instytut Medycyny Weterynaryjnej

Etat: 1 etat

Umowa o pracę

DATA OGŁOSZENIA: 13.07.2021

TERMIN SKŁADANIA OFERT: 20.07.2021

 

Zakres obowiązków i czynności:

 • Udział w pracach administracyjno-organizacyjnych Katedry.

– udział w pracach administracyjno-organizacyjnych związanych ze sprawnym funkcjonowaniem sekretariatu Katedry, pomoc przy obiegu dokumentów, inwentaryzacji, zaopatrzeniu oraz

w innych działaniach

– odpowiedzialność za sprzęt i aparaturę oraz utrzymanie porządku w salach dydaktycznych Katedry oraz w laboratorium badawczym, w którym pracownik będzie prowadził badania naukowe

– wykonywanie poleceń Kierownika Katedry nie wymienionych powyżej.

 • Udział w pracach naukowo-badawczych Katedry.

– udział w planowaniu i organizacji badań,

– udział w badaniach terenowych i terenowych zajęciach dydaktycznych

– wyszukiwanie i opracowywanie piśmiennictwa,

– uczestniczenie w przeprowadzaniu eksperymentów,

– analiza statystyczna wyników,

– przygotowywanie opisów prac badawczych do publikacji

Wymagania:

 • Wykształcenie wyższe;
 • Tytuł zawodowy lekarza weterynarii;
 • Zaawansowana znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie poświadczona certyfikatem (poziom C1)
 • Umiejętność sprawnej obsługi programów pakietu MS Office;
 • Bardzo dobra organizacja pracy i samodzielność w wykonywaniu zadań;
 • Umiejętność pracy w zespole, w tym życzliwość i lojalność wobec współpracowników
 • Umiejętność sprawnej komunikacji;
 • Kreatywność, zaangażowanie i entuzjazm;
 • Gotowość do pogłębiania wiedzy;
 • Dodatkowym atutem będą ukończone studia podyplomowe w zakresie Chorób Zwierząt Niedomowionych, Higieny Zwierząt Rzeźnych i Żywności Pochodzenia Zwierzęcego,
  Ochrony Zdrowia Publicznego i posiadanie tytułu specjalisty w tej dziedzinie;
 • Wskazane doświadczenie w pracy laboratoryjno-naukowej;

 

Oferujemy:

 • Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę
  • Możliwość rozwoju i zdobycia doświadczenia w pracach naukowo-badawczych Katedry
  • Atrakcyjny pakiet socjalny (dofinansowanie do „wczasów”, biletów do kin i teatrów, pakietu medycznego i sportowego).

Osoby zainteresowane prosimy o złożenie CV, listu motywacyjnego, kopii dokumentów potwierdzających wykształcenie (dyplom ukończenia studiów wyższych), oraz ewentualnie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe (szkolenia, kursy itp.), w Sekretariacie Katedry Higieny Żywności i Ochrony Zdrowia Publicznego w Warszawie, ul. Nowoursynowska 159/24, 02-776 Warszawa , pokój nr 337lub przesłanie w formie elektronicznej na adres: khzozp@sggw.edu.pl do dnia 20.07.2021 r.

Prosimy o uwzględnienie w CV oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie przez SGGW danych osobowych do celów rekrutacji.

 

Klauzula informacyjna:Informujemy, iż wszelkie dane osobowe jakie zostaną przekazane przez Pana/Panią w prowadzonym postępowaniu rekrutacyjnym na w/w stanowisko przez Szkołę Główną Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie (zwana dalej SGGW) będą przetwarzane przez SGGW w celu przeprowadzenia wyżej wymienionego postępowania rekrutacyjnego zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznychw związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej RODO. Administratorem Danych Osobowych jest Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, z siedzibą przy ul. Nowoursynowskiej 166, 02-787 Warszawa. Dane osobowe przechowywane będą do czasu zakończenia postępowania rekrutacyjnego prowadzonego przez SGGW. W SGGW jest Inspektor Ochrony Danych nadzorujący prawidłowość przetwarzania danych osobowych, z którym można skontaktować się za pośrednictwem adresu e-mail: iod@sggw.pl.

Zgodnie z przepisami RODO informujemy, iż ma Pan/Pani prawo od SGGW jako Administratora Danych Osobowych dostępu do swoich danych, ich sprostowania, przenoszenia i usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania danych i wniesienia skargi do organu nadzorczego.
Informujemy, że odpowiemy tylko na wybrane oferty.

14-07-2021 14:06
Krzysztof Szwejk