Samodzielny biotechnolog

SZKOŁA GŁÓWNA GOSPODARSTWA WIEJSKIEGO W WARSZAWIE

Ogłasza konkurs na stanowisko

Samodzielny biotechnolog

 Zakres obowiązków i czynności:

 • prace laboratoryjne z zakresu genetyki molekularnej roślin i grzybów
 • analizy bioinformatyczne różnego typu (np. danych z sekwencjonowania transkryptomów)
 • pisanie publikacji naukowych i raportów
 • zakupy odczynników, materiałów i aparatury potrzebnych do realizacji projektu
 • inne prace, w tym organizacyjne zlecone stosownie do potrzeb przez kierownika projektu i kierownika Katedry

Wymagania:

 • posiadanie stopnia doktora w dyscyplinie nauk biologicznych lub pokrewnych
 • opublikowanie przynajmniej 4 prac w czasopismach z listy JCR
 • dobra znajomość języka angielskiego
 • znajomość ważniejszych metod analitycznych biologii molekularnej ze szczególnym uwzględnieniem specyfiki roślin i grzybów
 • udokumentowana umiejętność pisania publikacji naukowych
 • udokumentowana umiejętność w pozyskiwaniu środków na badania
 • umiejętność posługiwania się programami bioinformatycznymi
 • dobra znajomość aplikacji MS Office i Statistica lub NTSys
 • umiejętność korzystania z internetowych baz danych
 • podstawowa znajomość procedur przetargowych
 • umiejętność pracy w zespole.

Oferujemy:

 • Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę na pełen etat w projekcie na czas zastępstwa
 • Możliwość zdobycia doświadczenia w jednej z największych Uczelni w Polsce
 • Wysokie wynagrodzenie
 • Atrakcyjny pakiet socjalny (dofinansowanie do wczasów, biletów do kin i teatrów, pakietu medycznego i sportowego)

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie CV, listu motywacyjnego, kopii dyplomów, kopii publikacji, listu(ów) referencyjnego(ych), świadectwa pracy (o ile posiada) do dnia 11 maja 2021 r. na adres: monika_rakoczy_trojanowska@sggw.edu.pl

Prosimy o załączenie w CV oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie przez SGGW danych osobowych do celów rekrutacji.

Klauzula informacyjna:

Aplikując na ogłoszenie, poprzez wysłanie swoich dokumentów aplikacyjnych (CV) na ww. adres mailowy, lub w inny sposób dostarczając swoje dokumenty aplikacyjne, wyrażasz zgodę na przetwarzanie przez Szkołę Główną Gospodarstwa Wiejskiego z siedzibą w Warszawie (Administrator Danych Osobowych) Twoich danych osobowych zawartych w przesłanych dokumentach, w celu udziału w procesie rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu. Informujemy, iż Administratorem Danych Osobowych jest Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego z siedzibą w  Warszawie (00-787) przy ulicy Nowoursynowskiej 166 (dalej „SGGW” lub „Administrator”). Kontakt z Administratorem możliwy jest pod wskazanym w zdaniu poprzedzającym adresem korespondencyjnym. Jednocześnie informujemy, iż SGGW powołała Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym możliwy jest kontakt we wszelkich kwestiach związanych z ochroną danych osobowych pod adresem e-mail: iod@sggw.pl.

Dane osobowe wskazane przez Ciebie w dokumentach aplikacyjnych przetwarzamy w oparciu o:

 1. W zakresie danych wskazanych w przepisach prawa pracy tj. art. 221 oraz z art. 221a ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. kodeks pracy z późn. zm.– na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) Rozporządzenia Paramentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) tj. w celu realizacji obowiązku prawnego nałożonego na Administratora.
 2. W zakresie innym nie wskazanym w pkt. 1 – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO tj. na podstawie udzielonej przez Ciebie zgody. Brak zgody o której mowa w niniejszym punkcie lub jej wycofanie, nie może być podstawą niekorzystnego traktowania osoby ubiegającej się o zatrudnienie oraz nie może powodować jakichkolwiek negatywnych konsekwencji, zwłaszcza nie może stanowić przyczyny uzasadniającej odmowę zatrudnienia.

Dane osobowe są ujawniane pracownikom lub współpracownikom SGGW, jak też podmiotom udzielającym wsparcia SGGW na zasadzie zleconych usług i zgodnie z zawartymi umowami powierzenia. Twoje dane osobowe, otrzymane od Ciebie w dokumentach aplikacyjnych, przetwarzane będą przez okres nie dłuższy niż czas trwania bieżącej rekrutacji. Posiadasz prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania. Kandydat ma również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy RODO. Podanie danych w aplikacji o pracę jest dobrowolne, ale niezbędne w celu uczestnictwa w bieżącym procesie rekrutacyjnym i ew. przyszłych rekrutacjach.

Informujemy, że odpowiemy tylko na wybrane oferty.

Zastrzegamy sobie prawo zakończenia konkursu wcześniej lub  pozostawienia konkursu bez rozstrzygnięcia.

 

 

05-05-2021 09:47
Krzysztof Szwejk