Referent ds. administracyjno-finansowych (Zespół Logistyki i Zamówień Informatycznych)

Miejsce pracy: Warszawa

CI/2021/100/BKiPII

 

Jednostka: Centrum Informatyczne

Wymiar etatu: pełny etat

Rodzaj umowy: umowa o pracę

Twój zakres obowiązków:

 • Ewidencjonowanie sprzętu i oprogramowania komputerowego oraz elementów i oprogramowania centralnej infrastruktury teleinformatycznej Uczelni, m.in. poprzez prowadzenie odpowiednich rejestrów
 • Koordynowanie, planowanie oraz realizowanie wydatków informatycznych ujętych w budżecie Uczelni, m.in. poprzez:
 • określanie potrzeb finansowych na realizację zadań Centrum
 • udział w tworzeniu i realizacji planu rzeczowo – finansowego Uczelni
 • wystawianie i opisywanie dokumentów księgowych oraz wystawianie not księgowych
 • sporządzanie zestawień i raportów w zakresie wydatkowania środków na zadania informatyczne Uczelni
 • opracowywanie projektów umów zawieranych z wykonawcami zewnętrznymi
 • określanie zasad i opracowywanie procedur związanych z zarządzaniem środkami będącymi w dyspozycji Centrum
 • Ewidencjonowanie kosztów usług informatycznych świadczonymi przez Centrum, m.in. poprzez monitorowanie faktycznie ponoszonych kosztów świadczenia usług i odpowiednią klasyfikację kosztów
 • Sporządzanie raportów i sprawozdań z obszaru ewidencji i wydatków na zadania informatyczne
 • Wspieranie pracy sekretariatu Centrum, w tym pełnienie roli koordynatora elektronicznego systemu obiegu dokumentów

 Nasze wymagania:

 • Wykształcenie minimum średnie
 • Minimum 2-letni staż pracy udokumentowany świadectwami pracy w przypadku wykształcenia średniego
 • Znajomość zasad ewidencjonowania majątku oraz gospodarki finansowej
 • Znajomość oprogramowania biurowego Ms Office
 • Znajomość procedur administracyjnych
 • Umiejętność pracy w zespole oraz organizacji pracy
 • Kreatywność, komunikatywność, dyspozycyjność, dokładność i terminowość

To oferujemy:

 • Możliwość rozwoju i zdobycia doświadczenia w jednej z największych uczelni w kraju
 • Dodatkowe wynagrodzenie w postaci 13-tej pensji i jubileuszy
 • Zniżki na obiekty sportowe SGGW i dofinansowanie do pakietu sportowego
 • Zniżki na pobyt w ośrodkach szkoleniowo-wypoczynkowych SGGW
 • Dodatkową opiekę lekarską w placówce medycznej SGGW
 • Paczki na święta dla dzieci
 • Dofinansowanie do wydarzeń kulturalnych oraz letniego i zimowego wypoczynku dla pracownika i dzieci
 • Pracę w dogodnej lokalizacji w pobliżu metra Ursynów

Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie CV do dnia 27/10/2021r.

Informujemy, że odpowiemy tylko na wybrane oferty.

Zastrzegamy sobie prawo zakończenia rekrutacji wcześniej lub  pozostawienia rekrutacji bez rozstrzygnięcia.

Klauzula informacyjna:

Aplikując na ogłoszenie, poprzez wysłanie swoich dokumentów aplikacyjnych (CV) na ww. adres mailowy, lub w inny sposób dostarczając swoje dokumenty aplikacyjne, wyrażasz zgodę na przetwarzanie przez Szkołę Główną Gospodarstwa Wiejskiego z siedzibą w Warszawie (Administrator Danych Osobowych) Twoich danych osobowych zawartych w przesłanych dokumentach, w celu udziału w procesie rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu. Informujemy, iż Administratorem Danych Osobowych jest Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego z siedzibą w  Warszawie (02-787) przy ulicy Nowoursynowskiej 166 (dalej „SGGW” lub „Administrator”). Kontakt z Administratorem możliwy jest pod wskazanym w zdaniu poprzedzającym adresem korespondencyjnym. Jednocześnie informujemy, iż SGGW powołała Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym możliwy jest kontakt we wszelkich kwestiach związanych z ochroną danych osobowych pod adresem e-mail: iod@sggw.pl.

Dane osobowe wskazane przez Ciebie w dokumentach aplikacyjnych przetwarzamy w oparciu o:

 • W zakresie danych wskazanych w przepisach prawa pracy tj. art. 221 oraz z art. 221a ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. kodeks pracy z późn. zm.– na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) Rozporządzenia Paramentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) tj. w celu realizacji obowiązku prawnego nałożonego na Administratora.
 • W zakresie innym nie wskazanym w pkt. 1 – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO tj. na podstawie udzielonej przez Ciebie zgody. Brak zgody o której mowa w niniejszym punkcie lub jej wycofanie, nie może być podstawą niekorzystnego traktowania osoby ubiegającej się o zatrudnienie oraz nie może powodować jakichkolwiek negatywnych konsekwencji, zwłaszcza nie może stanowić przyczyny uzasadniającej odmowę zatrudnienia.

Dane osobowe są ujawniane pracownikom lub współpracownikom SGGW, jak też podmiotom udzielającym wsparcia SGGW na zasadzie zleconych usług i zgodnie z zawartymi umowami powierzenia. Twoje dane osobowe, otrzymane od Ciebie w dokumentach aplikacyjnych, przetwarzane będą przez okres nie dłuższy niż czas trwania bieżącej rekrutacji. Posiadasz prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania. Kandydat ma również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy RODO. Podanie danych w aplikacji o pracę jest dobrowolne, ale niezbędne w celu uczestnictwa w bieżącym procesie rekrutacyjnym i ew. przyszłych rekrutacjach.

APLIKUJ

27-09-2021 17:27
Ewelina Górska
28-09-2021 16:46
Ewelina Górska