Referent administracyjny w Instytucie Nauk o Żywieniu Człowieka, Katedrze Badań Rynku Żywności i Konsumpcji

Referent administracyjny

INSTYTUCJA: SGGW w Warszawie, Instytut Nauk o Żywieniu Człowieka, Katedra Badań Rynku Żywności i Konsumpcji
MIEJSCE PRACY: Katedra Badań Rynku Żywności i Konsumpcji, Instytut Nauk o Żywieniu Człowieka, SGGW w Warszawie
Wymiar etatu: pełny etat
Rodzaj umowy: umowa o pracę

Twój zakres obowiązków:
• Sporządzanie, wysyłanie i odbieranie korespondencji Katedry – e-mail, poczta tradycyjna
• Obsługa systemu Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją
• Przygotowywanie pism i zestawień na potrzeby bieżącej działalności Katedry
• Nadzór nad wewnętrznym obiegiem dokumentów
• Archiwizacja dokumentacji
• Prowadzenie bieżących spraw administracyjnych, finansowych i inwentaryzacyjnych Katedry
• Kontrola i rejestracja wydatków Katedry
• Sporządzanie planu zamówień publicznych oraz planu rzeczowo-finansowego
• Wykonywanie bieżących prac administracyjnych
• Prowadzenie dokumentacji inwentaryzacyjnej
• Przyjmowanie, ewidencjonowanie i inwentaryzacja mienia majątkowego Katedry
• Sporządzanie planów i sprawozdań dydaktycznych
• Bieżąca współpraca z działami wewnętrznymi Uczelni
• Wykonywanie innych czynności zleconych przez przełożonego

Nasze wymagania:
• Wykształcenie: wyższe
• Mile widziane minimum 2-letnie doświadczenie zawodowe na podobnym stanowisku
• Znajomość obsługi komputera: Microsoft Office, poczta elektroniczna Outlook, systemu Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją, modułu pensum
• Znajomość języka angielskiego na poziomie średniozaawansowanym
• Umiejętność obsługi urządzeń biurowych
• Umiejętność pracy w zespole oraz dobra organizacja pracy
• Znajomość formalno-prawnych aspektów funkcjonowania uczelni publicznych

Decydując się na pracę z nami zyskasz:
• Możliwość rozwoju i zdobycia doświadczenia w jednej z największych uczelni w kraju
• Dodatkowe wynagrodzenie w postaci 13-tej pensji i jubileuszy
• Zniżki na obiekty sportowe SGGW i dofinansowanie do pakietu sportowego
• Zniżki na pobyt w ośrodkach szkoleniowo-wypoczynkowych SGGW
• Dodatkową opiekę lekarską w placówce medycznej SGGW
• Paczki na święta dla dzieci
• Dofinansowanie do wydarzeń kulturalnych oraz letniego i zimowego wypoczynku dla pracownika i dzieci
• Pracę w dogodnej lokalizacji w pobliżu metra Ursynów

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie skanów dokumentów: CV, listu motywacyjnego, świadectwa dyplomu szkoły wyższej oraz dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe do dnia 06/08/2021 r. na adres e-mail: hanna_gorska_warsewicz@sggw.edu.pl

Prosimy o załączenie w CV oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie przez SGGW danych osobowych do celów rekrutacji.

Informujemy, że odpowiemy tylko na wybrane oferty.
Zastrzegamy sobie prawo zakończenia rekrutacji wcześniej lub  pozostawienia rekrutacji bez rozstrzygnięcia.

 

Klauzula informacyjna:

Aplikując na ogłoszenie, poprzez wysłanie swoich dokumentów aplikacyjnych (CV) na ww. adres mailowy, lub w inny sposób dostarczając swoje dokumenty aplikacyjne, wyrażasz zgodę na przetwarzanie przez Szkołę Główną Gospodarstwa Wiejskiego z siedzibą w Warszawie (Administrator Danych Osobowych) Twoich danych osobowych zawartych w przesłanych dokumentach, w celu udziału w procesie rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu. Informujemy, iż Administratorem Danych Osobowych jest Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego z siedzibą w  Warszawie (02-787) przy ulicy Nowoursynowskiej 166 (dalej „SGGW” lub „Administrator”). Kontakt z Administratorem możliwy jest pod wskazanym w zdaniu poprzedzającym adresem korespondencyjnym. Jednocześnie informujemy, iż SGGW powołała Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym możliwy jest kontakt we wszelkich kwestiach związanych z ochroną danych osobowych pod adresem e-mail: iod@sggw.pl.
Dane osobowe wskazane przez Ciebie w dokumentach aplikacyjnych przetwarzamy w oparciu o:
1. W zakresie danych wskazanych w przepisach prawa pracy tj. art. 221 oraz z art. 221a ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. kodeks pracy z późn. zm.– na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) Rozporządzenia Paramentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) tj. w celu realizacji obowiązku prawnego nałożonego na Administratora.
2. W zakresie innym nie wskazanym w pkt. 1 – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO tj. na podstawie udzielonej przez Ciebie zgody. Brak zgody o której mowa w niniejszym punkcie lub jej wycofanie, nie może być podstawą niekorzystnego traktowania osoby ubiegającej się o zatrudnienie oraz nie może powodować jakichkolwiek negatywnych konsekwencji, zwłaszcza nie może stanowić przyczyny uzasadniającej odmowę zatrudnienia.
Dane osobowe są ujawniane pracownikom lub współpracownikom SGGW, jak też podmiotom udzielającym wsparcia SGGW na zasadzie zleconych usług i zgodnie z zawartymi umowami powierzenia. Twoje dane osobowe, otrzymane od Ciebie w dokumentach aplikacyjnych, przetwarzane będą przez okres nie dłuższy niż czas trwania bieżącej rekrutacji. Posiadasz prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania. Kandydat ma również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy RODO. Podanie danych w aplikacji o pracę jest dobrowolne, ale niezbędne w celu uczestnictwa w bieżącym procesie rekrutacyjnym i ew. przyszłych rekrutacjach.

 

16-07-2021 21:56
Krzysztof Szwejk