Profesor uczelni / profesor w zakresie: zastosowanie matematyki w mechanice/obliczenia numeryczne – Instytut Inżynierii Lądowej, Katedra Mechaniki i Konstrukcji Budowlanych

STANOWISKO: profesor uczelni / profesor

DYSCYPLINA NAUKOWA: inżynieria lądowa i transport

w zakresie: zastosowanie matematyki w mechanice/obliczenia numeryczne

DATA OGŁOSZENIA: 23.09.2021 r.

TERMIN SKŁADANIA OFERT: 24.10.2021 r. – 22.11.2021 r.

LINKI DO STRON z ogłoszeniem: 
I. Uczelni http://wiadomosci.sggw.pl w kategorii „Oferty pracy”
II. Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa http://www.bazaogloszen.nauka.gov.pl/
III. Komisji Europejskiej w europejskim portalu dla mobilnych naukowców https://euraxess.ec.europa.eu/jobs/search

SŁOWA KLUCZOWE: matematyka, mechanika, statyka, dynamika

OPIS: Kandydat (-tka) ubiegający (-a) się o ww. stanowisko musi spełniać wymogi określone
w art. 113 ustawy z dn. 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. 2018, poz. 1668. z póź. zmianami), w Statucie Uczelni (Dział VIII Pracownicy SGGW).

Wymagane  kwalifikacje:

 • stopień naukowy doktora habilitowanego w dziedzinie nauk inżynieryjno-technicznych lub w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych w zakresie zastosowania matematyki w mechanice/obliczenia numeryczne, wyróżniający się dorobek naukowy w reprezentowanej specjalności oceniony pozytywnie przez co najmniej dwóch recenzentów z tytułem profesora, lub tytuł naukowy profesora w przypadku aplikowania na stanowisko profesora
 • doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych w języku polskim w zakresie matematyki lub mechaniki,
 • dorobek publikacyjny: co najmniej 20 monografii naukowych lub publikacji naukowych, które ukazały się w czasopismach naukowych ujętych w wykazie MNiSW, a po uzyskaniu stopnia doktora habilitowanego co najmniej 5 monografii naukowych lub publikacji naukowych, które ukazały się w czasopismach naukowych ujętych w wykazie MNiSW,
 • znajomość języka polskiego i angielskiego na poziomie (min. B2) umożliwiającym prowadzenie zajęć dydaktycznych w obydwu językach oraz pisanie artykułów naukowych,
 • umiejętności związane z wykorzystywaniem programów komputerowych Mathematica lub Matlab lub inne,
 • znajomość pakietu Ms Office,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • odbyty łączny co najmniej trzymiesięczny staż naukowy
 • za granicą w ośrodkach naukowych lub kierowanie projektem badawczym uzyskanym w ramach konkursu instytucji finansujących badania lub kierowanie zadaniem badawczym uzyskanym w projekcie partnerskim w ramach konkursu instytucji finansujących badania.
 • posiada udokumentowany dorobek dydaktyczny, a w szczególności potwierdzoną wysoką jakość prowadzonych zajęć dydaktycznych lub autorstwo podręczników.

 

Wymagane dokumenty:

 • podanie do JM Rektora o zatrudnienie na ww. stanowisko;
 • życiorys zawodowy;
 • poświadczony odpis dyplomu doktora lub doktora habilitowanego
 • wykaz artykułów opublikowanych lub przyjętych do druku;
 • niezbędne dokumenty potwierdzające pozostałe wymagania;
 • oświadczenie, że SGGW będzie podstawowym miejscem pracy w przypadku wygrania konkursu, które można uzyskać: e-mail: anna_bartos@sggw.edu.pl

Miejsce składania dokumentów:

– pocztą: Instytut Inżynierii Lądowej, ul. Nowoursynowska 159, 02-776 Warszawa, pok. 115, nr tel.: 022 59 35 003.

lub

– elektronicznie: anna_bartos@sggw.edu.pl.

 

Termin rozstrzygnięcia konkursu: do 06.12.2021 r.

 

Dodatkowe informacje o warunkach pracy można uzyskać pod nr tel. +48 22 59 35 219.

 

Informujemy, że odpowiemy tylko na wybrane oferty.

 

Zastrzegamy sobie prawo zakończenia konkursu wcześniej lub pozostawienia konkursu bez rozstrzygnięcia.

21_profesorSGGW_wymagania

23-09-2021 10:02
Anna Bartos-Moś