Profesor uczelni badawczo – dydaktyczny w Instytucie Inżynierii Środowiska

Warunki wymagane od kandydata na stanowisko profesora uczelni:

  • stopień naukowy doktora habilitowanego w dyscyplinie inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka;
  • wykazanie dorobku publikacyjnego w postaci co najmniej 20 monografii naukowych lub artykułów naukowych opublikowanych w wysoko punktowanych czasopismach naukowych ujętych w odpowiednich wykazach MEiN (w tym min. dwie publikacje z IF – Web of Science Core Collection);
  • w ciągu ostatnich czterech lat uzyskanie z publikacyjnej działalności naukowej łącznej liczby co najmniej 720 punktów;
  • kierowanie projektem badawczym w przeszłości lub obecnie, lub odbycie łącznie co najmniej trzymiesięcznego stażu za granicą w ośrodkach naukowych;
  • wykazanie się dorobkiem w zakresie kształcenia kadr naukowych (promotor lub promotor pomocniczy w przewodzie doktorskim lub sporządzenie co najmniej 2 recenzji w przewodzie doktorskim lub postępowaniu habilitacyjnym);
  • posiadanie doświadczenia w prowadzeniu zajęć dydaktycznych z zakresu hydrauliki lub instalacji sanitarnych;
  • znajomość języka polskiego i angielskiego na poziomie umożliwiającym pisanie artykułów naukowych i prowadzenie zajęć dydaktycznych;
  • uzyskanie pozytywnej opinii właściwej komisji ds. dydaktyki o prowadzonych zajęciach dydaktycznych, a w wypadku osób ubiegających się o zatrudnienie i niebędących pracownikami SGGW uzyskanie pozytywnej opinii komisji za referat wygłoszony na seminarium zorganizowanym w Instytucie Inżynierii Środowiska SGGW.

Link do ogłoszenia poniżej:

profesor uczelni_hydraulika

21-09-2022 14:48
wkos