Pracownik inżynieryjno-techniczny

Warszawa, 2021-01-12
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
poszukuje kandydata na stanowisko:

pracownik inżynieryjno-techniczny

Miejsce pracy:
Katedra Agronomii, Instytut Rolnictwa
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
ul. Nowoursynowska 159
02-776 Warszawa

Rodzaj umowy o pracę:
• pełny etat, zatrudnienie na czas określony, z możliwością przedłużenia na czas nieokreślony
Opis stanowiska :
• Prowadzenie Kolekcji Roślin Uprawnych Katedry Agronomii.
• Przygotowanie materiału roślinnego i glebowego na zajęcia dydaktyczne.
• Udział w doświadczeniach prowadzonych przez Katedrę Agronomii.
• Organizacja pracy w laboratorium i planowanie zakupów odczynników do analiz.
• Wykonywanie analiz w laboratorium.
• Prowadzenie bieżącej dokumentacji administracyjnej.
• Prowadzenie procedur udzielania Zamówień Publicznych.
• Wykonywanie innych poleceń kierownika Katedry związanych z bieżącą działalnością Katedry.
Wymagania:
• wykształcenie: wyższe z zakresu nauk rolniczych,
• znajomość metodyki pracy i posiadanie doświadczenia w pracach prowadzonych na
polu doświadczalnym i laboratorium,
• znajomość analiz właściwości fizycznych i chemicznych gleby oraz analiz materiału roślinnego,
• komunikatywna znajomość języka angielskiego,
• znajomość podstaw obsługi komputera w zakresie pakietu Microsoft Office (Word,
PowerPoint, Excel),
• umiejętność pracy w zespole,
• samodzielność i dyscyplina pracy,
• prawo jazdy kat. B.

Oferujemy:
• Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę
• Możliwość zdobycia doświadczenia w jednej z największych Uczelni w Polsce.
• Atrakcyjny pakiet socjalny (dofinansowanie do „wczasów”, biletów do kin i teatrów, pakietu medycznego i sportowego)

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie CV, listu motywacyjnego oraz dokumentów potwierdzających wykształcenie, ewentualnie dokumentów potwierdzających zdobywane doświadczenie zawodowe (szkolenia, kursy itp.) do dnia 20.01.2021r. na adres:
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Katedra Agronomii,
ul. Nowoursynowska 159, bud. 37, pokój 1/8a (piętro I)
02-776 Warszawa
z dopiskiem „Rekrutacja” w godz. 8.00-16.00 (w dni robocze),
albo w formie elektronicznej na adres: ka@sggw.edu.pl

Prosimy o załączenie w CV oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie przez SGGW danych osobowych do celów rekrutacji.
Klauzula informacyjna:
Aplikując na ogłoszenie, poprzez wysłanie swoich dokumentów aplikacyjnych (CV) na ww. adres mailowy, lub w inny sposób dostarczając swoje dokumenty aplikacyjne, wyrażasz zgodę na przetwarzanie przez Szkołę Główną Gospodarstwa Wiejskiego z siedzibą w Warszawie (Administrator Danych Osobowych) Twoich danych osobowych zawartych w przesłanych dokumentach, w celu udziału w procesie rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu. Informujemy, iż Administratorem Danych Osobowych jest Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego z siedzibą w Warszawie (00-787) przy ulicy Nowoursynowskiej 166 (dalej „SGGW” lub „Administrator”). Kontakt z Administratorem możliwy jest pod wskazanym w zdaniu poprzedzającym adresem korespondencyjnym. Jednocześnie informujemy, iż SGGW powołała Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym możliwy jest kontakt we wszelkich kwestiach związanych z ochroną danych osobowych pod adresem e-mail: iod@sggw.pl.
Dane osobowe wskazane przez Ciebie w dokumentach aplikacyjnych przetwarzamy w oparciu o:
1. W zakresie danych wskazanych w przepisach prawa pracy tj. art. 221 oraz z art. 221a ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. kodeks pracy z późn. zm.– na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) Rozporządzenia Paramentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) tj. w celu realizacji obowiązku prawnego nałożonego na Administratora.
2. W zakresie innym nie wskazanym w pkt. 1 – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO tj. na podstawie udzielonej przez Ciebie zgody. Brak zgody o której mowa w niniejszym punkcie lub jej wycofanie, nie może być podstawą niekorzystnego traktowania osoby ubiegającej się o zatrudnienie oraz nie może powodować jakichkolwiek negatywnych konsekwencji, zwłaszcza nie może stanowić przyczyny uzasadniającej odmowę zatrudnienia.
Dane osobowe są ujawniane pracownikom lub współpracownikom SGGW, jak też podmiotom udzielającym wsparcia SGGW na zasadzie zleconych usług i zgodnie z zawartymi umowami powierzenia. Twoje dane osobowe, otrzymane od Ciebie w dokumentach aplikacyjnych, przetwarzane będą przez okres nie dłuższy niż czas trwania bieżącej rekrutacji. Posiadasz prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania. Kandydat ma również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy RODO. Podanie danych w aplikacji o pracę jest dobrowolne, ale niezbędne w celu uczestnictwa w bieżącym procesie rekrutacyjnym i ew. przyszłych rekrutacjach.
Informujemy, że odpowiemy tylko na wybrane oferty.
Zastrzegamy sobie prawo zakończenia konkursu wcześniej lub pozostawienia konkursu bez rozstrzygnięcia.

12-01-2021 10:59
mponichter
26-01-2021 10:59
mponichter