Praca/Stypendium doktoranckie 2

Doktorant 2

Wymagania:

  • tytuł magistra biotechnologii, chemii, biologii lub pokrewnych,
  • Kwalifikacja do szkoły doktorskiej SGGW (szczegóły rekrutacji: https://www.sggw.edu.pl/pl/home/nauka/szkoła-doktorska/rekrutacja/) – to nastąpi po przeprowadzeniu procedury rekrutacyjnej do projektu
  • Doświadczenie w pracy z kulturami in vitro, kultury drożdży będą dodatkowym atutem
  • Wiedza z biologii molekularnej
  • Mile widziane doświadczenie w pracy w dziedzinie bioinformatyki
  • Dobra znajomość języka angielskiego (w mowie i piśmie), która pozwala na swobodną pracę ze źródłami pisanymi oraz przygotowywanie publikacji i prezentacji konferencyjnych
  • Silna motywacja do pracy naukowej, pełne zaangażowanie w realizację zaplanowanych zadań, kreatywność w rozwiązywaniu problemów, samodzielność, umiejętność pracy w zespole.

 

Opis zadań:

Aktywny udział w pracach naukowo-badawczych realizowanych w ramach projektu OPUS-19 Narodowego Centrum Nauki, kierowanego przez dr inż. Magdalena Pawełkowicz – Integracja danych multi-omicznych ogórka w celu identyfikacji mechanizmów determinacji płci i ich uwarunkowań klimatycznych. Do obowiązków stypendysty należeć będzie m.in.: modelowanie in silico interakcji białkowych i ich weryfikacja  systemem dwuhybrydowy (Y2H assay),  praca z drożdżami – przygotowanie biblioteki, PCR i analiza wyników sekwencjonowania Sangera, przygotowywanie raportów i publikacje naukowe, aktywna promocja projektu i uzyskanych wyników, przygotowanie rozprawy doktorskiej. Zgodnie z regulaminem konkursu projekt musi zostać ukończony ze stopniem doktora w ciągu 12 miesięcy od zakończenia projektu.

 

Konkurs NCN typ: OPUS 19 NZ9

Termin składania ofert: 01 sierpnia 2021, 00:00

Forma składania ofert: email: magdalena_pawelkowicz@sggw.edu.pl

Warunki zatrudnienia:

Wynagrodzenie: miesięczne stypendium doktoranckie OPUS 19: 3500 zł / miesiąc

Data rozpoczęcia prac: 1 października 2021

Czas trwania: 30 czerwca 2025

 

21-07-2021 08:23
trusinski