Praca na stanowisko doktoranta/stypendysty

Praca/Stypendium doktoranckie

KONKURS na stanowisko doktoranta – stypendysty w ramach projektu badawczego NCN OPUS 20.

NAZWA JEDNOSTKI: Katedra Genetyki, Hodowli i Biotechnologii Roślin, Instytut Biologii, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, ul. Nowoursynowska 159, 02-776 Warszawa.

WYMAGANIA:

 • tytuł magistra biotechnologii, chemii, biologii lub pokrewnych,
 • doświadczenie w wykorzystaniu technik biologii molekularnej, np. izolacja DNA/RNA, PCR, klonowanie
 • znajomość biochemii i fizjologii roślin
 • dobra znajomość języka angielskiego (w mowie i piśmie), która pozwala na swobodną pracę ze źródłami pisanymi oraz przygotowywanie publikacji i prezentacji konferencyjnych
 • dodatkowym atutem będzie doświadczenie w pracy z zakresu bioinformatyki i/lub biologii molekularnej
 • silna motywacja do pracy naukowej, pełne zaangażowanie w realizację zaplanowanych zadań, kreatywność w rozwiązywaniu problemów, samodzielność, umiejętność pracy w zespole.
 • kwalifikacja do szkoły doktorskiej SGGW (szczegóły rekrutacji: https://www.sggw.edu.pl/pl/home/nauka/szkoła-doktorska/rekrutacja/) –to nastąpi po przeprowadzeniu procedury rekrutacyjnej do projektu

OPIS ZADAŃ:

Aktywny udział w pracach naukowo-badawczych realizowanych w ramach projektu OPUS-20 Narodowego Centrum Nauki, kierowanego przez prof. dr hab. Stanisława Karpińskiego – „Regulacja temperatury liści i jej rola w warunkowej optymalizacji procesu fotosyntezy oraz powstawania retroaktywnych sygnałów dla śmierci komórki i systemowej nabytej aklimatyzacji u Arabidopsis”.

Do obowiązków stypendysty należeć będzie analiza funkcji wybranych genów Arabidopsis w procesie i regulacji fotosyntezy pod wpływem zmian temperatury liści (krzyżowania genetyczne, pomiary fluorescencji chlorofilu i wymiany gazowej, pomiar temperatury liści i ciepła wytwarzanego podczas fotosyntezy ,analiza zawartości metabolitów, obserwacje mikroskopowe, analizy bioinformatyczne promotorów genów), analiza statystyczna uzyskanych wyników, przygotowanie raportów i publikacji naukowych, przygotowanie rozprawy doktorskiej.

Zgodnie z regulaminem konkursu projekt musi zostać ukończony ze stopniem doktora w ciągu 12 miesięcy od zakończenia projektu.

Konkurs NCN typ: OPUS 20 NZ3

Termin składania ofert: 27 sierpnia 2021, 23:59

Forma składania ofert: email: stanislaw_karpinski@sggw.edu.pl

Warunki zatrudnienia:

Wynagrodzenie: miesięczne stypendium doktoranckie OPUS 20: 5000 zł / miesiąc

Data rozpoczęcia prac: 1 października 2021

Czas trwania: 17 czerwca 2025

Dodatkowe informacje:

KANDYDATÓW PROSIMY O PRZESYŁANIE NASTĘPUJĄCYCH DOKUMENTÓW W FORMIE ELEKTRONICZNEJ NA ADRES E-MAIL: stanislaw_karpinski@sggw.edu.pl

 1. życiorys (zawierający: dane kontaktowe, przebieg dotychczasowego kształcenia i praktyki laboratoryjnej),
 2. kopię dokumentu potwierdzającego nadanie tytułu zawodowego mgr
 3. wykaz prac opublikowanych lub przyjętych do publikacji, dokumenty potwierdzające zdobyte doświadczenie zawodowe (kursy, szkolenia, certyfikaty);
 4. dokumenty poświadczające znajomość języka angielskiego

Zgłoszenia kandydatów będą oceniane zgodnie z ust. 14 Regulaminu przyznawania stypendiów naukowych w projektach badawczych finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki (https://www.ncn.gov.pl/sites/default/files/pliki/uchwaly-rady/2016/uchwala96_2016-zal1.pdf), dotyczy konkursów OPUS 20.

Rekrutacja jest procesem dwuetapowym i obejmuje 1) ocenę dokumentacji kandydatów oraz 2) rozmowę kwalifikacyjną z wybranymi kandydatami. Wybrani kandydaci zostaną zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną. Przesłanych dokumentów nie zwracamy.

W przypadku zakwalifikowania się do projektu na stanowisko doktoranta kandydat będzie musiał dopełnić formalności zgodnie z wymogami szkoły doktorskiej: https://www.sggw.edu.pl/home/science /szkoła-doktorska/rekrutacja/.

W ramach naboru do szkoły doktorskiej dokumenty należy przesłać w terminie do 3 września 2021 r.

OŚWIADCZENIE O WYRAŻENIU ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

Prosimy o załączenie w CV następującego oświadczenia: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Szkołę Główną Gospodarstwa Wiejskiego, w celu uczestnictwa w procesach rekrutacyjnych, zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanego dalej „RODO”).

Klauzula informacyjna:

Informujemy, iż wszelkie dane osobowe jakie zostaną przekazane przez Pana/Panią w prowadzonym postępowaniu rekrutacyjnym na stanowisko doktoranta – stypendysty(tki) przez Szkołę Główną Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie (zwaną dalej SGGW) będą przetwarzane przez SGGW w celu przeprowadzenia wyżej wymienionego postępowania rekrutacyjnego zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE z 2016 r. Nr L 119, s. 1), zwanego dalej RODO. Administratorem Danych Osobowych jest Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, z siedzibą przy ul. Nowoursynowskiej 166, 02-787 Warszawa. Dane osobowe przechowywane będą do czasu zakończenia postępowania rekrutacyjnego prowadzonego przez SGGW. W SGGW powołany został Inspektor Ochrony Danych nadzorujący prawidłowość przetwarzania danych osobowych, z którym można skontaktować się za pośrednictwem adresu e-mail: iod@sggw.pl. Zgodnie z przepisami RODO informujemy, iż posiada Pan/Pani prawo dostępu od SGGW jako Administratora Danych Osobowych do swoich danych, ich sprostowania, przenoszenia i usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania danych i wniesienia skargi do organu nadzorczego.

31-07-2021 22:04
trusinski