Ogłoszenie o konkursie na stypendystę w projekcie pt. Zrównoważona intensyfikacja w rolnictwie jako droga do ekoefektywnego sektora rolnictwa w kontekście nadchodzących wyzwań społecznych i środowiskowych”

Ogłoszenie o konkursie na stypendystę w projekcie pt. Zrównoważona intensyfikacja w rolnictwie jako droga do ekoefektywnego sektora rolnictwa w kontekście nadchodzących wyzwań społecznych i środowiskowych”

Nazwa jednostki: Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Instytut Ekonomii i Finansów, Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw

Nazwa stanowiska: stypendysta (doktorant lub student)

Liczba stanowisk: 1

Wymagania:

– stypendium kierowane jest do osoby, która w chwili rozpoczęcia realizacji zadań w projekcie jest studentem studiów II stopnia o charakterze ekonomicznym lub ekonomiczno-rolniczym lub uczestnikiem studiów doktoranckich/doktorantem w Szkole Doktorskiej o charakterze ekonomicznym lub ekonomiczno-rolniczym,

– predyspozycje do pracy naukowej, kreatywność , odpowiedzialność, umiejętność pracy w zespole,

– umiejętność pracy z arkuszem kalkulacyjnym MS Excel na poziomie co najmniej średniozaawansowanym, uwzględniając tabele przestawne,

– podstawowa obsługa programu statystycznego R,

– znajomość podstawowych zagadnień związanych z polskim FADN,

– umiejętność obsługi programów do zarządzania literaturą np. Zotero lub Mendeley,

– dobra  i udokumentowana znajomość zagadnień związanych z funkcjonowaniem rolnictwa i gospodarki żywnościowej oraz ekonomiką  rolnictwa i przedsiębiorstw rolniczych,

– znajomość zagadnień związanych z „trwałym rozwojem” i „trwałym/zrównoważonym rolnictwem”,

– znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym,

– zainteresowanie tematyką projektu,

– podstawowa wiedza z zakresu modeli optymalizacyjnych oraz programowania w GAMS;

– mile widziane osoby posiadające dorobek publikacyjny z zakresu ekonomiki rolnictwa i Ekonomii Trwałego Rozwoju.

Opis zadań: Do obowiązków stypendysty będzie należała realizacja zadań badawczych wynikających z celów projektu pt. Zrównoważona intensyfikacja w rolnictwie jako droga do ekoefektywnego sektora rolnictwa w kontekście nadchodzących wyzwań społecznych i środowiskowych;  w tym wykonywanie obliczeń, opracowywanie zestawień statystycznych, weryfikacja poprawności zebranych danych, przegląd literatury źródłowej, opracowywanie wyników projektu, udział w przygotowywaniu publikacji naukowych.

Typ konkursu: OPUS 22

Termin składania ofert:  15.11.2022

Forma składania ofert: e-mail, kierownik projektu: adam_was@sggw.edu.pl

Warunki zatrudnienia:

– Nazwa stanowiska: stypendysta

– Stypendium naukowe: 1800,00 zł miesięcznie

– Umowa: stypendialna

– Planowany termin rozpoczęcia przez stypendystę zadań w projekcie: 1 styczeń 2023

– Okres pobierania stypendium: 30 miesięcy

Dodatkowe informacje: Ocena aplikacji kandydatów zostanie przeprowadzona przez komisję konkursową z udziałem kierownika projektu zgodnie z regulaminem przyznawania stypendiów naukowych finansowanych ze środków Narodowego Centrum Nauki. Oferty niekompletne lub złożone po terminie nie będą rozpatrywane. Zastrzegamy możliwość skontaktowania się tylko z wybranymi kandydatami. Kandydaci zostaną zaproszeni na rozmowę po 15 listopada 2022. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi na podstawie listy rankingowej. Konkurs zostanie rozstrzygnięty najpóźniej 15 grudnia 2022.

Wymagane dokumenty:

  1. CV (wykształcenie, doświadczenia naukowe, udział w warsztatach, projektach badawczych, dotychczasowe osiągnięcia naukowe, autorstwo lub współautorstwo w pracach naukowych, doniesienia zjazdowe i wyróżnienia).
  2. Dyplom magisterski w przypadku doktorantów (licencjacki w przypadku studentów studiów II stopnia).
  3. Zaświadczenie z uczelni o odbywaniu studiów magisterskich/doktoranckich z zakresu nauk ekonomicznych (ekonomiczno-rolniczych) w przypadku kandydatów spoza SGGW.
  4. List motywacyjny
  5. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów rekrutacji, w brzmieniu:
    „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w ofercie stypendialnej dla potrzeb niezbędnych dla realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z Ustawą z dnia 10.05.2018 roku o Ochronie Danych Osobowych Dz. U. z 2018 r., poz. 1000 z późn. zm”.
  6. Termin składania zgłoszeń: dokumenty proszę przesłać na adres e-mail: adam_was@sggw.edu.pl do dn. 15.11.2022.

 

04-10-2022 13:40
Maria Pluta