Ogłoszenie o konkursie na stypendium naukowe w projekcie badawczym pn. „Analiza składu chemicznego otoczek larwalnych Aphrophora alni i ich właściwości przeciwbakteryjnych, przeciwgrzybicznych oraz przeciwnowotworowych”

Nazwa jednostki: Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Nazwa stanowiska: stypendysta

Liczba stanowisk: 2

Wymagania:

 1. Wymagania podstawowe:
 • zgodnie z Regulaminem przyznawania stypendiów naukowych w projektach badawczych finansowanych ze środków Narodowego Centrum Nauki (Załącznik do uchwały Rady NCN 96/2016 z dnia 27 października 2016 r. (https://www.ncn.gov.pl/sites/default/files/pliki/uchwaly-rady/2016/uchwala96_2016-zal1.pdf):

„Stypendium naukowe może być przyznane osobie, która w chwili rozpoczęcia realizacji zadań w projekcie spełnia którekolwiek z poniższych kryteriów:

 1. jest studentem studiów stacjonarnych lub niestacjonarnych drugiego stopnia, realizowanych w uczelniach na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 2. jest studentem co najmniej czwartego roku studiów stacjonarnych lub niestacjonarnych jednolitych studiów magisterskich realizowanych w uczelniach na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 3. jest doktorantem, uczestnikiem studiów doktoranckich prowadzonych przez uprawnioną jednostkę organizacyjną uczelni, instytut naukowy Polskiej Akademii Nauk, instytut badawczy lub międzynarodowy instytut naukowy działający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej utworzony na podstawie odrębnych przepisów;
 4. jest uczestnikiem seminarium doktorskiego i pracuje nad przygotowaniem rozprawy doktorskiej.”
 5. Wymagania dodatkowe:
 6. wykształcenie wyższe lub student kierunku w zakresie biologii, chemii, biotechnologii.
 7. dobra znajomość metod biologicznych i chemicznych służących badaniu nisko i średnio cząsteczkowych związków chemicznych pod względem ich identyfikacji oraz określania właściwości biologicznych. Posiada udokumentowane doświadczenie w pracy laboratoryjnej jako analityk lub w zakresie opracowywania technologii w sektorze spożywczym lub farmaceutycznym.
 8. doświadczenie w zakresie analizy biologicznej i chemicznej, dodatkowym atutem będzie doświadczenie w prowadzeniu hodowli komórkowych szczególnie 3D;
 9. fakultatywnie autorstwo lub współautorstwo w publikacjach naukowych z obszaru nauk o życiu
 10. dobra znajomość języka angielskiego;
 11. umiejętność pracy w zespole;
 12. silna motywacja do pracy;
 13. dobra organizacja pracy, rzetelność i samodzielność w wykonywaniu obowiązków.
 14. Opis zadań:
 15. prowadzenie prac eksperymentalnych związanych z tematyką projektu: zbieranie materiału biologicznego (wydzieliny owadów) w warunkach polowych, prowadzenie badań chemicznych umożliwiających identyfikację związków chemicznych w wydzielinach (LC‑MS/MS, GC-MS/MS, NMR, ICP-MS, preparatyka laboratoryjna), prowadzenie badań biologicznych (in vitro) umożliwiających dokonanie charakterystyki właściwości biologicznych wydzielin owadzich (badania cytotoksyczności z wykorzystaniem linii komórek prawidłowych oraz nowotworowych).
 16. opracowywanie i prezentacja wyników badań;
 17. udział w przygotowywaniu publikacji naukowych oraz wystąpień na konferencjach krajowych i międzynarodowych.

Typ konkursu NCN: OPUS 15 – NZ7

Termin składania ofert: 26 stycznia – 4 lutego 2022 r.

Forma składania ofert: email na adres arkadiusz_szterk@sggw.edu.pl,

Warunki zatrudnienia:

 1. okres realizacji zadań w projekcie badawczym: maksymalnie – 12 miesięcy,
 2. umowa stypendialna za wynagrodzeniem – 4500 PLN miesięcznie netto.

Termin rozstrzygnięcia konkursu: 18 lutego 2022 r.

Dodatkowe informacje – Wymagane dokumenty:

 1. CV (zawierające informacje dotyczące dotychczasowych osiągnięć naukowych, w tym publikacje i inne ważne osiągnięcia (wedle uznania kandydata) oraz informacje na temat uzyskanych wyróżnień wynikających z prowadzenia badań naukowych, otrzymanych stypendiów, nagród oraz doświadczenia naukowego zdobytego poza macierzystą jednostką naukową w kraju lub za granicą, udziału w projektach badawczych, warsztatach i szkoleniach naukowych);
 2. list motywacyjny;
 3. kopia dyplomu (jeśli dotyczy);
 4. informacja o pracy licencjackiej lub magisterskiej (jeśli dotyczy);
 5. opinia jednego samodzielnego pracownika naukowego o działalności naukowej kandydata;
 6. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb procesu rekrutacji zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679

z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1) oraz z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000)”;

 1. informacje kontaktowe (w tym adres e-mail).
26-01-2022 09:23
Krzysztof Szwejk