Ogłoszenie o dodatkowym naborze kandydatów na członka II Lokalnej Komisji Etycznej do Spraw Doświadczeń na Zwierzętach w Warszawie

Działając na podstawie art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 roku o ochronie zwierząt wykorzystywanych do celów naukowych lub edukacyjnych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1331 ze zm.) oraz § 8a pkt 2 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 5 maja 2015 roku w sprawie Krajowej Komisji Etycznej do Spraw Doświadczeń na Zwierzętach oraz lokalnych komisji etycznych do spraw doświadczeń na zwierzętach (Dz.U. z 2019 r. poz. 1019)

Krajowa Komisja Etyczna do Spraw Doświadczeń na Zwierzętach podjęła decyzję o ogłoszeniu dodatkowego naboru kandydatów na członków II Lokalnej Komisji Etycznej ds. Doświadczeń na Zwierzętach w WARSZAWIE – przedstawicieli nauk humanistycznych lub społecznych, w szczególności z zakresu filozofii, etyki lub prawa, będących jednocześnie przedstawicielami organizacji, do których celów statutowych należy ochrona praw pacjenta.

Zgłoszenia kandydatów na członków II Lokalnej Komisji Etycznej do Spraw Doświadczeń na Zwierzętach w WARSZAWIE należy dostarczać osobiście (na biuro podawcze MEiN, w godzinach urzędowania) lub przesyłać drogą pocztową na adres:

Krajowa Komisja Etyczna do Spraw Doświadczeń na Zwierzętach
Ministerstwo Edukacji i Nauki
ul. Hoża 20, 00-529 Warszawa
z dopiskiem na kopercie „Dodatkowy nabór kandydatów do II LKE w Warszawie”
do dnia 31 grudnia 2021 r. UWAGA! Decyduje data wpływu zgłoszenia do siedziby Komisji! Zgłoszenia przekazane po terminie nie podlegają rozpatrzeniu

 

Zgłoszeń kandydatów na członków Lokalnych Komisji Etycznych do Spraw Doświadczeń na Zwierzętach należy dokonywać na formularzu „Zgłoszenia kandydata na członka Lokalnej Komisji Etycznej do Spraw Doświadczeń na Zwierzętach”.

Do formularza dołącza się obowiązkowo:

  1. oświadczenie:
    • o wyrażeniu zgody na kandydowanie;
    • o braku okoliczności, o których mowa w art. 34 ust. 2 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o ochronie zwierząt wykorzystywanych do celów naukowych lub edukacyjnych;
    • o zapoznaniu się z klauzulą informacyjną;
  1. statut organizacji;
  2. informację dot. organizacji uzyskaną z Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego nie wcześniej niż 3 miesiące przed dniem dokonania zgłoszenia kandydata.

Jednocześnie informujemy, że formularz zgłoszeniowy kandydata na członka lokalnej komisji wraz z załącznikami stanowi informację publiczną.

Wszelkie pytania i wątpliwości prosimy przesyłać pocztą elektroniczną na adres: zwierz@nauka.gov.pl

27-09-2021 14:55
Krzysztof Szwejk