OFERTA STYPENDIUM NAUKOWEGO DLA STUDENTA

NAZWA JEDNOSTKI: Katedra Nauk Przedklinicznych, Instytut Medycyny Weterynaryjnej, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, ul. Ciszewskiego 8, 02-787 Warszawa

NAZWA STANOWISKA: Stypendysta-student

CZAS TRWANIA STYPENDIUM NAUKOWEGO: 6 miesięcy

OBOWIĄZKI PRZEWIDZIANE DLA STYPENDYSTY:

W ramach realizacji zadań badawczych w projekcie OPUS 20 Narodowego Centrum Nauki, student stypendysta będzie zobowiązany do: prowadzenia hodowli larw pasożyta w celu zbierania antygenów wydzielanych przez larwy, określania ilości i czystości zbieranych antygenów, izolacji i zabezpieczenia materiału genetycznego larw do późniejszych analiz.

WYMAGANIA I KWALIFIKACJE:

  1. Status studenta I lub II stopnia na kierunku Biotechnologia lub kierunku pokrewnego
  2. Doświadczenie z zakresu wykorzystania technik biologii molekularnej w pracy z RNA, DNA oraz białkami (izolacja, klonowanie cDNA, SDS-PAGE, Western blotting) oraz w prowadzeniu hodowli larw nicieni pasożytniczych poparte opinią pracownika naukowego
  3. Zrealizowane praktyki studenckie w laboratorium parazytologicznym poparte opinią pracownika naukowego
  4. Dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie

KANDYDACI SĄ PROSZENI O ZŁOŻENIE NASTĘPUJĄCYCH DOKUMENTÓW W FORMIE ELEKTRONICZNEJ NA ADRES EMAIL

ewa_dlugosz@sggw.edu.pl

– cv;

– list motywacyjny wraz z opisem zainteresowań naukowych

– opinie pracownika naukowego dokumentujące doświadczenie studenta i realizację praktyk studenckich

– zaświadczenie z uczelni potwierdzające status studenta

Do dnia 26 listopada 2021 r.

Prosimy o załączenie w CV następującego oświadczenia: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Szkołę Główną Gospodarstwa Wiejskiego, w celu uczestnictwa w procesach rekrutacyjnych, zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanego dalej „RODO”).

16-11-2021 14:16
Krzysztof Szwejk