Oferta stypendium doktoranckiego w Instytucie Inżynierii Środowiska SGGW

Instytut Inżynierii Środowiska SGGW poszukuje doktoranta do pracy w Katedrze Teledetekcji i Badań Środowiska. Osoba zatrudniona na tym stanowisku realizowała będzie zadania badawcze w ramach grantu OPUS 20 finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki p.t. „Dostęp dzieci do terenów zieleni w trakcie drogi do szkoły: od operacjonalizacji do aplikacji dynamicznej przestrzennie koncepcji sprawiedliwości środowiskowej” (nr 2020/37/B/HS4/03544). Głównym celem projektu jest pogłębienie stanu wiedzy na temat koncepcji sprawiedliwości środowiskowej w ujęciu dynamicznym. Projekt zakłada rozwinięcie nowego, dynamicznie przestrzennego podejścia do analizy sprawiedliwości środowiskowej i jego przetestowanie na przykładzie dostępu dzieci do zieleni i usług ekosystemów w trakcie ich drogi z domu do szkoły w Łodzi. W ramach projektu zaproponowany zostanie model koncepcyjny sprawiedliwości środowiskowej dynamicznej przestrzennie. Projekt realizowany jest w konsorcjum z Uniwersytetem Łódzkim. Do zadań badawczych po stronie SGGW należeć będzie:

 

 • Zaproponowanie podejścia, które umożliwia mapowanie usług ekosystemów dla zieleni otaczającej trasy dzieci dom–szkoła i ich miejsce zamieszkania
 • Kwantyfikacja usług ekosystemów dostarczanych przez zieleń towarzyszącą wybranym trasom
 • Kwantyfikacja usług ekosystemów dostarczanych przez zieleń w miejscu zamieszkania dzieci
 • Zaproponowanie klasyfikacji dróg dzieci ze szkoły do domu w oparciu o podejście łączące usługi ekosystemów ze sprawiedliwością środowiskową
 • Identyfikacja różnic między preferencjami/potrzebami związanymi z zielenią otaczającą trasy dzieci z domu do szkoły i zlokalizowanej w miejscu ich zamieszkania.

 

Do zadań prowadzonych przez doktoranta będzie należało przeprowadzanie szczegółowych badań terenowych z wykorzystaniem sprzętu pomiarowego, do określenia ilościowego usług ekosystemowych, analizy przestrzenne z wykorzystaniem GIS i teledetekcji, uczestnictwo w przygotowaniu metodyki i przeprowadzaniu badań ankietowych, analiza statystyczna interdyscyplinarnych danych. Zainteresowania badawcze z pogranicza ochrony środowiska, biologii, inżynierii środowiska. Wymagane doświadczenie w pracy z danymi przestrzennymi (GIS) i znajomość podstaw teledetekcji. Pożądane cechy to również: wysoka motywacja do pracy naukowej, umiejętność pracy zespołowej oraz dyspozycyjność. Duża część prac będzie dotyczyła badań przeprowadzanych w terenie (rozpoznawanie roślin, pomiary natężenia pyłów, hałasu, parametrów stanu roślinności, niezbędna jest dyspozycyjność oraz umiejętność planowania i samodzielnego przeprowadzania pomiarów. Praca będzie wykonywana w dynamicznym i interdyscyplinarnym zespole, dającym możliwość realizacji własnych pomysłów badawczych, rozwoju naukowego i publikacji artykułów w renomowanych czasopismach naukowych.

Wymagane  kwalifikacje:

 • Tytuł magistra (inżynieria środowiska, nauki o ziemi, nauki rolnicze, ochrona środowiska, lub dyscypliny pokrewne);
 • Bardzo dobra znajomość języka angielskiego, umożliwiająca pisanie prac naukowych, wystąpienia na konferencjach oraz swobodne porozumiewanie się z zagranicznymi partnerami;
 • Podstawowa znajomość gatunków roślin
 • Doświadczenie w prowadzeniu badań terenowych (np. obsługa podstawowego sprzętu pomiarowego GPS, pomiar natężenia pyłów, zagęszczenia roślinności)
 • Znajomość obsługi programów GIS (np. QGIS, ArcGIS);
 • Doświadczenie w analizie interdyscyplinarnych danych
 • Prawo jazdy kategorii B (niezbędne wyjazdy w teren na kampanie pomiarowe ze sprzętem).

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które nie posiadają stopnia naukowego doktora i są uczestnikami szkoły doktorskiej. Zgodnie z wytycznymi NCN komisja stypendialna, której przewodniczyć będzie kierownik projektu, będzie brała pod uwagę dwa kryteria:

(1) kompetencje do realizacji określonych zadań w projekcie badawczym (70%);

(2) dorobek naukowy kandydata, w tym publikacje w renomowanych wydawnictwach/czasopismach naukowych oraz uczestnictwo w konferencjach (30%). Zwycięzca konkursu będzie zobowiązany do złożenia dokumentów rekrutacyjnych do Instytutu Inżynierii Środowiska

Warunki zatrudnienia:

Stypendium doktoranckie na okres 36 miesięcy w wysokości 3 000 PLN miesięcznie do oceny śródokresowej (24 miesiąc) po ocenie śródokresowej, otrzymywane są na zasadach określonych przepisami ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. Zgodnie z obowiązującymi przepisami od stypendium odprowadzane będą składki na ubezpieczenie społeczne (po stronie pracownika i płatnika), ale nie podatek dochodowy. Planowany początek: 1 grudnia 2021 r.

Dodatkowe informacje:

Planowany termin rozstrzygnięcia konkursu: do 26 listopada 2021 r. Kandydaci mogą zostać poproszeni o dodatkowe informacje lub o odbycie rozmowy kwalifikacyjnej z przedstawicielami komisji stypendialnej w dniach 25 listopada 2021r. Informujemy, że odpowiemy tylko na wybrane oferty. W przypadku braku zadowalających ofert konkurs może zostać przedłużony.

Prosimy o przesyłanie aplikacji drogą elektroniczną do dnia 21 listopada 2021 na adres: daria_sikorska@sggw.edu.pl z dopiskiem w tytule wiadomości „OPUS 20 PhD”.

Wymagane dokumenty:

 • List motywacyjny w języku angielskim;
 • CV z informacją o dorobku naukowym;
 • Odpis dyplomu magistra;
 • Praca magisterska lub wybrany artykuł naukowy, którego pierwszym autorem jest kandydat;
 • Opinia opiekuna naukowego (preferowane) bądź list polecający.

 

Klauzula informacyjna dla celów rekrutacyjnych Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Aplikując na ogłoszenie, poprzez wysłanie swoich dokumentów aplikacyjnych (CV) na ww. adres mailowy, lub w inny sposób dostarczając swoje dokumenty aplikacyjne, wyrażasz zgodę na przetwarzanie przez Szkołę Główną Gospodarstwa Wiejskiego z siedzibą w Warszawie (Administrator Danych Osobowych) Twoich danych osobowych zawartych w przesłanych dokumentach, w celu udziału w procesie rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu.

Informujemy, iż Administratorem Danych Osobowych jest Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego z siedzibą w  Warszawie (00-787) przy ulicy Nowoursynowskiej 166 (dalej „SGGW” lub „Administrator”). Kontakt z Administratorem możliwy jest pod wskazanym w zdaniu poprzedzającym adresem korespondencyjnym. Jednocześnie informujemy, iż SGGW powołała Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym możliwy jest kontakt we wszelkich kwestiach związanych z ochroną danych osobowych pod adresem e-mail: iod@sggw.pl.

Dane osobowe wskazane przez Ciebie w dokumentach aplikacyjnych przetwarzamy w oparciu o:

 1. W zakresie danych wskazanych w przepisach prawa pracy tj. art. 221 oraz z art. 221a ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. kodeks pracy z późn. zm.– na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) Rozporządzenia Paramentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) tj. w celu realizacji obowiązku prawnego nałożonego na Administratora.
 2. W zakresie innym nie wskazanym w pkt. 1 – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO tj. na podstawie udzielonej przez Ciebie zgody. Brak zgody o której mowa w niniejszym punkcie lub jej wycofanie, nie może być podstawą niekorzystnego traktowania osoby ubiegającej się o zatrudnienie oraz nie może powodować jakichkolwiek negatywnych konsekwencji, zwłaszcza nie może stanowić przyczyny uzasadniającej odmowę zatrudnienia.

 

Dane osobowe są ujawniane pracownikom lub współpracownikom SGGW, jak też podmiotom udzielającym wsparcia SGGW na zasadzie zleconych usług i zgodnie z zawartymi umowami powierzenia.

Twoje dane osobowe, otrzymane od Ciebie w dokumentach aplikacyjnych, przetwarzane będą przez okres nie dłuższy niż czas trwania bieżącej rekrutacji.

Posiadasz prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania.

Kandydat ma również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy RODO. Podanie danych w aplikacji o pracę jest dobrowolne, ale niezbędne w celu uczestnictwa w bieżącym procesie rekrutacyjnym i ew. przyszłych rekrutacjach.

02-11-2021 09:48
Krzysztof Szwejk