Oferta Pracy na stanowisko adiunkta badawczego w Katedrze Biochemii i Mikrobiologii- Instytutu Biologii SGGW

Adiunkt badawczy – KBiM, Instytut Biologii

Rektor Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie ogłasza konkurs na zatrudnienie adiunkta badawczego w Katedrze Biochemii i Mikrobiologii na podstawie umowy o pracę – 1 etat.

Informacje o konkursie:

Stanowisko: adiunkt badawczy

Dziedzina: nauki ścisłe i przyrodnicze

Dyscyplina: nauki biologiczne, specjalizacja bioinformatyka

Data ogłoszenia: 11.10.2021

Termin składania ofert: 12.11.2021-20.11.2021 do godz. 15.00

LINK DO STRONY: Oferty pracy – Biuletyn Informacji Publicznej SGGW

SŁOWA KLUCZOWE: bioinformatyka,

OPIS (tematyka, oczekiwania, uwagi):

Katedra Biochemii i Mikrobiologii – Instytut Biologii Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie zatrudni osobę na stanowisku adiunkta badawczego, na podstawie umowy o pracę od 01.01.2022.

Kandydat/-tka powinien/-a posiadać stopień doktora w dyscyplinie nauki biologiczne lub pokrewny. Kandydat/ka powinien/-a także posiadać odpowiedni dorobek naukowy w postaci publikacji w recenzowanych czasopismach naukowych indeksowanych w JCR, z wykazu ministerialnego – minimum 4 publikacje. Kandydat/-tka powinien/-a także udokumentować doświadczenie w pozyskiwaniu funduszy na badania naukowe jako kierownik projektu. Kandydat/-tka powinien/-a także udokumentować dobrą znajomość języka angielskiego w stopniu umożliwiającym samodzielne pisanie publikacji naukowych w tym języku oraz wygłaszanie doniesień na konferencjach naukowych. Dodatkowym atutem będzie w szczególności odbycie naukowego stażu za granicą w ośrodkach naukowych lub widoczna aktywność naukowa o zasięgu międzynarodowym.

Do obowiązków kandydata/-tki będzie należało prowadzenie badań naukowych samodzielnie oraz we współpracy z pracownikami Instytutu Biologii SGGW oraz osobami spoza SGGW, w tym z partnerami z zagranicy. Dodatkowo aktywne pozyskiwanie funduszy na badania naukowe oraz pisanie artkułów naukowych do czasopism o znacznym współczynniku oddziaływania (IF>3,0).

Przy zbieżnych kwalifikacjach kandydatów-/tek dodatkowym atutem będzie: doświadczenie kandydata/ -tki w realizacji i kierowaniu projektami badawczymi finansowanymi przez NCN, NCBiR czy też podobne instytucje finansowe, przyznające fundusze na badania naukowe w trybie konkursowym oraz odbyte staże w Polsce lub/i za granicą, liczba publikacji, ich wartość punktowa, liczba cytowań wg WoS, praktyczne umiejętności w stosowaniu takich metod bioinformatycznych jak: przewidywanie struktury białka na podstawie odległych podobieństw sekwencji oraz funkcjonalne analizy list genów/białek a także umiejętność programowania w popularnych językach stosowanych w bioinformatyce, np. python lub perl, zdobyte np. w trakcie realizacji pracy doktorskiej. Praktyka w administrowaniu stroną internetową jednostki np. w strukturze uczelni wyższej lub podobnej instytucji.

Do obowiązków kandydat/-tki należało będzie także, niezbędne do prawidłowego realizowania badań naukowych przetwarzanie danych i obowiązki administracyjne z tego wynikające.

Poszukiwany jest kandydat (-tka), powinien/-a charakteryzować się dodatkowo następującymi cechami:

 • Umiejętność pracy w zespole i elastycznego organizowania czasu pracy,
 • Biegła obsługa komputera w zakresie programów MS Word, MS Excel, MS PowerPoint, MS Teams,
 • Biegła znajomość języka polskiego w mowie i piśmie,
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie dobrym w mowie i piśmie.

Oferujemy:

 • Podjęcie pracy na podstawie umowy o prace,
 • Możliwość uczestniczenia w już realizowanych badaniach w Katedrze Biochemii i Mikrobiologii,

Osoby przystępujące do konkursu powinny złożyć w Sekretariacie Instytutu Biologii SGGW w Warszawie, ul Nowoursynowska 159, budynek 37, pokój 013 następujące dokumenty:

 • życiorys w języku polskim,
 • odpis dyplomu,
 • wykaz opublikowanych prac,
 • 1-2 stronicowa koncepcja badań, wpisująca się w dotychczasowe badania realizowane w Katedrze,

Dodatkowe informacje: dr Sławomir Orzechowski, pok. P/12B, budynek. 37, ul. Nowoursynowska 159, 02-776 Warszawa, tel. (+48-22) 5932560, e-mail: slawomir_orzechowski@sggw.edu.pl. Komisja konkursowa zastrzega sobie możliwość kontaktowania się z wybranymi kandydatami oraz przeprowadzenie rozmowy kwalifikacyjnej.

Konkurs ma charakter dwuetapowy, po wstępnej selekcji, Komisja konkursowa przeprowadzi rozmowę z wybranymi kandydatami, komisja konkursowa ma prawo nie wyłonić́ żadnego kandydata do zatrudnienia.

Prosimy o załączenie następującego oświadczenia:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Szkołę Główną Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, w celu uczestnictwa w procesach rekrutacyjnych, zgodnie z Ustawą z dnia 10.05.2018 o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000)

Klauzula informacyjna:

Informujemy, iż wszelkie dane osobowe jakie zostaną przekazane przez Pana/Panią w prowadzonym postępowaniu rekrutacyjnym na stanowisko asystenta przez Szkołę Główną Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie (zwaną dalej SGGW) będą przetwarzane przez SGGW w celu przeprowadzenia wyżej wymienionego postępowania rekrutacyjnego zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej RODO. Administratorem Danych Osobowych jest Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, z siedzibą przy ul. Nowoursynowskiej 166, 02-787 Warszawa. Dane osobowe przechowywane będą do czasu zakończenia postępowania rekrutacyjnego prowadzonego przez SGGW. W SGGW jest Inspektor Ochrony Danych nadzorujący prawidłowość przetwarzania danych osobowych, z którym można skontaktować się za pośrednictwem adresu e-mail: iod@sggw.pl. Zgodnie z przepisami RODO informujemy, iż ma Pan/Pani prawo od SGGW jako Administratora Danych Osobowych dostępu do swoich danych, ich sprostowania, przenoszenia i usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania danych i wniesienia skargi do organu nadzorczego.

 

Termin rozstrzygnięcia konkursu – 30.11.2021

 

Rector of Warsaw University of Life Sciences – SGGW announces a competition for the employment of a research assistant professor in the Department of Biochemistry and Microbiology

Based on a fixed-term employment contract – 1 full-time job

Information about the competition:

Position: assistant professor

Field: natural sciences

Discipline: biology, bioinformatics

Date of announcement: 11.10.2021

Application deadline: 12.11.2021-20.11.2021 until 15.00

WEBSITE: Oferty pracy – Biuletyn Informacji Publicznej SGGW

KEY WORDS: bioinformatics,

DESCRIPTION (field, expectations, comments):

We are looking for candidates with doctoral degree in biological sciences for a position at the assistant professor level. Candidates should have experience in bioinformatics. Candidates should also have a track of leading or participating in externally funded research projects, good knowledge of English and should be an author or co-author at least 4 publications in peer-reviewed journals, indexed in JCR.

He/she will also be expected to actively seek research funding and write scientific articles for journals with a significant impact.

Also, it will be a plus if the candidate had experience in bioinformatic analysis of proteins and their posttranslational modifications, documented by publications.

Another plus would be experience in bioinformatic methods such as structure prediction using remote sequence similarity and functional analysis of gene/protein lists as well as ability to program using popular languages such as python or perl.

Those applying should provide to the Secretariat of the Institute of Biology Warsaw University of Life Sciences –SGGW, 02-776 Warsaw, Poland, 159 Nowoursynowska Str., building no37, room 013:

 • Curriculum Vitae in polish,
 • a copy of Ph.D. diploma,
 • a list of papers published and accepted for print (editorial certificate required),
 • 1-2 page concept of research in a new workplace in polish.

Additional info: PhD Sławomir Orzechowski, 159 Nowoursynowska Str., 02-776 Warsaw, Poland, building 37, room P/12B, E-mail: slawomir_orzechowski@sggw.edu.pl, phone tel. (+48-22) 5932560.

The recruitment procedure is two-step, after the initial selection, the selection board will interview the selected candidates, the selection board has the right to select no candidates for employment.

Please attach the following statement:

agree to the processing of my personal data by the Warsaw University of Life Sciences – SGGW in order to participate in recruitment processes, in accordance with the Act of 10.05.2018 on the protection of personal data (Dz.U. of 2018, item 1000).

Information clause:

Please be informed that all personal data that will be transferred by you in the recruitment procedure to the position of assistant by the Warsaw University of Life Sciences-SGGW (WULS-SGGW) will be processed by WULS-SGGW in order to conduct the above-mentioned recruitment procedure in accordance with Article 6.1.a) of the Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and of the Council of 27 April 2016 on the protection of natural persons with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data, and repealing Directive 95/46/EC (General Data Protection Regulation) hereinafter referred to as RODO. The Personal Data Administrator is Warsaw University of Life Sciences-SGGW, with its seat at Nowoursynowska st. 166, 02-787 Warsaw. Personal data will be stored until the recruitment procedure conducted by WULS-SGGW is completed. At WULS-SGGW, there is the Data Protection Inspector supervising the correctness of personal data processing, who can be contacted via the email address: iod@sggw.pl.

In accordance with the provisions of RODO, we would like to inform you that you have the right from WULS-SGGW as the Personal Data Administrator to access your data, rectify, transfer and delete it, as well as limit data processing and lodge a complaint with the supervisory authority.

 

Decision deadline –30.11.2021

 

11-10-2021 18:46
trusinski