Competition for PhD students in the project DENDROSPEC – Nabór na stanowisko adiunkta badawczego w projekcie DENDROSPEC finansowanym przez NCN w ramach konkursu OPUS-22 (LAP), w Instytucie Nauk Drzewnych i Meblarstwa

Administrative competition for the employment of a doctoral student in the NCN Project at the Department of Wood Science and Wood Protection at the Institute of Wood Sciences and Furniture
– SGGW in Warsaw

Name of the unit: Warsaw University of Life Sciences

Job title: PhD student

Requirements:

 1. Master’s degree (or equivalent) in forestry, biological, chemical or related sciences
 2. Fulfillment of the conditions for applicants to the SGGW Doctoral School
 3. Experience in laboratory work in the field of planning research experiments, in particular in the field of testing biological materials
 4. Knowledge of the English language enabling communication in an international research team
 5. Ability to analyze data, draw conclusions and use computer programs and tools (PowerPoint, Excel, Statistica)
 6. Organizational skills and ability to cope with time pressure in a 3-year project
 7. High motivation for further development and the ability to work in a team
 8. Experience in the field of microscopic analysis, study of the structure and properties of wood, near infrared spectroscopy and hyperspectral imaging will be an additional advantage

Description of tasks:

The doctoral student will be involved in the implementation of the project Spectroscopic methods for Scots pine dendrometric features and wood properties characterization reflecting its provenance and genetic variation.

The detailed tasks of the doctoral student will include:

 • research on the structure and physical and chemical properties of wood,
 • wood research using techniques of near infrared spectroscopy and hyperspectral imaging
 • collecting data from the literature on the subject of conducted research,
 • preparation of a doctoral dissertation.

Type of the NCN call: OPUS – 22 (LAP)
Deadline for submitting offers: till 15.12.2022, 23:59
Form of submitting offers: email
Terms of employment:

Type of work (employment contract, scholarship): Scholarship

Number of positions: 2
Period of the scholarship agreement: 36 months (4 833,33 PLN/month)

Planned date of commencement of participation in the project: 01.01.2023

The period of employment is determined on the basis of the Principles of receiving NCN scholarships (https://www.ncn.gov.pl/sites/default/files/pliki/uchwaly-rady/2019/uchwala25_2019-zal1.pdf ).

         

Additional information:

The application for the competition should be prepared in the form of a single PDF file and should contain:

 1. CV containing contact to the supervisor or academic tutor
 2. Cover letter (max 1 page)
 3. A copy of the diploma confirming obtaining the professional title of master’s degree

The application by e-mail should be sent by 15.12.2022 to the following address: kndod @sggw.edu.pl with the annotation „NCN Administrative Competition” in the title of the e-mail.

Additional information related to recruitment to the doctoral school may be found at: https://www.sggw.edu.pl/strona-glowna/nauka/szkola-doktorska/rekrutacja/

Please enclose the following statement:

I consent to the processing of my personal data by the Warsaw University of Life Sciences, in order to participate in recruitment processes, in accordance with the Act of 10/05/2018 on the protection of personal data (Journal of Laws of 2018, item 1000).

Information clause:

Please be advised that any personal data provided by you in the recruitment procedure for the position of an assistant by the Warsaw University of Life Sciences (SGGW) will be processed by SGGW in order to conduct the above-mentioned recruitment procedure in accordance with art. 6 sec. 1 lit. a) Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and of the Council of 27 April 2016 on the protection of individuals with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data, and repealing Directive 95/46 / EC (general regulation on the protection of data), hereinafter referred to as the GDPR. The Administrator of Personal Data is the Warsaw University of Life Sciences, with its registered office at ul. Nowoursynowska 166, 02-787 Warsaw. Personal data will be stored until the end of the recruitment procedure conducted by WULS-SGGW. At WULS-SGGW there is a Data Protection Officer supervising the correctness of personal data processing, who can be contacted via the following e-mail address: iod@sggw.pl. In accordance with the provisions of the GDPR, we would like to inform you that you have the right from SGGW as the Personal Data Administrator to access your data, rectify it, transfer and delete it, as well as limit data processing and submit a complaint to the supervisory body.

INSTYTUCJA: Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie Instytut Nauk Drzewnych i Meblarstwa, Katedra Nauki o Drewnie i Ochrony Drewna

MIASTO: Warszawa

STANOWISKO: Adiunkt badawczy, w projekcie finansowanym przez Narodowe Centrum Nauki w ramach konkursu OPUS-22 (LAP)

DYSCYPLINA NAUKOWA: nauki leśne

DATA OGŁOSZENIA: 29 listopada 2022 r.

TERMIN SKŁADANIA OFERT: 9.12.2022 r.

LINKI DO STRON z ogłoszeniem: I. Uczelni https://bip.sggw.edu.pl/oferty-pracy/ II. Instytutu https://indm.sggw.edu.pl/instytut-nauk-drzewnych-i-meblarstwa/nauka-w-instytucie/projekty/dendro-spec/

SŁOWA KLUCZOWE: adiunkt badawczy, nauki leśne, praca w projekcie

OPIS:

Opis Projektu:

Instytut Nauk Drzewnych i Meblarstwa ogłasza nabór na stanowisko adiunkta badawczego do projektu: Spektroskopowe metody szybkiego fenotypowania drzew odzwierciedlające ich odporność ekologiczną DENDROSPEC finansowanego ze środków Narodowego Centrum Badań w ramach programu OPUS-22 (LAP).

Niniejszy projekt ma na celu uzyskanie nowej wiedzy, która pozwoli lepiej zrozumieć wpływ zmienności genetycznej populacji drzew w połączeniu z warunkami drzewostanów, praktykami hodowlanymi i lokalnym mikroklimatem na mechanizmy ksylogenezy, a w konsekwencji na cechy powstającego drewna. Badania będą prowadzone na unikatowym zestawie próbnym drzew sosnowych (Pinus sylvestris L.), dostępnych w ramach trwającego od ponad 50 lat projektu z powierzchniami doświadczalnymi. Oczekuje się, że metodologia DENDROSPEC wykaże przydatność do szybkiej, nieniszczącej i kompletnej charakterystyki drewna w tym pozwoli na wskazywanie jego pochodzenia i pod tym ostatnim względem stanie się alternatywą wobec badań genetycznych.

Obowiązki:

· Udział w badaniach terenowych i laboratoryjnych.

· Terminowe opracowywanie wyników badań oraz przygotowywanie sprawozdań i artykułów naukowych zgodnie z harmonogramem projektu.

· Praca koncepcyjna nad rozwijaniem i modyfikacją wątków badawczych oraz możliwościami ich realizacji.

· Wynikające z zapisów Ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz zapisów Statutu SGGW w Warszawie (między innymi zobowiązanie do uczestniczenia w pracach organizacyjnych na rzecz uczelni oraz stałego podnoszenia kompetencji zawodowych).

Wymagane kwalifikacje:

· Stopień naukowy doktora uzyskany nie wcześniej niż 7 lat przed rokiem zatrudnienia w projekcie w innej jednostce niż SGGW.

· Opublikowane jako autor lub współautor co najmniej 4 publikacji o łącznym IF min. 5.0.

· Znajomość języka angielskiego pozwalająca na samodzielne przygotowywanie artykułów naukowych a także wygłaszanie doniesień na konferencjach naukowych oraz komunikację w zespole badawczym (bardzo dobra znajomość języka polskiego będzie również atutem).

· Doświadczenie w pracy terenowej na leśnych powierzchniach doświadczalnych oraz w pomiarach dendrometrycznych.

· Doświadczenie w pracy laboratoryjnej, w tym analizy budowy mikroskopowej oraz właściwości fizycznych i mechanicznych drewna.

· Doświadczenie w pracy w międzynarodowych zespołach badawczych i projektach (odbyty staż zagraniczny).

Oferowane warunki:

· Możliwość rozwoju naukowego i zdobycia doświadczenia w jednej z największych uczelni w Polsce.

· Dostęp do laboratoriów i specjalistycznych urządzeń badawczych dedykowanych do realizacji projektu Dendrospec.

· Czas trwania zatrudnienia 36 miesięcy od 1 stycznia 2023 roku z możliwością przedłużenia.

· Zadaniowy czas pracy.

· Zatrudnienie na 1/10 etatu

Wymagane dokumenty:

· Podanie do JM Rektora o zatrudnienie na ww. stanowisko

· CV

· List motywacyjny

· Kopia dyplomu doktora

· Wykaz artykułów opublikowanych lub przyjętych do druku a także pozostałej aktywności naukowej (staże, projekty, udział w konferencjach)

· Kopia certyfikatu językowego z języka angielskiego lub oświadczenie o bardzo dobrej znajomości tego języka.

Miejsce składania dokumentów:

Dokumenty aplikacyjne należy przesyłać w terminie do 9 grudnia 2022 roku elektronicznie na adres: indm@sggw.edu.pl

Termin rozstrzygnięcia konkursu: do 12 grudnia 2022 roku

Dodatkowe informacje o warunkach pracy można uzyskać od Kierownika Projektu: dr hab. inż. Pawła Kozakiewicza, paweł_kozakiewicz@sggw.edu.pl

Informujemy, że odpowiemy tylko na wybrane oferty.

Zastrzegamy sobie prawo do zakończenia konkursu bez rozstrzygnięcia.

Prosimy o załączenie następującego oświadczenia:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Szkołę Główną Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, celu uczestnictwa w procesach rekrutacyjnych, zgodnie z Ustawą z dnia 10.05.2018 o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000).”

Klauzula informacyjna:

Informujemy, iż wszelkie dane osobowe jakie zostaną przekazane przez Pana/Panią w prowadzonym postępowaniu rekrutacyjnym na w/w stanowisko przez Szkołę Główną Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie (zwana dalej SGGW) będą przetwarzane przez SGGW w celu przeprowadzenia wyżej wymienionego postępowania rekrutacyjnego zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej RODO. Administratorem Danych Osobowych jest Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, z siedzibą przy ul. Nowoursynowskiej 166, 02-787 Warszawa. Dane osobowe przechowywane będą do czasu zakończenia postępowania rekrutacyjnego prowadzonego przez SGGW. W SGGW jest Inspektor Ochrony Danych nadzorujący prawidłowość przetwarzania danych osobowych, z którym można skontaktować się za pośrednictwem adresu e-mail: iod@sggw.pl. Zgodnie z przepisami RODO informujemy, iż ma Pan/Pani prawo od SGGW jako Administratora Danych Osobowych dostępu do swoich danych, ich sprostowania, przenoszenia i usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania danych i wniesienia skargi do organu nadzorczego.

29-11-2022 18:38
rszczucinski
09-12-2022 12:20
rszczucinski