Lektor/ka języka hiszpańskiego w wymiarze 1/2 etatu

Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego
w Warszawie zatrudni lektora języka hiszpańskiego w wymiarze 1/2 etatu na czas określony
z możliwością przedłużenia umowy na czas nieokreślony.
Wymagania i kwalifikacje:
– tytuł zawodowy magistra iberystyki
– Kandydat/ka ubiegający/a się o w/w stanowisko musi spełniać wymogi określone w art. 113
ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. 2018, poz.
1668.)
Oczekiwania:
Od kandydatów ubiegających się o to stanowisko oczekuje się:
– doświadczenia w prowadzeniu zajęć z języka hiszpańskiego z osobami dorosłymi
– znajomości języka specjalistycznego z następujących dziedzin: medycyna weterynaryjna,
informatyka, nauki ekonomiczne;
– umiejętności obsługi sprzętu komputerowego, obsługa programów Excel ,Word, itp.;
– umiejętność pracy w zespole i elastycznego organizowania czasu pracy.
Życiorys z uwzględnieniem przebiegu pracy zawodowej prosimy przesłać drogą mailową
na: spnjo@sggw.edu.pl
Prosimy o załączenie następującego oświadczenia:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Szkołę Główną
Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, w celu uczestnictwa w procesach rekrutacyjnych,
zgodnie z Ustawą z dnia 10.05.2018 o ochronie danych osobowych (Dz. U, z 2018 r. poz.
1000).”
Informujemy, że odpowiemy tylko na wybrane oferty.
Klauzula informacyjna:
Informujemy, iż wszelkie dane osobowe jakie zostaną przekazane przez Pana/Panią
w prowadzonym postępowaniu rekrutacyjnym na w/w stanowisko przez Szkołę Główną
Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie (zwana dalej SGGW) będą przetwarzane przez
SGGW w celu przeprowadzenia wyżej wymienionego postępowania rekrutacyjnego zgodnie
z art. 6 ust. 1 lit a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej RODO.
Administratorem Danych Osobowych jest Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego
w Warszawie, z siedzibą przy ul. Nowoursynowskiej 166, 02-787 Warszawa. Dane osobowe
przechowywane będą do czasu zakończenia postępowania rekrutacyjnego prowadzonego
przez SGGW. W SGGW jest Inspektor Ochrony Danych nadzorujący prawidłowość
przetwarzania danych osobowych, z którym można skontaktować się za pośrednictwem
adresu e-mail: iod@sggw.edu.pl. Zgodnie z przepisami RODO informujemy, iż ma Pan/Pani
prawo od SGGW jako Administratora Danych Osobowych dostępu do swoich danych, ich
sprostowania, przenoszenia i usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania danych i wniesienia
skargi do organu nadzorczego.

29-07-2022 13:55
Krzysztof Szwejk