Lektor języka angielskiego w Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych

INSTYTUCJA: Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie – Studium        Praktycznej Nauki Języków Obcych  (SPNJO)                                                                                      MIASTO: Warszawa
STANOWISKO: LEKTOR
DYSCYPLINA : Język angielski
DATA OGŁOSZENIA: 15.07.2022
TERMIN SKŁADANIA OFERT: do 27.08.2022

WARUNKI KONKURSU:  Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają wymogi określone w art. 113 ustawy  z dnia 20.07.2018 r. Dz. U. z 2018 r. poz. 1668. Prawo o szkolnictwie wyższym oraz odpowiadają następującym kryteriom kwalifikacyjnym:
1.Posiadają tytuł magistra filologii
2.Zadeklarują Szkołę Główną Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie jako podstawowe miejsce zatrudnienia oraz wyrażą zgodę na zaliczenie ich do minimum kadrowego.

OPIS:
Od kandydatów ubiegających się o to stanowisko oczekuje się:
– doświadczenia w prowadzeniu zajęć z języka angielskiego z osobami dorosłymi (min. 3 lata)                                                                                                 – umiejętności opracowywania programów autorskich i sylabusów                                                                         – znajomości języka specjalistycznego z następujących dziedzin: ekonomia, finanse, zarządzanie, medycyna weterynaryjna, zootechnika, biologia, żywienie człowieka, technologia żywności, inżynieria ekologiczna, technologie energii odnawialnej, technika rolnicza i leśna, rolnictwo ekologiczne, biotechnologia
– biegłości w obsłudze komputera.

Osoby ubiegające się o wymienione stanowisko muszą spełniać warunki określone w art. 113 Ustawy z dnia 20.07.2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym z późn. zm oraz w Statucie SGGW i powinny przesłać  mailowo na adres spnjo@sggw.edu.pl
w terminie do dnia 27.08.2022 r., następujące dokumenty:

  1. podanie o zatrudnienie na w/w stanowisko kierowane do JM Rektora SGGW;
  2. odpis dyplomu (kserokopia);
  3. życiorys dydaktyczno-zawodowy ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych;
  4. kopie dokumentów potwierdzające kwalifikacje kandydata (np. dyplomy ukończenia kursów, szkoleń, studiów podyplomowych, opinie i listy rekomendacyjne, wysłane bezpośrednio przez pracodawcę, potwierdzenia dorobku);
  5. Oświadczenie, potwierdzające spełnienie wymagań art. 113 Ustawy o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2018 r., poz. 1668).

Komisja konkursowa ma prawo nie wyłonić́ żadnego kandydata do zatrudnienia.
Uprzejmie informujemy, że odpowiemy tylko na wybrane oferty, zapraszając jednocześnie na rozmowę kwalifikacyjną.

Termin rozstrzygnięcia konkursu  05.09.2022 r.

Prosimy o załączenie następującego oświadczenia:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Szkołę Główną Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, w celu uczestnictwa w procesach rekrutacyjnych, zgodnie z Ustawą z dnia 10.05.2018 o ochronie danych osobowych (Dz. U, z 2018 r. poz. 1000).”
Klauzula informacyjna:
Informujemy, iż wszelkie dane osobowe jakie zostaną przekazane przez Pana/Panią w prowadzonym postępowaniu rekrutacyjnym na w/w stanowisko przez Szkołę Główną Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie (zwana dalej SGGW) będą przetwarzane przez SGGW w celu przeprowadzenia wyżej wymienionego postępowania rekrutacyjnego zgodnie z art. 6 ust. 1 lit a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej RODO.
Administratorem Danych Osobowych jest Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, z siedzibą przy ul. Nowoursynowskiej 166, 02-787 Warszawa. Dane osobowe przechowywane będą do czasu zakończenia postępowania rekrutacyjnego prowadzonego przez SGGW. W SGGW jest Inspektor Ochrony Danych nadzorujący prawidłowość przetwarzania danych osobowych, z którym można skontaktować się za pośrednictwem adresu e-mail: iod@sggw.pl. Zgodnie z przepisami RODO informujemy, iż ma Pan/Pani prawo od SGGW jako Administratora Danych Osobowych dostępu do swoich danych, ich sprostowania, przenoszenia i usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania danych i wniesienia skargi do organu nadzorczego.

14-07-2022 12:38
Krzysztof Szwejk