Lektor języka angielskiego i hiszpańskiego w wymiarze 1/2 etatu

Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego
w Warszawie zatrudni lektora języka angielskiego i hiszpańskiego w wymiarze 1/2 etatu
na czas określony z możliwością przedłużenia umowy na czas nieokreślony.

 

Wymagania i kwalifikacje:
– tytuł zawodowy magistra filologii

–  Kandydat/ka ubiegający/a się o w/w stanowisko musi spełniać wymogi określone w art. 113 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. 2018, poz. 1668.)

Oczekiwania:

Od kandydatów ubiegających się o to stanowisko oczekuje się:

– doświadczenia w prowadzeniu zajęć z języka angielskiego z osobami dorosłymi (min. 3 lata);

– znajomości języka specjalistycznego z następujących dziedzin: medycyna weterynaryjna,
informatyka, nauki ekonomiczne;

– umiejętności obsługi sprzętu komputerowego, obsługa programów Excel ,Word, itp.;

– umiejętność pracy w zespole i elastycznego organizowania czasu pracy.

 

Życiorys z uwzględnieniem przebiegu pracy zawodowej prosimy przesłać drogą mailową
na: spnjo@sggw.edu.pl

Prosimy o załączenie następującego oświadczenia:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Szkołę Główną Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, w celu uczestnictwa w procesach rekrutacyjnych, zgodnie z Ustawą z dnia 10.05.2018 o ochronie danych osobowych (Dz. U, z 2018 r. poz. 1000).”

Informujemy, że odpowiemy tylko na wybrane oferty.

Klauzula informacyjna:
Informujemy, iż wszelkie dane osobowe jakie zostaną przekazane przez Pana/Panią w prowadzonym postępowaniu rekrutacyjnym na w/w stanowisko przez Szkołę Główną Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie (zwana dalej SGGW) będą przetwarzane przez SGGW w celu przeprowadzenia wyżej wymienionego postępowania rekrutacyjnego zgodnie z art. 6 ust. 1 lit a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej RODO.
Administratorem Danych Osobowych jest Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, z siedzibą przy ul. Nowoursynowskiej 166, 02-787 Warszawa. Dane osobowe przechowywane będą do czasu zakończenia postępowania rekrutacyjnego prowadzonego przez SGGW. W SGGW jest Inspektor Ochrony Danych nadzorujący prawidłowość przetwarzania danych osobowych, z którym można skontaktować się za pośrednictwem adresu e-mail: iod@sggw.edu.pl. Zgodnie z przepisami RODO informujemy, iż ma Pan/Pani prawo od SGGW jako Administratora Danych Osobowych dostępu do swoich danych, ich sprostowania, przenoszenia i usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania danych i wniesienia skargi do organu nadzorczego.

30-03-2022 10:05
Krzysztof Szwejk