Konkurs wieloetapowy na zatrudnienie profesora uczelni w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w Instytucie Nauk Socjologicznych i Pedagogiki Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego

Rektor
Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
ogłasza konkurs wieloetapowy na zatrudnienie
profesora uczelni w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych

Konkurs 4

INSTYTUCJA: Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie  Instytut Nauk Socjologicznych i Pedagogiki, Katedra Pedagogiki ul. Nowoursynowska 166, 02-787 Warszawa
MIASTO: Warszawa
STANOWISKO: profesor uczelni
DZIEDZINA: nauki społeczne lub humanistyczne
DYSCYPLINA NAUKOWA: pedagogika
DATA OGŁOSZENIA: 25.07.2022r.
TERMIN SKŁADANIA OFERT: 25.08.2022r. – 26.09.2022r.
OKRES ZATRUDNIENIA: 2 lata
LINK DO STRONY: https://bip.sggw.edu.pl/oferty-pracy/
Dodatkowe informacje można uzyskać w Instytucie Nauk Socjologicznych i Pedagogiki, tel. +48 22 59 347 10 (Sekretariat Instytutu, Pani mgr Katarzyna Nowak).

SŁOWA KLUCZOWE: pedagogika

OPIS (tematyka, oczekiwania, uwagi): 
Kandydat (-tka) ubiegający (-a) się o w/w stanowisko musi spełniać wymogi określone w art. 113 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. 2018, poz. 1668.) oraz w paragrafie 89, punkt 2) Statutu Uczelni.

Od kandydata oczekuje się: 
–stopnia naukowego doktora habilitowanego/ doktora w zakresie pedagogiki oraz wyróżniającego i uznanego w środowisku krajowym i międzynarodowym dorobku naukowego w zakresie pedagogiki, ocenionego pozytywnie przez co najmniej dwóch recenzentów z tytułem profesora spoza SGGW powołanych przez Rektora z własnej inicjatywy lub na wniosek dyrektora instytutu,
– doświadczenia w prowadzeniu prac naukowych z zakresu pedagogiki, udokumentowanego odpowiednim dorobkiem, czyli autorstwa lub współautorstwa co najmniej 20 monografii naukowych lub publikacji naukowych, w tym co najmniej 12 w czasopismach naukowych ogłoszonych w wykazie, o którym mowa w § 87 ust. 1 pkt 1 oraz pkt 2, a po uzyskaniu stopnia doktora habilitowanego co najmniej pięciu monografii naukowych lub publikacji naukowych, w tym co najmniej trzech w czasopismach naukowych ogłoszonych w wykazie, o którym mowa w § 87 ust. 1 pkt 1, pkt 2 Statutu Uczelni,
– z działalności naukowej (w ciągu ostatnich czterech lat) łącznej liczby punktów przyznawanych za publikacje naukowe lub monografie naukowe o co najmniej 50% wyższą ponad próg ustalony przez Rektora dla ostatnio zajmowanego stanowiska zgodnie z odpowiednim zarządzeniem Rektora w sprawie minimalnej liczby punktów niezbędnych do uzyskania pozytywnej oceny działalności naukowej i organizacyjnej nauczyciela akademickiego w SGGW, tj. z działalności badawczej dla stanowiska prof. uczelni- 100 pkt. +50 pkt., stanowiska adiunkta – 60 pkt+30 pkt. w skali roku,

– kierowania projektem badawczym uzyskanym w ramach konkursu instytucji finansujących badania lub kierowania zadaniem badawczym uzyskanym w projekcie partnerskim w ramach konkursu instytucji finansujących badania lub odbycia udokumentowanego łącznie co najmniej trzymiesięcznego naukowego stażu za granicą w ośrodkach naukowych,
– udokumentowanego dorobku dydaktycznego, a w szczególności potwierdzoną wysoką jakość prowadzonych zajęć dydaktycznych lub autorstwa podręczników,
– dorobku w zakresie kształcenia kadr naukowych i bycia promotorem lub promotorem pomocniczym w co najmniej jednym przewodzie doktorskim lub postępowaniu w sprawie nadania stopnia doktora lub sporządzenia co najmniej dwóch recenzji rozpraw doktorskich lub w postępowaniu habilitacyjnym,
– co najmniej dobrej znajomości języka angielskiego, w stopniu umożliwiającym samodzielne pisanie publikacji naukowych w tym języku oraz wygłaszanie doniesień na konferencjach naukowych,
– znajomości języka polskiego w zakresie niezbędnym do prowadzenia zajęć ze studentami w tym języku.

Dodatkowym atutem kandydata będzie:
– widoczna aktywność naukowa o zasięgu krajowym i międzynarodowym,
– umiejętność pracy w zespole i dyspozycyjność,
– kandydat(ka) powinien/powinna wykazywać pozytywne cechy osobowości, przede wszystkim kreatywność, odpowiedzialność, sumienność i pracowitość, komunikatywność, gotowość do pogłębiania wiedzy, umiejętność współpracy w zespołach krajowych i międzynarodowych oraz życzliwość i lojalność wobec zespołu, w którym będzie zatrudniony(a).

Planowane zatrudnienie: począwszy od semestru zimowego w roku akademickim 2022/2023, na czas określony 2 lat z możliwością przedłużenia zatrudnienia

Kandydaci powinni złożyć w Sekretariacie (p. 22, bud. 4) Instytutu Nauk Socjologicznych i Pedagogiki SGGW w Warszawie, ul. Nowoursynowska 166,  02-787 Warszawa następujące dokumenty:
1) podanie o zatrudnienie kierowane do JM Rektora SGGW,
2) kwestionariusz osobowy (wg druku SGGW),
3) życiorys naukowy (autoreferat) oraz CV,
4) oświadczenie, potwierdzające spełnienie wymagań art. 113 Ustawy o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2018 r., poz. 1668) – druki wydaje Biuro Kadr i Płac SGGW,
5) odpis dyplomu/zaświadczenie potwierdzające nadanie stopnia naukowego doktora w
dziedzinie nauk społecznych,
6) wykaz prac opublikowanych i dorobku naukowego,
7) potwierdzenie kierowania projektem badawczym/złożenia projektu badawczego w ramach konkursu instytucji finansujących badania, np. Narodowe Centrum nauki (NCN), Narodowe
Centrum Badań i Rozwoju (NCBiR), urzędy administracji rządowej, Komisja Europejska,
8) potwierdzenie odbycia stażu za granicą w ośrodkach naukowych,
9) wykaz dorobku dydaktycznego i organizacyjnego
10) potwierdzenie znajomości języka angielskiego w stopniu co najmniej dobrym.
W przypadku pozytywnego rozstrzygnięcia konkursu wymagane będzie:
1)    opinia z ostatniego miejsca pracy,
2)    świadectwo pracy lub zaświadczenie o zatrudnieniu,
3)    odpowiednie zaświadczenie od lekarza medycyny pracy – druki wydaje Biuro Kadr i Płac SGGW.

Prosimy o załączenie następującego oświadczenia:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Szkołę Główną Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, celu uczestnictwa w procesach rekrutacyjnych, zgodnie z Ustawą z dnia 10.05.2018 o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000).

Klauzula informacyjna:

Informujemy, iż wszelkie dane osobowe jakie zostaną przekazane przez Pana/Panią w prowadzonym postępowaniu rekrutacyjnym na stanowisko adiunkta przez Szkołę Główną Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie (zwaną dalej SGGW) będą przetwarzane przez SGGW w celu przeprowadzenia wyżej wymienionego postępowania rekrutacyjnego zgodnie   z art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej RODO.
Administratorem Danych Osobowych jest Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, z siedzibą przy ul. Nowoursynowskiej 166, 02-787 Warszawa.
Dane osobowe przechowywane będą do czasu zakończenia postępowania rekrutacyjnego prowadzonego przez SGGW. W SGGW jest Inspektor Ochrony Danych nadzorujący prawidłowość przetwarzania danych osobowych, z którym można skontaktować się za pośrednictwem adresu e-mail: iod@sggw.edu.pl.
Zgodnie z przepisami RODO informujemy, iż ma Pan/Pani prawo od SGGW jako Administratora Danych Osobowych dostępu do swoich danych, ich sprostowania, przenoszenia i usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania danych i wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Miejsce i termin składania dokumentów
Dokumenty należy składać do 26.09.2022r. w Sekretariacie Instytutu Nauk Socjologicznych i Pedagogiki budynek nr 4 pok. nr 22,  ul. Nowoursynowska 166, 02-787 Warszawa. Dodatkowe informacje uzyskać można telefonicznie w Sekretariacie Instytutu Nauk Socjologicznych i Pedagogiki, budynek nr 4 pok. nr 22, ul. Nowoursynowska 166,  02-787 Warszawa, tel.: /22/ 59 347 10.

Data rozpatrzenia zgłoszeń: do 10.10.2022r.

Informujemy, że odpowiemy tylko na wybrane oferty.
Informujemy, że postępowanie konkursowe może być odwołane bez podania przyczyny na każdym jego etapie, bez ponoszenia jakichkolwiek konsekwencji finansowych i prawnych z tego tytułu.

Warszawa, 25.07.2022r.

25-07-2022 13:37
knowak