Konkurs wieloetapowy na zatrudnienie profesora uczelni w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w Instytucie Nauk Socjologicznych i Pedagogiki Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego

Rektor
Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
ogłasza konkurs wieloetapowy na zatrudnienie
profesora uczelni w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych

 

INSTYTUCJA: Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie  Instytut Nauk Socjologicznych i Pedagogiki, Katedra Pedagogiki ul. Nowoursynowska 166, 02-787 Warszawa
MIASTO: Warszawa
STANOWISKO: profesor uczelni
DZIEDZINA: nauki społeczne lub humanistyczne
DYSCYPLINA NAUKOWA: pedagogika
DATA OGŁOSZENIA: 28.05.2022r.
TERMIN SKŁADANIA OFERT: 28.05.2022r.- 27.06.2022r.
OKRES ZATRUDNIENIA: 2 lata
LINK DO STRONY: https://bip.sggw.edu.pl/oferty-pracy/
Dodatkowe informacje można uzyskać w Instytucie Nauk Socjologicznych i Pedagogiki, tel. +48 22 59 347 10 (Sekretariat Instytutu, Pani mgr Katarzyna Nowak).

SŁOWA KLUCZOWE: pedagogika

OPIS (tematyka, oczekiwania, uwagi): 
Kandydat (-tka) ubiegający (-a) się o w/w stanowisko musi spełniać wymogi określone w art. 113 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. 2018, poz. 1668.) oraz w paragrafie 89, punkt 2) Statutu Uczelni.

Od kandydata oczekuje się: 
–stopnia naukowego doktora habilitowanego/ doktora w zakresie pedagogiki oraz wyróżniającego i uznanego w środowisku krajowym i międzynarodowym dorobku naukowego w zakresie pedagogiki, ocenionego pozytywnie przez co najmniej dwóch recenzentów z tytułem profesora, w tym co najmniej jednego spoza SGGW, powołanych przez Rektora z własnej inicjatywy lub na wniosek dyrektora instytutu,
– doświadczenia w prowadzeniu prac naukowych z zakresu pedagogiki, udokumentowanego odpowiednim dorobkiem, czyli autorstwa lub współautorstwa co najmniej 20 monografii naukowych lub publikacji naukowych, w tym co najmniej 12 w czasopismach naukowych ogłoszonych w wykazie, o którym mowa w § 87 ust. 1 pkt 1 oraz pkt 2, a po uzyskaniu stopnia doktora habilitowanego co najmniej pięciu monografii naukowych lub publikacji naukowych, w tym co najmniej trzech w czasopismach naukowych ogłoszonych w wykazie, o którym mowa w § 87 ust. 1 pkt 1, pkt 2 Statutu Uczelni,
– z działalności naukowej (w ciągu ostatnich czterech lat) łącznej liczby punktów przyznawanych za publikacje naukowe lub monografie naukowe o co najmniej 50% wyższą ponad próg ustalony przez Rektora dla ostatnio zajmowanego stanowiska zgodnie z odpowiednim zarządzeniem Rektora w sprawie minimalnej liczby punktów niezbędnych do uzyskania pozytywnej oceny działalności naukowej i organizacyjnej nauczyciela akademickiego w SGGW, tj. z działalności badawczej dla stanowiska prof. uczelni- 100 pkt. +50 pkt., stanowiska adiunkta – 60 pkt+30 pkt. w skali roku,

– udokumentowanego łącznie co najmniej trzymiesięcznego naukowego stażu za granicą w ośrodkach naukowych,

– kierowania projektem badawczym uzyskanym w ramach konkursu instytucji finansujących badania lub kierowania zadaniem badawczym uzyskanym w projekcie partnerskim w ramach konkursu instytucji finansujących badania,
– udokumentowanego dorobku dydaktycznego, a w szczególności potwierdzoną wysoką jakość prowadzonych zajęć dydaktycznych lub autorstwa podręczników,
– dorobku w zakresie kształcenia kadr naukowych i bycia promotorem lub promotorem pomocniczym w co najmniej jednym przewodzie doktorskim lub postępowaniu w sprawie nadania stopnia doktora,
– co najmniej dobrej znajomości języka angielskiego, w stopniu umożliwiającym samodzielne pisanie publikacji naukowych w tym języku oraz wygłaszanie doniesień na konferencjach naukowych,
– znajomości języka polskiego w zakresie niezbędnym do prowadzenia zajęć ze studentami w tym języku.

Dodatkowym atutem kandydata będzie:
– widoczna aktywność naukowa o zasięgu krajowym i międzynarodowym,
– umiejętność pracy w zespole i dyspozycyjność,
– kandydat(ka) powinien/powinna wykazywać pozytywne cechy osobowości, przede wszystkim kreatywność, odpowiedzialność, sumienność i pracowitość, komunikatywność, gotowość do pogłębiania wiedzy, umiejętność współpracy w zespołach krajowych i międzynarodowych oraz życzliwość i lojalność wobec zespołu, w którym będzie zatrudniony(a).

Planowane zatrudnienie: począwszy od semestru zimowego w roku akademickim 2022/2023, na czas określony 2 lat z możliwością przedłużenia zatrudnienia

Kandydaci powinni złożyć w Sekretariacie (p. 22, bud. 4) Instytutu Nauk Socjologicznych i Pedagogiki SGGW w Warszawie, ul. Nowoursynowska 166,  02-787 Warszawa następujące dokumenty:
1) podanie o zatrudnienie kierowane do JM Rektora SGGW,
2) kwestionariusz osobowy (wg druku SGGW),
3) życiorys naukowy (autoreferat) oraz CV,
4) oświadczenie, potwierdzające spełnienie wymagań art. 113 Ustawy o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2018 r., poz. 1668) – druki wydaje Biuro Kadr i Płac SGGW,
5) odpis dyplomu/zaświadczenie potwierdzające nadanie stopnia naukowego doktora w
dziedzinie nauk społecznych,
6) wykaz prac opublikowanych i dorobku naukowego,
7) potwierdzenie kierowania projektem badawczym/złożenia projektu badawczego w ramach konkursu instytucji finansujących badania, np. Narodowe Centrum nauki (NCN), Narodowe
Centrum Badań i Rozwoju (NCBiR), urzędy administracji rządowej, Komisja Europejska,
8) potwierdzenie odbycia stażu za granicą w ośrodkach naukowych,
9) wykaz dorobku dydaktycznego i organizacyjnego
10) potwierdzenie znajomości języka angielskiego w stopniu co najmniej dobrym.
W przypadku pozytywnego rozstrzygnięcia konkursu wymagane będzie:
1)    opinia z ostatniego miejsca pracy,
2)    świadectwo pracy lub zaświadczenie o zatrudnieniu,
3)    odpowiednie zaświadczenie od lekarza medycyny pracy – druki wydaje Biuro Kadr i Płac SGGW.

Prosimy o załączenie następującego oświadczenia:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Szkołę Główną Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, celu uczestnictwa w procesach rekrutacyjnych, zgodnie z Ustawą z dnia 10.05.2018 o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000).

Klauzula informacyjna:

Informujemy, iż wszelkie dane osobowe jakie zostaną przekazane przez Pana/Panią w prowadzonym postępowaniu rekrutacyjnym na stanowisko adiunkta przez Szkołę Główną Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie (zwaną dalej SGGW) będą przetwarzane przez SGGW w celu przeprowadzenia wyżej wymienionego postępowania rekrutacyjnego zgodnie   z art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej RODO.
Administratorem Danych Osobowych jest Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, z siedzibą przy ul. Nowoursynowskiej 166, 02-787 Warszawa.
Dane osobowe przechowywane będą do czasu zakończenia postępowania rekrutacyjnego prowadzonego przez SGGW. W SGGW jest Inspektor Ochrony Danych nadzorujący prawidłowość przetwarzania danych osobowych, z którym można skontaktować się za pośrednictwem adresu e-mail: iod@sggw.pl.
Zgodnie z przepisami RODO informujemy, iż ma Pan/Pani prawo od SGGW jako Administratora Danych Osobowych dostępu do swoich danych, ich sprostowania, przenoszenia i usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania danych i wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Miejsce i termin składania dokumentów
Dokumenty należy składać do 27.06.2022r.  w Sekretariacie Instytutu Nauk Socjologicznych i Pedagogiki budynek nr 4 pok. nr 22,  ul. Nowoursynowska 166, 02-787 Warszawa. Dodatkowe informacje uzyskać można telefonicznie w Sekretariacie Instytutu Nauk Socjologicznych i Pedagogiki, budynek nr 4 pok. nr 22, ul. Nowoursynowska 166,  02-787 Warszawa, tel.: /22/ 59 347 10.

Data rozpatrzenia zgłoszeń: do 11.07.2022 r. (Termin zostaje przesunięty ze względów organizacyjnych).

Informujemy, że odpowiemy tylko na wybrane oferty.
Informujemy, że postępowanie konkursowe może być odwołane bez podania przyczyny na każdym jego etapie, bez ponoszenia jakichkolwiek konsekwencji finansowych i prawnych z tego tytułu.

Warszawa, 27.04.2022r.

27-04-2022 15:10
knowak
24-06-2022 13:44
knowak