Konkurs wieloetapowy na zatrudnienie adiunkta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w Instytucie Nauk Socjologicznych i Pedagogiki Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Rektor

Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

ogłasza konkurs wieloetapowy  na zatrudnienie

adiunkta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych

Konkurs 3

INSTYTUCJA: Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie Instytut Nauk Socjologicznych i Pedagogiki, Katedra Pedagogiki, ul. Nowoursynowska 166, 02-787 Warszawa
MIASTO: Warszawa
STANOWISKO: adiunkt badawczo-dydaktyczny
DZIEDZINA: nauki społeczne lub humanistyczne
DYSCYPLINA NAUKOWA: psychologia
DATA OGŁOSZENIA: 25.07.2022r.

TERMIN SKŁADANIA OFERT: 25.08.2022r. – 09.09.2022r.
OKRES ZATRUDNIENIA: 2 lata
LINK DO STRONY: https://bip.sggw.edu.pl/oferty-pracy/
Dodatkowe informacje można uzyskać w Instytucie Nauk Socjologicznych i Pedagogiki, tel. +48 22 59 347 10 (Sekretariat Instytutu, Pani mgr Katarzyna Nowak).
SŁOWA KLUCZOWE: psychologia 
OPIS (tematyka, oczekiwania, uwagi): 

Kandydat/Kandydatka ubiegający/ubiegająca się o ww. stanowisko musi spełniać wymogi określone w art. 113 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. 2018, poz. 1668.) oraz w paragrafie 89, punkt 3) Statutu Uczelni.
Od kandydata oczekuje się: 
– stopnia naukowego doktora i/lub doktora habilitowanego nauk społecznych lub humanistycznych w dyscyplinie psychologia lub w innej dyscyplinie społecznej lub humanistycznej z dorobkiem w zakresie psychologii

– doświadczenia w prowadzeniu prac naukowych z zakresu psychologii, udokumentowanego odpowiednim dorobkiem, czyli autorstwa lub współautorstwa czterech publikacji naukowych lub monografii naukowych, w tym co najmniej dwóch, które ukazały się w czasopismach naukowych ujętych w wykazie o którym mowa w § 87 ust. 1 pkt 1, pkt 2 Statutu Uczelni,
– z działalności naukowej (w ciągu ostatnich czterech lat) łącznej liczby punktów przyznawanych za publikacje naukowe lub monografie naukowe o co najmniej 50% wyższej ponad próg ustalony przez Rektora dla ostatnio zajmowanego stanowiska zgodnie z odpowiednim zarządzeniem Rektora w sprawie minimalnej liczby punktów niezbędnych do uzyskania pozytywnej oceny działalności naukowej i organizacyjnej nauczyciela akademickiego w SGGW (tj. z działalności badawczej dla stanowiska prof. uczelni- 100 pkt. +50 pkt., stanowiska adiunkta – 60 pkt+30 pkt., stanowiska asystenta- 40 pkt +20 pkt w skali roku),
–  pozytywnej opinii komisji właściwej do spraw dydaktyki o prowadzonych zajęciach dydaktycznych, a w przypadku osób ubiegających się o zatrudnienie i niebędących pracownikami SGGW – pozytywnej opinii komisji za referat naukowy wygłoszony na seminarium zorganizowanym w jednostce, w której ubiega się o zatrudnienie,
– co najmniej dobrej znajomości języka angielskiego (udokumentowanej), tj. w stopniu umożliwiającym samodzielne pisanie publikacji naukowych w tym języku oraz wygłaszanie doniesień na konferencjach naukowych,
– kierowania projektem badawczym lub złożenia projektu badawczego w ramach konkursu instytucji finansujących badania, np. Narodowe Centrum Nauki (NCN), Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBiR), urzędy administracji rządowej, Komisja Europejska,
– doświadczenia w zakresie prowadzenia zajęć dydaktycznych,
– znajomości języka polskiego w zakresie niezbędnym do prowadzenia zajęć ze studentami w tym języku.

Dodatkowym atutem kandydata będzie:
– odbycie stażu za granicą w ośrodkach naukowych lub widoczna aktywność naukowa o zasięgu międzynarodowym,
– umiejętność pracy w zespole i dyspozycyjność,
– kandydat(ka) powinien/powinna wykazywać pozytywne cechy osobowości, przede wszystkim kreatywność, odpowiedzialność, sumienność i pracowitość, komunikatywność, gotowość do pogłębiania wiedzy, umiejętność współpracy w zespołach krajowych i międzynarodowych oraz życzliwość i lojalność wobec zespołu, w którym będzie zatrudniony(a).

Planowane zatrudnienie: począwszy od semestru zimowego  roku akademickiego 2022/2023, na czas określony 2 lat z możliwością przedłużenia zatrudnienia.

Kandydaci powinni złożyć w Sekretariacie (p. 22, bud. 4) Instytutu Nauk Socjologicznych i Pedagogiki SGGW w Warszawie, ul. Nowoursynowska 166,  02-787 Warszawa następujące dokumenty: 
1) podanie o zatrudnienie kierowane do JM Rektora SGGW,
2) kwestionariusz osobowy (wg druku SGGW),
3) życiorys naukowy (autoreferat) oraz CV,
4) oświadczenie, potwierdzające spełnienie wymagań art. 113 Ustawy o szkolnictwie wyższym
(Dz. U. z 2018 r., poz. 1668) – druki wydaje Biuro Kadr i Płac SGGW,
5) kopia dyplomu poświadczona za zgodność z oryginałem w SGGW/odpis dyplomu/zaświadczenie potwierdzające nadanie stopnia naukowego doktora i/lub doktora habilitowanego w dziedzinie nauk społecznych lub humanistycznych,
6) wykaz prac opublikowanych wraz z punktacją i dorobku naukowego,
7) potwierdzenie kierowania projektem badawczym/złożenia projektu badawczego w ramach konkursu instytucji finansujących badania, np. Narodowe Centrum nauki (NCN), Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBiR), urzędy administracji rządowej, Komisja Europejska,
8) wykaz dorobku dydaktycznego i organizacyjnego,
9) potwierdzenie znajomości języka angielskiego w stopniu co najmniej dobrym.

W przypadku pozytywnego rozstrzygnięcia konkursu wymagane będą:
1)    opinia z ostatniego miejsca pracy,
2)    świadectwo pracy lub zaświadczenie o zatrudnieniu,
3)    odpowiednie zaświadczenie od lekarza medycyny pracy – druki wydaje Biuro Kadr i Płac SGGW.

Prosimy o załączenie następującego oświadczenia:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Szkołę Główną Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, celu uczestnictwa w procesach rekrutacyjnych, zgodnie z Ustawą z dnia 10.05.2018 o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000).

Klauzula informacyjna:
Informujemy, iż wszelkie dane osobowe jakie zostaną przekazane przez Pana/Panią w prowadzonym postępowaniu rekrutacyjnym na stanowisko adiunkta przez Szkołę Główną Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie (zwaną dalej SGGW) będą przetwarzane przez SGGW w celu przeprowadzenia wyżej wymienionego postępowania rekrutacyjnego zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej RODO.
Administratorem Danych Osobowych jest Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, z siedzibą przy ul. Nowoursynowskiej 166, 02-787 Warszawa.
Dane osobowe przechowywane będą do czasu zakończenia postępowania rekrutacyjnego prowadzonego przez SGGW. W SGGW jest Inspektor Ochrony Danych nadzorujący prawidłowość przetwarzania danych osobowych, z którym można skontaktować się za pośrednictwem adresu e-mail: iod@sggw.edu.pl.
Zgodnie z przepisami RODO informujemy, iż ma Pan/Pani prawo od SGGW jako Administratora Danych Osobowych dostępu do swoich danych, ich sprostowania, przenoszenia i usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania danych i wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Miejsce i termin składania dokumentów: 
Dokumenty należy składać do 09.09.2022r. w Sekretariacie Instytutu Nauk Socjologicznych i Pedagogiki budynek nr 4 pok. nr 22,  ul. Nowoursynowska 166, 02-787 Warszawa zaznaczając na który konkurs kandydat aplikuje (w sytuacji kiedy ogłoszonych jest w tym samym czasie kilka konkursów).

Dodatkowe informacje uzyskać można telefonicznie w Sekretariacie Instytutu Nauk Socjologicznych i Pedagogiki, budynek nr 4 pok. nr 22, ul. Nowoursynowska 166,  02-787 Warszawa, tel.: /22/ 59 347 10.

Data rozpatrzenia zgłoszeń: do 20.09.2022r.

Informujemy, że odpowiemy tylko na wybrane oferty.
Informujemy, że postępowanie konkursowe może być odwołane bez podania przyczyny na każdym jego etapie, bez ponoszenia jakichkolwiek konsekwencji finansowych i prawnych z tego tytułu.

Warszawa, 25.07.2022r.

25-07-2022 13:35
knowak