Konkurs wieloetapowy na zatrudnienie adiunkta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w Instytucie Nauk Socjologicznych i Pedagogiki Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Rektor

Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

ogłasza konkurs wieloetapowy na zatrudnienie

adiunkta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych

Konkurs 2

INSTYTUCJA: Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie Instytut Nauk Socjologicznych i Pedagogiki, Katedra Pedagogiki, ul. Nowoursynowska 166, 02-787 Warszawa
MIASTO: Warszawa
STANOWISKO: adiunkt badawczo-dydaktyczny
DZIEDZINA: nauki społeczne lub humanistyczne
DYSCYPLINA NAUKOWA: pedagogika
DATA OGŁOSZENIA: 13.06.2022

TERMIN SKŁADANIA OFERT: 13.06-27.06.2022
OKRES ZATRUDNIENIA: 2 lata
LINK DO STRONY: https://bip.sggw.edu.pl/oferty-pracy/
Dodatkowe informacje można uzyskać w Instytucie Nauk Socjologicznych i Pedagogiki, tel. +48 22 59 347 10 (Sekretariat Instytutu, Pani mgr Katarzyna Nowak).
SŁOWA KLUCZOWE: pedagogika 
OPIS (tematyka, oczekiwania, uwagi): 

Kandydat/Kandydatka ubiegający/ubiegająca się o ww. stanowisko musi spełniać wymogi określone w art. 113 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. 2018, poz. 1668.) oraz w paragrafie 89, punkt 3) Statutu Uczelni.
Od kandydata oczekuje się: 

–  stopnia naukowego doktora i/lub doktora habilitowanego nauk społecznych lub humanistycznych w dyscyplinie pedagogika,
– doświadczenia w prowadzeniu prac naukowych z zakresu pedagogiki, udokumentowanego odpowiednim dorobkiem, czyli autorstwa lub współautorstwa czterech publikacji naukowych lub monografii naukowych, w tym co najmniej dwóch, które ukazały się w czasopismach naukowych ujętych w wykazie o którym mowa w § 87 ust. 1 pkt 1, pkt 2 Statutu Uczelni,
– z działalności naukowej (w ciągu ostatnich czterech lat) łącznej liczby punktów przyznawanych za publikacje naukowe lub monografie naukowe o co najmniej 50% wyższej ponad próg ustalony przez Rektora dla ostatnio zajmowanego stanowiska zgodnie z odpowiednim zarządzeniem Rektora w sprawie minimalnej liczby punktów niezbędnych do uzyskania pozytywnej oceny działalności naukowej i organizacyjnej nauczyciela akademickiego w SGGW (tj. z działalności badawczej dla stanowiska prof. uczelni- 100 pkt. +50 pkt., stanowiska adiunkta – 60 pkt+30 pkt., stanowiska asystenta- 40 pkt +20 pkt w skali roku),
–  pozytywnej opinii komisji właściwej do spraw dydaktyki o prowadzonych zajęciach dydaktycznych, a w przypadku osób ubiegających się o zatrudnienie i niebędących pracownikami SGGW – pozytywnej opinii komisji za referat naukowy wygłoszony na seminarium zorganizowanym w jednostce, w której ubiega się o zatrudnienie,
– co najmniej dobrej znajomości języka angielskiego (udokumentowanej), tj. w stopniu umożliwiającym samodzielne pisanie publikacji naukowych w tym języku oraz wygłaszanie doniesień na konferencjach naukowych,
– kierowania projektem badawczym lub złożenia projektu badawczego w ramach konkursu instytucji finansujących badania, np. Narodowe Centrum Nauki (NCN), Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBiR), urzędy administracji rządowej, Komisja Europejska,
– doświadczenia w zakresie prowadzenia zajęć dydaktycznych,
– znajomości języka polskiego w zakresie niezbędnym do prowadzenia zajęć ze studentami w tym języku.

Dodatkowym atutem kandydata będzie:
– odbycie stażu za granicą w ośrodkach naukowych lub widoczna aktywność naukowa o zasięgu międzynarodowym,
– umiejętność pracy w zespole i dyspozycyjność,
– kandydat(ka) powinien/powinna wykazywać pozytywne cechy osobowości, przede wszystkim kreatywność, odpowiedzialność, sumienność i pracowitość, komunikatywność, gotowość do pogłębiania wiedzy, umiejętność współpracy w zespołach krajowych i międzynarodowych oraz życzliwość i lojalność wobec zespołu, w którym będzie zatrudniony(a).

Planowane zatrudnienie: począwszy od semestru zimowego  roku akademickiego 2022/2023, na czas określony 2 lat z możliwością przedłużenia zatrudnienia.

Kandydaci powinni złożyć w Sekretariacie (p. 22, bud. 4) Instytutu Nauk Socjologicznych i Pedagogiki SGGW w Warszawie, ul. Nowoursynowska 166,  02-787 Warszawa następujące dokumenty: 
1) podanie o zatrudnienie kierowane do JM Rektora SGGW,
2) kwestionariusz osobowy (wg druku SGGW),
3) życiorys naukowy (autoreferat) oraz CV,
4) oświadczenie, potwierdzające spełnienie wymagań art. 113 Ustawy o szkolnictwie wyższym
(Dz. U. z 2018 r., poz. 1668) – druki wydaje Biuro Kadr i Płac SGGW,
5) kopia dyplomu poświadczona za zgodność z oryginałem w SGGW/odpis dyplomu/zaświadczenie potwierdzające nadanie stopnia naukowego doktora i/lub doktora habilitowanego w dziedzinie nauk społecznych lub humanistycznych,
6) wykaz prac opublikowanych wraz z punktacją i dorobku naukowego,
7) potwierdzenie kierowania projektem badawczym/złożenia projektu badawczego w ramach konkursu instytucji finansujących badania, np. Narodowe Centrum nauki (NCN), Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBiR), urzędy administracji rządowej, Komisja Europejska,
8) wykaz dorobku dydaktycznego i organizacyjnego,
9) potwierdzenie znajomości języka angielskiego w stopniu co najmniej dobrym.

W przypadku pozytywnego rozstrzygnięcia konkursu wymagane będą:
1)    opinia z ostatniego miejsca pracy,
2)    świadectwo pracy lub zaświadczenie o zatrudnieniu,
3)    odpowiednie zaświadczenie od lekarza medycyny pracy – druki wydaje Biuro Kadr i Płac SGGW.

Prosimy o załączenie następującego oświadczenia:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Szkołę Główną Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, celu uczestnictwa w procesach rekrutacyjnych, zgodnie z Ustawą z dnia 10.05.2018 o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000).

Klauzula informacyjna:
Informujemy, iż wszelkie dane osobowe jakie zostaną przekazane przez Pana/Panią w prowadzonym postępowaniu rekrutacyjnym na stanowisko adiunkta przez Szkołę Główną Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie (zwaną dalej SGGW) będą przetwarzane przez SGGW w celu przeprowadzenia wyżej wymienionego postępowania rekrutacyjnego zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej RODO.
Administratorem Danych Osobowych jest Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, z siedzibą przy ul. Nowoursynowskiej 166, 02-787 Warszawa.
Dane osobowe przechowywane będą do czasu zakończenia postępowania rekrutacyjnego prowadzonego przez SGGW. W SGGW jest Inspektor Ochrony Danych nadzorujący prawidłowość przetwarzania danych osobowych, z którym można skontaktować się za pośrednictwem adresu e-mail: iod@sggw.pl.
Zgodnie z przepisami RODO informujemy, iż ma Pan/Pani prawo od SGGW jako Administratora Danych Osobowych dostępu do swoich danych, ich sprostowania, przenoszenia i usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania danych i wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Miejsce i termin składania dokumentów: 
Dokumenty należy składać do 27.06.2022r. w Sekretariacie Instytutu Nauk Socjologicznych i Pedagogiki budynek nr 4 pok. nr 22,  ul. Nowoursynowska 166, 02-787 Warszawa zaznaczając na który konkurs kandydat aplikuje (w sytuacji kiedy ogłoszonych jest w tym samym czasie kilka konkursów).

Dodatkowe informacje uzyskać można telefonicznie w Sekretariacie Instytutu Nauk Socjologicznych i Pedagogiki, budynek nr 4 pok. nr 22, ul. Nowoursynowska 166,  02-787 Warszawa, tel.: /22/ 59 347 10.

Data rozpatrzenia zgłoszeń: do 11.07.2022 r. (Termin zostaje przesunięty ze względów organizacyjnych).

Informujemy, że odpowiemy tylko na wybrane oferty.
Informujemy, że postępowanie konkursowe może być odwołane bez podania przyczyny na każdym jego etapie, bez ponoszenia jakichkolwiek konsekwencji finansowych i prawnych z tego tytułu.

Warszawa, 13.05.2022r.

13-05-2022 14:48
knowak
24-06-2022 13:48
knowak