Konkurs wieloetapowy na zatrudnienie adiunkta badawczo-dydaktycznego w Instytucie Nauk Socjologicznych i Pedagogiki Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Rektor
Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
ogłasza konkurs wieloetapowy na zatrudnienie
adiunkta badawczo-dydaktycznego

 

 

INSTYTUCJA: Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Instytut Nauk Socjologicznych i Pedagogiki, Katedra Pedagogiki  ul. Nowoursynowska 166, 02-787 Warszawa

MIASTO: Warszawa

STANOWISKO: adiunkt badawczo-dydaktyczny

DZIEDZINA: nauki społeczne lub humanistyczne

DYSCYPLINA NAUKOWA: psychologia

DATA OGŁOSZENIA: 03.02.2022r

TERMIN SKŁADANIA OFERT: 03.02.2022r.- 17.02.2022r.

OKRES ZATRUDNIENIA: 2 lata

LINK DO STRONY: https://bip.sggw.edu.pl/oferty-pracy/

Dodatkowe informacje można uzyskać w Instytucie Nauk Socjologicznych i Pedagogiki,

tel. +48 22 59 347 10 (Sekretariat Instytutu, Pani Katarzyna Nowak).

SŁOWA KLUCZOWE: psychologia

OPIS (tematyka, oczekiwania, uwagi):

Kandydat/Kandydatka ubiegający/ubiegająca się o ww. stanowisko musi spełniać wymogi określone w art. 113 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. 2018, poz. 1668.) oraz w paragrafie 89, punkt 3) Statutu Uczelni.

Od kandydata oczekuje się:

– stopnia naukowego doktora i/lub doktora habilitowanego nauk społecznych lub humanistycznych z dorobkiem w zakresie psychologii,

– doświadczenia w prowadzeniu prac naukowych z zakresu psychologii, udokumentowanego odpowiednim dorobkiem, czyli autorstwa lub współautorstwa czterech publikacji naukowych lub monografii naukowych, w tym co najmniej dwie, które ukazały się w czasopismach naukowych ujętych w wykazie o którym mowa w § 87 ust. 1 pkt 1, pkt 2 Statutu Uczelni,

– z działalności naukowej (w ciągu ostatnich czterech lat) łącznej liczby punktów przyznawanych za publikacje naukowe lub monografie naukowe o co najmniej 50% wyższą ponad próg ustalony przez Rektora dla ostatnio zajmowanego stanowiska zgodnie z odpowiednim zarządzeniem Rektora w sprawie minimalnej liczby punktów niezbędnych do uzyskania pozytywnej oceny działalności naukowej i organizacyjnej nauczyciela akademickiego w SGGW (tj. z działalności naukowej dla profesora zw. i nadzw. z tytułem naukowym – co najmniej 60 pkt; dla prof. nadzw., adiunkta ze stopniem dr hab. – co najmniej 45 pkt; dla adiunkta, asystenta ze stopniem dr – co najmniej 30 pkt; dla asystenta ze stopniem mgr – co najmniej 22,5 pkt.),

–  pozytywnej opinii komisji właściwej do spraw dydaktyki o prowadzonych zajęciach dydaktycznych, a w przypadku osób ubiegających się o zatrudnienie i niebędących pracownikami SGGW – pozytywnej opinii komisji za referat naukowy wygłoszony na seminarium zorganizowanym w jednostce, w której ubiega się o zatrudnienie,

– co najmniej dobrej znajomości języka angielskiego (udokumentowanej), tj. w stopniu umożliwiającym samodzielne pisanie publikacji naukowych w tym języku oraz wygłaszanie doniesień na konferencjach naukowych,

– kierowania projektem badawczym lub złożenia projektu badawczego w ramach konkursu instytucji finansujących badania, np. Narodowe Centrum Nauki (NCN), Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBiR), urzędy administracji rządowej, Komisja Europejska,

– doświadczenia w zakresie prowadzenia zajęć dydaktycznych,

– znajomości języka polskiego w zakresie niezbędnym do prowadzenia zajęć ze studentami w tym języku.

Językiem wykładowym prowadzenia zajęć dydaktycznych jest język polski.

Dodatkowym atutem kandydata będzie:

– odbycie stażu za granicą w ośrodkach naukowych lub widoczna aktywność naukowa o zasięgu międzynarodowym.

– umiejętność pracy w zespole i dyspozycyjność,

– Kandydat(ka) powinien/powinna wykazywać pozytywne cechy osobowości, przede wszystkim kreatywność, odpowiedzialność, sumienność i pracowitość, komunikatywność, gotowość do pogłębiania wiedzy, umiejętność współpracy w zespole i z zespołami krajowymi i międzynarodowymi oraz życzliwość i lojalność wobec zespołu, w którym będzie zatrudniony(a).

Planowane zatrudnienie: począwszy od semestru letniego w roku akademickim 2021/2022, na czas określony 2 lat z możliwością przedłużenia zatrudnienia.

 

Kandydaci powinni złożyć w Sekretariacie (p. 22, bud. 4) Instytutu Nauk Socjologicznych i Pedagogiki SGGW w Warszawie, ul. Nowoursynowska 166, 

02-787 Warszawa następujące dokumenty:

1) podanie o zatrudnienie kierowane do JM Rektora SGGW,

2) kwestionariusz osobowy (wg druku SGGW),

3) życiorys naukowy (autoreferat) oraz CV,

4) oświadczenie, potwierdzające spełnienie wymagań art. 113 Ustawy o szkolnictwie wyższym

(Dz. U. z 2018 r., poz. 1668) – druki wydaje Biuro Kadr i Płac SGGW,

5) odpis dyplomu/zaświadczenie potwierdzające nadanie stopnia naukowego doktora w

dziedzinie nauk społecznych,

6) wykaz prac opublikowanych i dorobku naukowego,

7) potwierdzenie kierowania projektem badawczym/złożenia projektu badawczego w ramach konkursu instytucji finansujących badania, np. Narodowe Centrum nauki (NCN), Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBiR), urzędy administracji rządowej, Komisja Europejska,

8) wykaz dorobku dydaktycznego i organizacyjnego,

9) potwierdzenie znajomości języka angielskiego w stopniu co najmniej dobrym.

 

W przypadku pozytywnego rozstrzygnięcia konkursu wymagane będzie:

  • opinia z ostatniego miejsca pracy,
  • świadectwo pracy lub zaświadczenie o zatrudnieniu,
  • odpowiednie zaświadczenie od lekarza medycyny pracy – druki wydaje Biuro Kadr i Płac SGGW.

Prosimy o załączenie następującego oświadczenia:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Szkołę Główną Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, celu uczestnictwa w procesach rekrutacyjnych, zgodnie z Ustawą z dnia 10.05.2018 o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000).

Klauzula informacyjna:

Informujemy, iż wszelkie dane osobowe jakie zostaną przekazane przez Pana/Panią w prowadzonym postępowaniu rekrutacyjnym na stanowisko adiunkta przez Szkołę Główną Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie (zwaną dalej SGGW) będą przetwarzane przez SGGW w celu przeprowadzenia wyżej wymienionego postępowania rekrutacyjnego zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej RODO.  Administratorem Danych Osobowych jest Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, z siedzibą przy ul. Nowoursynowskiej 166, 02-787 Warszawa.

Dane osobowe przechowywane będą do czasu zakończenia postępowania rekrutacyjnego prowadzonego przez SGGW. W SGGW jest Inspektor Ochrony Danych nadzorujący prawidłowość przetwarzania danych osobowych, z którym można skontaktować się za pośrednictwem adresu e-mail: iod@sggw.pl.

Zgodnie z przepisami RODO informujemy, iż ma Pan/Pani prawo od SGGW jako Administratora Danych Osobowych dostępu do swoich danych, ich sprostowania, przenoszenia i usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania danych i wniesienia skargi do organu nadzorczego.

 

Miejsce i termin składania dokumentów:

Dokumenty należy składać do 17.02.2022r.w Sekretariacie Instytutu Nauk Socjologicznych i Pedagogiki budynek nr 4 pok. nr 22,  ul. Nowoursynowska 166, 02-787 Warszawa. Dodatkowe informacje uzyskać można telefonicznie w Sekretariacie Instytutu Nauk Socjologicznych i Pedagogiki, budynek nr 4 pok. nr 22, ul. Nowoursynowska 166,

02-787 Warszawa, tel.: /22/ 59 347 10.

Data rozstrzygnięcia konkursu na poziomie Instytutu: do 21.02.2022 r.

Informujemy, że odpowiemy tylko na wybrane oferty.

Informujemy, że postępowanie konkursowe może być odwołane bez podania przyczyny na każdym jego etapie, bez ponoszenia jakichkolwiek konsekwencji finansowych i prawnych z tego tytułu.

 

 

 

Warszawa, 03.01.2022r.

03-01-2022 16:53
knowak