Konkurs na zatrudnienie doktoranta w Projekcie NCN w Katedrze Genetyki, Hodowli i Biotechnologii Roślin w Instytucie Biologii- SGGW

Nazwa jednostki: Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Nazwa stanowiska: Doktorant
Wymagania:

 1. Tytuł magistra (lub równoważny) w dziedzinie biologii, biotechnologii lub pokrewnych
 2. Doświadczenie w pracy laboratoryjnej w zakresie biologii molekularnej roślin i przygotowania bibliotek NGS
 3. Łatwość w poruszaniu się w środowisku Linux oraz podstawowa znajomość R lub Python
 4. Znajomość języka angielskiego umożliwiająca komunikowanie się w międzynarodowym zespole badawczym
 5. Motywacja do pracy, ciekawość naukowa, umiejętność pracy w grupie
 6. Doświadczenie w badaniu translacji w chloroplastach będzie dodatkowym atutem

 

Opis zadań:

Doktorant będzie zaangażowany w realizację projektu mającego na celu zrozumienie roli regulacji ekspresji tRNA i występowania modyfikacji potranskrypcyjnych tRNA w procesie translacji w chloroplastach w roślinie modelowej Arabidopsis thaliana. Szczegółowe zadania doktoranta będą obejmowały:

 • Optymalizacja metody sekwencjonowania wysokoprzepustowego tRNA z materiału roślinnego
 • Sekwencjonowanie tRNA thaliana w warunkach kontrolnych oraz w czasie stresu
 • Identyfikacja modyfikacji potranskrypcyjnych w tRNA chloroplastowych z wykorzystaniem NGS i LC-MS (we współpracy z partnerem zagranicznym)
 • Analiza bioinformatyczna otrzymanych wyników

Typ konkursu NCN: SONATA BIS – NZ
Termin składania ofert: 14 lipca 2022, 23:59
Forma składania ofert: email
Warunki zatrudnienia:

Rodzaj pracy (umowa o pracę, stypendium): Stypendium
Liczba stanowisk: 1
Okres umowy stypendialnej: 48 miesięcy (4000 PLN/mc)

Planowany termin rozpoczęcia udziału w projekcie: 1.10.2022 r.

Okres zatrudnienia ustalony w oparciu o Zasady pobierania stypendiów naukowych NCN.

 

Dodatkowe informacje:

Zgłoszenie na konkurs powinno być przygotowane w formie pojedynczego pliku PDF i powinno zawierać:
1. CV zawierające kontakt do promotora lub opiekuna naukowego

 1. List motywacyjny (max 1 strona)
  3. Kopię dyplomu potwierdzającego uzyskanie tytułu zawodowego magistra

 

Zgłoszenie na konkurs drogą e-mailową należy przesyłać do 14 lipca 2022 r. na adres: piotr_gawronski@sggw.edu.pl z adnotacją „Konkurs NCN” w tytule maila.

 

Dodatkowe informacje związane z rekrutacją do szkoły doktorskiej można znaleźć pod adresem: https://www.sggw.edu.pl/strona-glowna/nauka/szkola-doktorska/rekrutacja/

Prosimy o załączenie następującego oświadczenia:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Szkołę Główną Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, w celu uczestnictwa w procesach rekrutacyjnych, zgodnie z Ustawą z dnia 10.05.2018 o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000)

Klauzula informacyjna:

Informujemy, iż wszelkie dane osobowe jakie zostaną przekazane przez Pana/Panią w prowadzonym postępowaniu rekrutacyjnym na stanowisko asystenta przez Szkołę Główną Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie (zwaną dalej SGGW) będą przetwarzane przez SGGW w celu przeprowadzenia wyżej wymienionego postępowania rekrutacyjnego zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej RODO. Administratorem Danych Osobowych jest Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie,
z siedzibą przy ul. Nowoursynowskiej 166, 02-787 Warszawa. Dane osobowe przechowywane będą
do czasu zakończenia postępowania rekrutacyjnego prowadzonego przez SGGW. W SGGW jest Inspektor Ochrony Danych nadzorujący prawidłowość przetwarzania danych osobowych, z którym można skontaktować się za pośrednictwem adresu e-mail: iod@sggw.pl. Zgodnie z przepisami RODO informujemy, iż ma Pan/Pani prawo od SGGW jako Administratora Danych Osobowych dostępu
do swoich danych, ich sprostowania, przenoszenia i usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania danych
i wniesienia skargi do organu nadzorczego.

 

 

14-06-2022 11:30
trusinski