Konkurs na zatrudnienie doktoranta w Projekcie NCN w Katedrze Nauki o Drewnie i Ochrony Drewna w Instytucie Nauk Drzewnych i Meblarstwa – SGGW w Warszawie

Konkurs na zatrudnienie doktoranta w Projekcie NCN w Katedrze Nauki o Drewnie i Ochrony Drewna w Instytucie Nauk Drzewnych i Meblarstwa – SGGW w Warszawie

Nazwa jednostki: Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Nazwa stanowiska: Doktorant

Wymagania:

1. Tytuł magistra (lub równoważny) w dziedzinie nauk leśnych, biologicznych, chemicznych lub pokrewnych

2. Spełnienie warunków stawianych kandydatom do Szkoły Doktorskiej SGGW

3. Doświadczenie w pracy laboratoryjnej w zakresie planowania eksperymentów badawczych, w szczególności w zakresie badania materiałów biologicznych

4. Znajomość języka angielskiego umożliwiająca komunikowanie się w międzynarodowym zespole badawczym

5. Umiejętność analizy danych, wyciągania wniosków oraz obsługa programów i narzędzi komputerowych (PowerPoint, Excel, Statistica)

6. Zdolności organizacyjne i umiejętność sprostania presji czasu w 3-letnim projekcie

7. Wysoka motywacja do dalszego rozwoju i umiejętność do pracy w zespole

8. Doświadczenie w zakresie analiz mikroskopowych, badaniu budowy i właściwości drewna, spektroskopii w bliskiej podczerwieni oraz obrazowaniu hiperspektralnym będzie dodatkowym atutem

 

Opis zadań:

Doktorant będzie zaangażowany w realizację projektu Spektroskopowe metody szybkiego fenotypowania drzew odzwierciedlające ich odporność ekologiczną.

Szczegółowe zadania doktoranta będą obejmowały:

· badania struktury oraz własności fizyczno-chemicznych drewna,

· badania drewna z wykorzystaniem technik spektroskopii w bliskiej podczerwieni oraz obrazowania hiperspektralnego

· zbieranie danych z piśmiennictwa dotyczących tematyki prowadzonych badań,

· prezentacja wyników badań na konferencjach naukowych,

· przygotowanie rozprawy doktorskiej.

Typ konkursu NCN: OPUS – 22 (LAP) Termin składania ofert: do 15.12.2022 r., 23:59 Forma składania ofert: email Warunki zatrudnienia:

Rodzaj pracy (umowa o pracę, stypendium): Stypendium Liczba stanowisk: 2 Okres umowy stypendialnej: 36 miesięcy (4 833,33 PLN/mc)

Planowany termin rozpoczęcia udziału w projekcie: 01.01.2023 r.

Okres zatrudnienia ustalony w oparciu o Zasady pobierania stypendiów naukowych NCN. ( https://www.ncn.gov.pl/sites/default/files/pliki/uchwaly-rady/2019/uchwala25_2019-zal1.pdf )

 

Dodatkowe informacje:

Zgłoszenie na konkurs powinno być przygotowane w formie pojedynczego pliku PDF i powinno zawierać:

1. CV zawierające kontakt do promotora lub opiekuna naukowego

2. List motywacyjny (max 1 strona) 3. Kopię dyplomu potwierdzającego uzyskanie tytułu zawodowego magistra

 

Zgłoszenie na konkurs drogą e-mailową należy przesyłać do 15.12.2022 r. na adres: kndod@sggw.edu.pl z adnotacją „Konkurs NCN” w tytule maila.

 

Dodatkowe informacje związane z rekrutacją do szkoły doktorskiej można znaleźć pod adresem: https://www.sggw.edu.pl/strona-glowna/nauka/szkola-doktorska/rekrutacja/

Prosimy o załączenie następującego oświadczenia:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Szkołę Główną Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, w celu uczestnictwa w procesach rekrutacyjnych, zgodnie z Ustawą z dnia 10.05.2018 o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000)

Klauzula informacyjna:

Informujemy, iż wszelkie dane osobowe jakie zostaną przekazane przez Pana/Panią w prowadzonym postępowaniu rekrutacyjnym na stanowisko asystenta przez Szkołę Główną Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie (zwaną dalej SGGW) będą przetwarzane przez SGGW w celu przeprowadzenia wyżej wymienionego postępowania rekrutacyjnego zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej RODO. Administratorem Danych Osobowych jest Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, z siedzibą przy ul. Nowoursynowskiej 166, 02-787 Warszawa. Dane osobowe przechowywane będą do czasu zakończenia postępowania rekrutacyjnego prowadzonego przez SGGW. W SGGW jest Inspektor Ochrony Danych nadzorujący prawidłowość przetwarzania danych osobowych, z którym można skontaktować się za pośrednictwem adresu e-mail: iod@sggw.pl. Zgodnie z przepisami RODO informujemy, iż ma Pan/Pani prawo od SGGW jako Administratora Danych Osobowych dostępu do swoich danych, ich sprostowania, przenoszenia i usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania danych i wniesienia skargi do organu nadzorczego.

18-11-2022 13:55
rszczucinski