Konkurs na stypendium Student/studentka w ramach projektu OPUS 21 w Katedrze Biochemii i Mikrobiologii – INSTYTUT BIOLOGII SGGW

Konkurs na stypendium Student/studentka w ramach projektu OPUS 21 w Katedrze Biochemii i Mikrobiologii – INSTYTUT BIOLOGII SGGW

Nazwa stanowiska:

Student – stypendysta

Liczba stanowisk:

1

Nazwa jednostki:

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Katedra Biochemii i Mikrobiologii-Instytut Biologii

Wymagania:

Wymagania wobec kandydata:

 • student/studentka studiów II stopnia (studia magisterskie uzupełniające) kierunku biologia lub pokrewnego;
 • znajomość zagadnień z zakresu ekologii organizmów słodkowodnych;
 • rozpoznaje typowych przedstawicieli fitoplanktonu, zooplanktonu i makrozoobentosu;
 • umiejętność przygotowywania pożywek niezbędnych do hodowli organizmów eksperymentalnych;
 • umiejętność hodowli zwierząt eksperymentalnych głównie Daphnia;
 • znajomość podstawowych technik molekularnych;
 • znajomość języka angielskiego w stopniu umożliwiającym samodzielne czytanie literatury naukowej, pisanie publikacji oraz prezentację wyników na konferencjach i seminariach;
 • umiejętność pracy zespołowej oraz zaangażowanie w badania naukowe.

 

Opis zadań:

Student/studentka_stypendysta/stypendystka będzie wykonywał zadania badawcze w ramach projektu OPUS 21 Nr umowy UMO-2021/41/B/NZ9/01552 tytuł: „Rola pozakomórkowego DNA, powstającego w trakcie oczyszczania ścieków komunalnych, w transmisji genów wirulencji i oporności na antybiotyki w ekosystemach wodnych. „finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki. Zakres obowiązków: (i) rozchodowywanie i opieka nad zwierzętami eksperymentalnymi, (ii) izolacja DNA z przewodów pokarmowych, (iii) przeprowadzanie reakcji PCR, (iv) współudział w przygotowaniu raportów i publikacji naukowych.

Warunki zatrudnienia:

Data rozpoczęcia stypendium w Katedra Biochemii i Mikrobiologii: grudzień 2022 r.

Kwota stypendium: 1250 zł/miesiąc

Okres wypłacania stypendium: maksymalnie 9 miesięcy

Planowane rozpoczęcie pracy: 1 grudnia 2022

 

Dodatkowe informacje:

 

Osoby przystępujące do konkursu powinny złożyć w Sekretariacie Instytutu Biologii SGGW w Warszawie, ul Nowoursynowska 159, budynek 37, pokój 013 lub e-mailowo: kbim@sggw.edu.pl następujące dokumenty:

 • życiorys
 • list intencyjny ze wskazaniem kompetencji aplikującego do realizacji określonych zadań w projekcie badawczym;
 • prosimy o załączenie następującego oświadczenia:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Szkołę Główną Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, w celu uczestnictwa w procesach rekrutacyjnych, zgodnie z Ustawą z dnia 10.05.2018 o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000)

Termin składania ofert: 18 listopada 2022, godz. 15.00

 

Dodatkowe informacje: dr Małgorzata Grzesiuk-Bienek, e-mail: malgorzata_grzesiuk_bieniek@sggw.edu.pl

Klauzula informacyjna:

Informujemy, iż wszelkie dane osobowe jakie zostaną przekazane przez Pana/Panią w prowadzonym postępowaniu rekrutacyjnym na stanowisko asystenta przez Szkołę Główną Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie (zwaną dalej SGGW) będą przetwarzane przez SGGW w celu przeprowadzenia wyżej wymienionego postępowania rekrutacyjnego zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej RODO. Administratorem Danych Osobowych jest Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, z siedzibą przy ul. Nowoursynowskiej 166, 02-787 Warszawa. Dane osobowe przechowywane będą do czasu zakończenia postępowania rekrutacyjnego prowadzonego przez SGGW. W SGGW jest Inspektor Ochrony Danych nadzorujący prawidłowość przetwarzania danych osobowych, z którym można skontaktować się za pośrednictwem adresu e-mail: iod@sggw.pl. Zgodnie z przepisami RODO informujemy, iż ma Pan/Pani prawo od SGGW jako Administratora Danych Osobowych dostępu do swoich danych, ich sprostowania, przenoszenia i usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania danych i wniesienia skargi do organu nadzorczego.

 

03-11-2022 11:10
trusinski