Konkurs na stypendium naukowe w ramach grantu SONATA BIS: magistrant stypendysta- Katedra Fizyki i Biofizyki -Instytut Biologii-Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Nazwa jednostki: Katedra Fizyki i Biofizyki, Instytut Biologii, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Konkurs na stypendium naukowe w ramach grantu SONATA BIS: magistrant stypendysta

Oferta skierowana jest do studenta/tki II stopnia studiów (studia magisterskie), która/y zamierza podjąć się realizacji tematu badawczego w ramach grantu Sonata Bis 9 pt. „Wpływ leków, białek mitochondrialnych i bio markerów miRNA chorób neurodegeneracyjnych na dynamikę i konwersję mitochondriów badanych za pomocą nowych wielofunkcyjnych urządzeń mikro-przepływowych.”, którego kierownikiem jest dr hab. Sławomir Jakieła, prof. SGGW.

Wymagania:

 1. Student/tka co najmniej IV roku studiów (II stopień) kierunków biologia, biotechnologia lub pokrewnych.
 2. Umiejętności:
 • hodowli komórek, obsługi mikroskopu, technik biologii molekularnej (np.: elektroforeza, Western Blot), metody badania ekspresji genów (np.: PCR, RT PCR), metody immunoenzymatyczne (np. ELISA)
 • pracy w tzw. laboratorium mokrym,
 • bardzo dobra znajomość jęz. angielskiego w mowie i piśmie,
 1. Silna motywacja do pracy naukowej, pełne zaangażowanie w realizację zaplanowanych badań, kreatywność w rozwiązywaniu problemów, samodzielność, umiejętność pracy w zespole.

 

Opis zadań:

Motywacją tych badań jest poszukiwanie nowych, skutecznych metod diagnostycznych zarówno
w rozpoznawaniu i terapii chorób neurodegeneracyjnych, jak również opracowanie nowej metodologii badań nad lekami o selektywnej aktywności przeciwko zaburzeniom Parkinsona
i Alzheimera. W badaniach wykorzystamy technologię mikroprzepływów, którą połączymy
z biosensorami opartymi na wykrywaniu specyficznych dla mitochondriów reakcji biologicznych. Umożliwi nam to poznanie podstawowych procesów chorób neurodegeneracyjnych na poziomie molekularnym. Zrozumienie, dlaczego dysfunkcja mitochondrium zajmuje centralne miejsce
w chorobie Parkinsona, jest integralną częścią walki z tą osłabiającą chorobą i jest głównym wyzwaniem w rozwoju skutecznego leczenia chorób neurologicznych. Skuteczne opracowanie strategii terapeutycznych może powstrzymać lub spowolnić postęp choroby zamiast jedynie leczyć jej objawy. Dlatego też, aby w pełni zrozumieć mechanizmy leżące u podstaw chorób neurodegeneracyjnych, konieczne jest zbadanie szerokiego zakresu procesów komórkowych i ich powiązań z siecią mitochondrialną.

Do zadań magistranta będzie należało m.in.:

 1. Praca w laboratorium mokrym z układami mikro-przepływowymi, mikroskopami fluorescencyjnymi, wagami piezoelektrycznymi oraz sondami fluorescencyjnymi.
 2. Konstruowanie biosensorów umożliwiających wczesne wykrywanie chorób neurodegeneracyjnych.
 3. Analiza dynamiki fuzji/podziału mitochondriów pod wpływem testowanych leków/markerów.

 

Typ konkursu NCN: SONATA BIS – ST4

Forma składania ofert: e-mail: slawomir_jakiela@sggw.edu.pl, lub osobiście w pokoju 78,
budynek 34, ul. Nowoursynowska 159, 02-776, Warszawa

Warunki:

 1. Stypendium naukowe w wysokości: 1000 PLN/m-c
 2. Stypendium naukowe przyznane w ramach projektu może być wypłacane maksymalnie przez 19 miesięcy przy spełnieniu warunków opisanych w Regulaminie przyznawania stypendium NCN.
 3. Planowane rozpoczęcie pracy w ramach projektu: 1 październik 2022.

 

Dodatkowe informacje:              

Kandydaci powinni przesłać swoje CV (z podaniem osiągnięć naukowych, np. publikacji naukowych
i wystąpień konferencyjnych, wyjazdów naukowych, szkoleń, certyfikatów itp. oraz podać adres przynajmniej jednej osoby, do której możemy się zwrócić o referencje), streszczenie pracy licencjackiej/inżynierskiej (max. 1 strona A4) na adres e-mail: slawomir_jakiela@sggw.edu.pl do dnia 18.09.2022 r., godz. 23:59.

Wyniki konkursu zostaną ogłoszone do 01.10.2022 r.

Rekrutacja jest dwuetapowa i obejmuje 1) ocenę dokumentacji kandydatów oraz 2) rozmowę kwalifikacyjną z wybranymi kandydatami. Wybrani kandydaci zostaną zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną. Złożonych dokumentów nie zwracamy. Dokumenty zawierają szczególne kategorie danych osobowych zgodnie z Ogólnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych Osobowych, dlatego konieczne jest złożenie stosownego oświadczenia::

 

Prosimy o załączenie następującego oświadczenia:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Szkołę Główną Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, w celu uczestnictwa w procesach rekrutacyjnych na stanowisko stypendysty NCN w projekcie Sonata BIS, zgodnie z Ustawą z dnia 10.05.2018 o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000)

Klauzula informacyjna:

Informujemy, iż wszelkie dane osobowe jakie zostaną przekazane przez Pana/Panią w prowadzonym  procesie rekrutacji na stanowisko magistranta/ stypendysty NCN w projekcie Sonata BIS przez Szkołę Główną Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie (zwaną dalej SGGW) będą przetwarzane przez SGGW w celu przeprowadzenia wyżej wymienionego postępowania rekrutacyjnego zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie
o ochronie danych), zwanego dalej RODO. Administratorem Danych Osobowych jest Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, z siedzibą przy ul. Nowoursynowskiej 166, 02-787 Warszawa. Dane osobowe przechowywane będą do czasu zakończenia postępowania rekrutacyjnego prowadzonego przez SGGW. W SGGW jest Inspektor Ochrony Danych nadzorujący prawidłowość przetwarzania danych osobowych, z którym można skontaktować się za pośrednictwem adresu
e-mail: iod@sggw.pl. Zgodnie z przepisami RODO informujemy, iż ma Pan/Pani prawo od SGGW jako Administratora Danych Osobowych dostępu do swoich danych, ich sprostowania, przenoszenia
i usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania danych i wniesienia skargi do organu nadzorczego.

 


………………………………………………….……………………………………..

  (miejscowość i data)        (podpis osoby składającej oświadczenie)

 

 

 

Entity: Warsaw University of Life Sciences (SGGW), Institute of Biology, Department of Physics and Biophysics

Position: MSc student

The MSc student will conduct research within the project Sonata Bis 9 No. 2019/34/E/ST4/00281 granted by Polish National Science Centre entitled ” Effect of drugs, mitochondrial proteins and miRNA biomarkers of neurodegenerative diseases on dynamics and conversion of mitochondria monitored using novel multifunctional microfluidic biosensing devices” led by Dr hab. Sławomir Jakieła, prof. SGGW.

Requirements:

 1. A student of at least 4th year (2nd degree) of biology, biotechnology, chemistry, physics or related courses.
 2. Skills:

– cell culture, microscope operation, molecular biology techniques (e.g. electrophoresis, Western Blot), gene expression testing methods (e.g. PCR, RT PCR), immunoenzymatic methods (e.g. ELISA),

– working in a wet laboratory,

– very good knowledge of written and spoken English,

 1. Strong motivation to scientific work, full engagement in realization of planned research, creativity in solving problems, self-reliance, ability to work in a team.

Description of tasks:

The motivation for this research is the exploration of new, effective diagnostic methods both in the diagnosis and treatment of neurodegenerative diseases, as well as in the development of
a new methodology for the study of drugs with selective activity against Parkinson’s and Alzheimer’s disorders. In our research, we will use microfluidic technology, which we will combine with biosensors based on the detection of mitochondrial specific biological reactions. It will enable us to learn the fundamental processes of neurodegenerative diseases at the molecular level. To understand why mitochondrial dysfunction is central in Parkinson’s disease is an integral part of the fight against this debilitating disease. Therefore, it is a significant challenge in the development of effective neurological treatment. Effective development of therapeutic strategies can stop or slow down the progression of the disease, rather than just treating its symptoms. Therefore, in order to fully understand the mechanisms underlying neurodegenerative diseases, it is necessary to study
a wide range of cellular processes and their links to the mitochondrial network.

The tasks of a doctoral student will include.:

 • working in a ‘wet laboratory’ with microfluidic systems, fluorescent microscopes, piezoelectric weights and fluorescent probes,
 • construction of biosensors for early detection of neurodegenerative diseases,
 • analysis of the dynamics of mitochondrial fusion/fission under the influence of drugs/markers.

Conditions of employment:

 • the scientific scholarship in the amount of 1000 PLN/month
 • the scientific scholarship granted under the project will be paid out for a maximum
  19 months if the conditions described in the NCN Grant Regulations will be fulfilled,
 • planned start of work within the project: 1-st October 2022.

Additional information:

Candidates should send their CV (with scientific achievements, e.g. scientific publications and conference presentations, research trips, trainings, certificates, etc.; and provide the address of at least one person to whom we can contact for references), a summary of the BA / engineering thesis (max. 1 page A4) to the e-mail address: slawomir_jakiela@sggw.edu.pl by 18/09/2022, 23:59. The results of the competition will be published by 01/10/2022.

 

Recruitment is a two-stage process and includes 1) assessment of candidates’ documentation and
2) an interview with the selected candidates. Selected candidates will be invited to an interview. We do not return the submitted documents. The documents contain the special categories of personal data according to General Data Protection Regulation, therefore it is necessary to provide the appropriate statement:

Please attach the following statement:

agree to the processing of my personal data by the Warsaw University of Life Sciences – SGGW in order to participate in recruitment processes, in accordance with the Act of 10.05.2018 on the protection of personal data (Dz.U. of 2018, item 1000).

Information clause:

Please be informed that all personal data that will be transferred by you in the recruitment procedure to the position of the scholarship holder, by the Warsaw University of Life Sciences-SGGW (WULS-SGGW) will be processed by WULS-SGGW in order to conduct the above-mentioned recruitment procedure in accordance with Article 6.1.a) of the Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and of the Council of 27 April 2016 on the protection of natural persons with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data, and repealing Directive 95/46/EC (General Data Protection Regulation) hereinafter referred to as RODO. The Personal Data Administrator is Warsaw University of Life Sciences-SGGW, with its seat at Nowoursynowska st. 166, 02-787 Warsaw. Personal data will be stored until the recruitment procedure conducted by WULS-SGGW is completed. At WULS-SGGW, there is the Data Protection Inspector supervising the correctness of personal data processing, who can be contacted via the email address: iod@sggw.pl.

In accordance with the provisions of RODO, we would like to inform you that you have the right from WULS-SGGW as the Personal Data Administrator to access your data, rectify, transfer and delete it, as well as limit data processing and lodge a complaint with the supervisory authority.

 


……………………………..         …………………..……………………………………..

(place and date)                    (signature)

 

 

 

10-08-2022 14:06
trusinski