Instytut Biologii Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego ogłasza konkurs na stanowisko wykonawcy w projekcie NCN

Instytut Biologii  Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego ogłasza konkurs na stanowisko wykonawcy w projekcie NCN

Nazwa jednostki: Instytut Biologii Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego

Nazwa stanowiska: Wykonawca w projekcie NCN „Nowe rodziny ADP-rybozylotransferaz i białek związanych z ADP-rybozylacją”

Okres zatrudnienia: 9 miesięcy

Wymagania:

Posiadanie tytułu magistra w dziedzinie biologii,

Doświadczenie w projektowaniu i tworzeniu narzędzi/serwerów bioinformatycznych,

Doświadczenie w analizie rodzin białek, w tym w analizie otoczeń genomicznych,

Dobra znajomość języka polskiego i angielskiego,

Doświadczenie w opracowaniu artykułów naukowych.

Opis zadań:

Zadaniem wykonawcy będzie zaprojektowanie i zbudowanie ogólnodostępnej bazy danych poświęconej rodzinom ADP-rybozylotransferaz, wyposażenie tej bazy w podstawowe narzędzia wyszukiwania i analizy sekwencji białkowych oraz przetestowanie funkcjonalności bazy. Dane do bazy zostaną przygotowanie przez innych wykonawców projektu, którzy będą współtworzyć
i uzgadniać specyfikacje.

Wymagane dokumenty:

CV wraz z listą publikacji

List motywacyjny uwzględniający doświadczenie w zakresie umiejętności wymaganych
w ogłoszeniu

Skan dokumentu potwierdzającego otrzymanie tytułu magistra w dziedzinie biologii.

 

Dodatkowe informacje:

Kryteria formalne:

osiągnięcia naukowe – 20% oceny końcowej

kompetencje do realizacji zadań w projekcie badawczym -80 %

Zgłoszenie należy przesłać drogą elektroniczną na adres Krzysztof_pawlowski@sggw.edu.pl:

Termin nadsyłania aplikacji: 14.02.2022 r.

Termin rozstrzygnięcia konkursu: 17.02.2022 r.

Data rozpoczęcia pracy: 01.03.2022

Po etapie oceny dokument w aplikacyjnych, osoby najwyżej sklasyfikowane na liście rankingowej mogą zostać rozmowę kwalifikacyjną.

OŚWIADCZENIE O WYRAŻENIU ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
Prosimy o załączenie w CV następującego oświadczenia: OŚWIADCZENIE O WYRAŻENIU ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

Prosimy o załączenie następującego oświadczenia:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Szkołę Główną Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, w celu uczestnictwa w procesach rekrutacyjnych, zgodnie z Ustawą z dnia 10.05.2018 o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000)

Klauzula informacyjna:

Informujemy, iż wszelkie dane osobowe jakie zostaną przekazane przez Pana/Panią
w prowadzonym postępowaniu rekrutacyjnym na stanowisko doktoranta – stypendysty(tki) przez Szkołę Główną Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie (zwaną dalej SGGW) będą przetwarzane przez SGGW w celu przeprowadzenia wyżej wymienionego postępowania rekrutacyjnego zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE z 2016 r. Nr L 119, s. 1), zwanego dalej RODO. Administratorem Danych Osobowych jest Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, z siedzibą przy ul. Nowoursynowskiej 166, 02-787 Warszawa. Dane osobowe przechowywane będą do czasu zakończenia postępowania rekrutacyjnego prowadzonego przez SGGW. W SGGW powołany został Inspektor Ochrony Danych nadzorujący prawidłowość przetwarzania danych osobowych, z którym można skontaktować się
za pośrednictwem adresu e-mail: iod@sggw.pl. Zgodnie z przepisami RODO informujemy, iż posiada Pan/Pani prawo dostępu od SGGW jako Administratora Danych Osobowych do swoich danych, ich sprostowania, przenoszenia i usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania danych
i wniesienia skargi do organu nadzorczego.

 

 

 

04-02-2022 09:36
trusinski