Konkurs na stanowisko wykonawcy projektu –w ramach projektu badawczego NCN Preludium 21

Nazwa jednostki: Instytut Nauk o Żywieniu Człowieka, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, ul. Nowoursynowska 159c, 02-776 Warszawa.

Nazwa stanowiska – Wykonawca w projekcie

Czas trwania: 24 miesięce

Projekt finansowany przez NCN, nr: 2022/45/N/NZ9/02044

Kierownik projektu: mgr inż. Marcin Kruk

Tematyka projektu:

Charakterystyka związków bioaktywnych w surowcach odpadowych z przemysłu browarniczego i zbadanie ich wartości odżywczej i potencjału biotechnologicznego

Link do opisu projektu

Miejsce pracy: Instytut Nauk o Żywieniu Człowieka, SGGW w Warszawie

Przewidywane obowiązki związane z realizacją projektu:

 1. Szczegółowe planowanie i realizacja eksperymentów niezbędnych do osiągnięcia celu z projektu.
 2. Wykonywanie analiz zawartości związków bioaktywnych w analizowanych materiałach metodą HPLC.
 3. Analiza uzyskanych danych i współautorstwo w tworzeniu raportów oraz publikacji związanych z realizacją projektu.
 4. Rozpowszechnianie wyników projektu w formie wyjazdów na konferencje I sympozja naukowe.

Wynagrodzenie: wynagrodzenie na zasadzie dodatku do wynagrodzenia jeżeli wykonawca będzie pracownikiem uczelni wyższej lub na podstawie umowy zlecania o miesięcznej wysokości: 250 zł brutto-brutto oraz pracę w profesjonalnym i przyjaznym otoczeniu, wśród znakomitych naukowców i opiniotwórczych ekspertów.

Wymagania i kwalifikacje:

 1. Kandydat posiada co najwyżej stopień naukowy doktora.
 2. Kandydat posiada znajomość języka angielskiego umożliwiającą wygłaszanie seminariów i przygotowanie publikacji oraz bardzo dobra znajomość jeżyka polskiego.
 3. Kandydat posiada doświadczenie w pracy eksperymentalnej i planowaniu eksperymentów,
 4. Kandydat posiada motywacje do pracy naukowej, wykazuje zaangażowanie w realizację zaplanowanych badań, jest kreatywna w rozwiązywaniu problemów, samodzielna oraz potrafić pracować w zespole.
 5. Wymagane jest co najmniej 2 letnie doświadczenie w pracy naukowej z wysokosprawną chromatografią cieczową (HPLC) i chemicznymi metodami oznaczania związków organicznych.
 6. Wymagane są co najmniej 3 publikacje, w których wykonawca wykonał oznaczenia metodą HPLC oraz jest ich pierwszym autroem.
 7. Wymagany jest co najmniej miesięczny zagraniczny staż naukowy.
 8. Wymagane jest doświadczenie w przetwarzaniu danych z analizy chemicznej metodą HPLC.
 9. Wymagana jest znajomość technik oznaczania związków bioaktywnych występujących w żywności.

Kandydaci są proszeni o złożenie następujących dokumentów w formie elektronicznej na adres email: marcin_kruk@sggw.edu.pl

 1. Życiorys CV (zawierający: dane kontaktowe, przebieg dotychczasowej edukacji, praktyki laboratoryjnej i doświadczenie zawodowe),
 2. Skan dokumentu stwierdzającego nadanie tytułu zawodowego mgr i/lub inż. lub naukowego doktora,
 3. wykaz publikacji lub przyjętych do druku, dokumenty potwierdzające zdobyte doświadczenie zawodowe (kursy, szkolenia, certyfikaty);

Dokumenty należy złożyć do dnia do dnia 01.02.2023 r. Termin rozstrzygnięcia konkursu planowany jest do dnia 05.02.2023 r.

Skład Komisji Konkursowej:

mgr inż. Marcin Kruk – przewodniczący komisji;

dr hab. Monika Trząskowska – sekretarz komisji;

dr hab. Dorota Zielińska, profesor SGGW – członek komisji.

Dodatkowe informacje:

Link do regulaminu NCN

Rekrutacja jest dwuetapowa i obejmuje

 1. ocenę dokumentacji kandydatów oraz
 2. rozmowę kwalifikacyjną z wybranymi kandydatami.

Wybrani kandydaci zostaną zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną. Złożonych dokumentów nie zwracamy.

Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych

Prosimy o załączenie w CV następującego oświadczenia: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Szkołę Główną Gospodarstwa Wiejskiego, w celu uczestnictwa w procesach rekrutacyjnych, zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanego dalej „RODO”).

19-01-2023 14:05
aorzechowska