konkurs na stanowisko wykonawcy-doktoranta

WYKONAWCA DOKTORANT OPUS19

W ramach projektu NCN OPUS 2020/37/B/NZ7/03532 pt „Zależne od mikrośrodowiska zaburzenie nowotworowych naczyń włosowatych przez nanocząstki diamentu w leczeniu silnie unaczynionych nowotworów” ogłaszamy konkurs na stanowisko wykonawcy-doktoranta. Szczegóły konkursu znajdują się poniżej. Zainteresowane osoby proszone są o kontakt z kierownikiem projektu, dr hab. Mateuszem Wierzbicki mateusz_wierzbicki@sggw.edu.pl

Nazwa stanowiska: wykonawca-doktorant

Projekt: NCN OPUS 2020/37/B/NZ7/03532

Forma składania ofert: mail

Termin składania ofert: 03.09.2021 r.; termin rozstrzygnięcia konkursu: 08.09.2021 r.

Warunki zatrudnienia: Stypendium wyniesie 2880,0 zł miesięcznie przez okres 40 miesięcy (od 1.10.2021).

Wymagania wobec kandydata:

 • Wykształcenie wyższe (magister, magister inżynier); kierunek biologia, biotechnologia, lub pokrewne, wysoka średnia ocen ze studiów
 • Przystąpienie do szkoły doktorskiej SGGW w dyscyplinie nauki biologiczne
 • doświadczenie w pracy laboratoryjnej:
 • w zakresie badań nad komórkami śródbłonka oraz komórkami nowotworowymi
 • z hodowlami przestrzennymi (otrzymywanie i prowadzenie hodowli przestrzennych, badania toksyczności, struktury, analiza fizjologii, itp.) oraz modelami analizy angiogenezy
 • z kokulturami bezpośrednimi i/lub pośrednimi
 • w zakresie pracy laboratoryjnej z nanostrukturami, szczególnie węglowymi (badanie odziaływania nanostruktur na komórki czy organizmy; badanie i/lub interpretacja właściwości fizykochemicznych nanostruktur)
 • z analizy syntezy białka z wykorzystaniem techniki Western Blot
 • w analizach mikroskopowych – podstawowe mikroskopy świetlne i mikroskop konfokalny
 • dobra znajomość pakietu MS Office, programów do analizy statystycznej (np. GraphPad Prism) oraz doświadczenie w pracy z programami do cyfrowej analizy obrazu (np. ImageJ)
 • dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie
 • samodzielność, motywacja, odpowiedzialność i dokładność

Zakres pracy:

 • analiza wpływu nanocząstek diamentu na komórki śródbłonka oraz komórki nowotworowe
 • prowadzenie hodowli w kokulturach w modelach 2D oraz 3D
 • wykorzystanie biodrukarki do tworzenia modeli mikrośrodowiska nowotworowego
 • analizy angiogenezy z wykorzystaniem modeli komórkowych oraz in ovo
 • zaawansowana analiza obrazu z wykorzystaniem mikroskopii konfokalnej, transmisyjnego oraz skaningowego mikroskopu elektronowego
 • analiza aktywności szlaków komórkowych z wykorzystaniem metod Western Blot, Elisa, Dot Blot
 • analizy Real-Time PCR
 • pisanie publikacji, przygotowywanie i prezentowanie ustnych lub plakatowych doniesień konferencyjnych w języku angielskim

Wymagane dokumenty:

 1. życiorys uwzględniający dotychczasowe osiągnięcia naukowe
 2. list motywacyjny
 3. odpis dyplomu uzyskania stopnia magistra
 4. referencje promotora pracy magisterskiej

Kryteria oceny kandydatów: Zgodnie z regulaminem przyznawania stypendiów w projektach badawczych finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki, decyzja zostanie podjęta poprzez ocenę dotychczasowego dorobku naukowego kandydata, jego osiągnięć wynikających z prowadzenia badań naukowych oraz kompetencji do realizacji określonych zadań w projekcie badawczym. Komisja dokona oceny dotychczasowego dorobku naukowego osób kandydujących i stworzy listę rankingową w skali punktowej zgodnie z regulaminem NCN.

13-08-2021 08:28
trusinski