Konkurs na stanowisko Samodzielny biotechnolog

SZKOŁA GŁÓWNA GOSPODARSTWA WIEJSKIEGO W WARSZAWIE

Ogłasza konkurs na stanowisko

Samodzielny biotechnolog

 

Zakres obowiązków i czynności:

 • prace laboratoryjne z zakresu genetyki molekularnej roślin i grzybów
 • analizy bioinformatyczne różnego typu (np. danych z sekwencjonowania transkryptomów)
 • pisanie publikacji naukowych i raportów
 • zakupy odczynników, materiałów i aparatury potrzebnych do realizacji projektu
 • inne prace, w tym organizacyjne zlecone stosownie do potrzeb przez kierownika projektu i kierownika Katedry

Wymagania:

 • posiadanie stopnia doktora w dyscyplinie nauk biologicznych lub pokrewnych
 • opublikowanie przynajmniej 3 prac w czasopismach z listy JCR
 • dobra znajomość języka angielskiego
 • znajomość ważniejszych metod analitycznych biologii molekularnej ze szczególnym uwzględnieniem specyfiki roślin i grzybów
 • udokumentowana umiejętność pisania publikacji naukowych
 • udokumentowana umiejętność w pozyskiwaniu środków na badania
 • umiejętność posługiwania się programami bioinformatycznymi
 • dobra znajomość aplikacji MS Office i Statistica lub NTSys
 • umiejętność korzystania z internetowych baz danych
 • podstawowa znajomość procedur przetargowych
 • umiejętność pracy w zespole.

Oferujemy:

 • Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę na pełen etat w projekcie na czas zastępstwa
 • Możliwość zdobycia doświadczenia w jednej z największych Uczelni w Polsce
 • Wysokie wynagrodzenie
 • Atrakcyjny pakiet socjalny (dofinansowanie do wczasów, biletów do kin i teatrów, pakietu medycznego i sportowego)

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie CV, listu motywacyjnego, kopii dyplomów, kopii publikacji, listu(ów) referencyjnego(ych), świadectwa pracy (o ile posiada) do dnia 5 listopada 2021 r. na adres: monika_rakoczy_trojanowska@sggw.edu.pl

 

Prosimy o załączenie w CV oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie przez SGGW danych osobowych do celów rekrutacji.

Klauzula informacyjna:

Informujemy, iż wszelkie dane osobowe jakie zostaną przekazane przez Pana/Panią w prowadzonym postępowaniu rekrutacyjnym na w/w  stanowisko przez Szkołę Główną Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie (zwana dalej SGGW) będą przetwarzane przez SGGW w celu przeprowadzenia wyżej wymienionego postępowania rekrutacyjnego zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej RODO. Administratorem Danych Osobowych jest Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, z siedzibą przy ul. Nowoursynowskiej 166, 02-787 Warszawa. Dane osobowe przechowywane będą  do czasu zakończenia postępowania rekrutacyjnego prowadzonego przez SGGW. W SGGW jest Inspektor Ochrony Danych nadzorujący prawidłowość przetwarzania danych osobowych, z którym można skontaktować się za pośrednictwem adresu e-mail: iod@sggw.pl.

Zgodnie z przepisami RODO informujemy, iż ma Pan/Pani prawo od SGGW jako Administratora Danych Osobowych dostępu do swoich danych, ich sprostowania, przenoszenia i usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania danych i wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Informujemy, że odpowiemy tylko na wybrane oferty.

Zastrzegamy sobie prawo zakończenia konkursu wcześniej lub  pozostawienia konkursu bez rozstrzygnięcia.

 

15-09-2021 10:22
Krzysztof Szwejk