Konkurs na stanowisko samodzielny biotechnolog (Post-doc)-SPBN-Instytut Biologii SGGW

W ramach projektu badawczego pt. „Rola ferroptotycznych komórek nowotworowych w rozwoju nowotworu poprzez modyfikację mikrośrodowiska guza” ogłaszamy konkurs na stanowisko samodzielny biotechnolog (Post-doc). Szczegóły konkursu znajdują się poniżej.

Nazwa stanowiska: samodzielny biotechnolog (Post-doc).

Miejsce pracy: Samodzielna Pracownia Biologii Nowotworu, Instytut Biologii, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, ul. Ciszewskiego 8, 02-786 Warszawa.

Wymagania:

 1. Stopień naukowy doktora nauk biologicznych ze specjalnością w zakresie biologii molekularnej, biotechnologii, biochemii lub pokrewnych (uzyskany nie wcześniej niż 7 lat przed rokiem zatrudnienia w projekcie).
 2. Udokumentowany dorobek i aktywność naukowa (publikacje, wystąpienia na konferencjach, odbyte staże naukowe, nagrody, stypendia).
 3. Praktyczna i teoretyczna wiedza z zakresu biologii nowotworów ze szczególnym uwzględnieniem roli makrofagów i innych komórek mikrośrodowiska guza w rozwoju nowotworu.
 4. Wysoka motywacja do pracy naukowej, umiejętność samodzielnej pracy badawczej, formułowania hipotez, planowania i wykonywania doświadczeń oraz analizowania ich wyników.
 5. Doświadczenie w stosowaniu następujących technik: cytometria przepływowa, mikroskopia fluorescencyjna/konfokalna, ELISA, real-time-PCR, Western blot, hodowla ludzkich komórek.
 6. Doświadczenie w pracy ze zwierzętami laboratoryjnymi (np. myszy) będzie dużym atutem.
 7. Bardzo dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie.
 8. Znajomość podstawowych programów komputerowych (pakiet Office, Excel, Adobe, Graph Pad Prism).
 9. Oczekuje się, że w okresie zatrudnienia w projekcie, post-doc nie będzie podejmował innej pracy.

Opis zadań:

Udział w realizacji projektu badawczego pt. „Rola ferroptotycznych komórek nowotworowych w rozwoju nowotworu poprzez modyfikację mikrośrodowiska guza” finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki w ramach konkursu SONATA. Do zadań osoby zatrudnionej należeć będzie:

 • prowadzenie badań obejmujących hodowle komórkowe (komórki nowotworowe, komórki naczyń krwionośnych i układu odpornościowego: mysie, ludzkie) oraz przeprowadzanie eksperymentów in vivo na mysich modelach nowotworowych,
 • prowadzenie dokumentacji naukowej (protokoły, zeszyty laboratoryjne),
 • pisanie raportów i publiczna prezentacja wyników,
 • pisanie publikacji naukowych.

Typ konkursu NCN: SONATA 15

Termin składania ofert: do dnia 02.10.2022

Forma składania ofert: email

Warunki zatrudnienia:

 • umowa o pracę na czas określony,
 • okres zatrudnienia: 13 miesięcy, możliwość przedłużenia
 • data rozpoczęcia pracy: 01.11.2022.

Dodatkowe informacje:

Lista wymaganych dokumentów:

 • życiorys naukowy wraz z wykazem dotychczasowych osiągnięć naukowych i publikacji (w języku angielskim),
 • list motywacyjny (w języku angielskim),
 • informacja o dorobku naukowym, dydaktycznym i organizacyjnym (autoreferat uwzględniający najważniejsze osiągnięcia naukowe, dydaktyczne i inne kandydata)
 • kopia dyplomu potwierdzająca uzyskanie stopnia doktora,
 • odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych,
 • dokumenty poświadczające inne kwalifikacje,
 • listy polecające i dane kontaktowe dwóch samodzielnych pracowników naukowych
  gotowych udzielić referencji.

 

Dokumenty należy wysłać pocztą elektroniczną na adres paulina_kucharzewska_siembieda@sggw.edu.pl (temat wiadomości: REKRUTACJA_POST-DOC_SONATA 15) do dnia 02.10.2022 r.

W życiorysie naukowym Kandydat zobligowany jest do umieszczenia oświadczenia o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych („Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Szkołę Główną Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, celu uczestnictwa w procesach rekrutacyjnych, zgodnie z Ustawą z dnia 10.05.2018 o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000).”).

 

Wybór Wykonawcy zostanie dokonany w dwóch etapach:

 1. I etap – Komisja Kwalifikacyjna (Kierownik Projektu oraz przynajmniej 2 samodzielnych pracowników naukowych z SGGW) dokona oceny dokumentów. Na podstawie tej oceny wybrane zostaną osoby, które przejdą do drugiego etapu konkursu i zostaną zaproszone na rozmowę kwalifikacyjną. O terminie i miejscu przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej wybrani kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie drogą mailową. Zastrzegamy sobie prawo do kontaktowania się jedynie z wybranymi kandydatami oraz do odrzucenia wszystkich zgłoszonych kandydatur, jeżeli komisja oceniająca uzna, że nie spełniają kryteriów.
 2. II etap – rozmowy kwalifikacyjne kandydatów z Komisją Kwalifikacyjną, w tym krótka
  prezentacja dotychczasowych osiągnięć naukowych. Dokładna data drugiego etapu zostanie określona w późniejszym terminie.

 

Na podstawie wyników drugiego etapu zostanie wybrany wykonawca projektu. Informujemy, że odpowiemy tylko na wybrane oferty. Zastrzegamy sobie prawo zakończenia konkursu wcześniej lub pozostawienia konkursu bez rozstrzygnięcia.

 

Klauzula informacyjna:
Informujemy, iż wszelkie dane osobowe jakie zostaną przekazane przez Pana/Panią w prowadzonym postępowaniu rekrutacyjnym na w/w stanowisko przez Szkołę Główną Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie (zwana dalej SGGW) będą przetwarzane przez SGGW w celu przeprowadzenia wyżej wymienionego postępowania rekrutacyjnego zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej RODO. Administratorem Danych Osobowych jest Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, z siedzibą przy ul. Nowoursynowskiej 166, 02-787 Warszawa. Dane osobowe przechowywane będą do czasu zakończenia postępowania rekrutacyjnego prowadzonego przez SGGW. W SGGW jest Inspektor Ochrony Danych nadzorujący prawidłowość przetwarzania danych osobowych, z którym można skontaktować się za pośrednictwem adresu e-mail: iod@sggw.pl. Zgodnie z przepisami RODO informujemy, iż ma Pan/Pani prawo od SGGW jako Administratora Danych Osobowych dostępu do swoich danych, ich sprostowania, przenoszenia i usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania danych i wniesienia skargi do organu nadzorczego. Informujemy, że odpowiemy tylko na wybrane oferty. Zastrzegamy sobie prawo zakończenia konkursu wcześniej lub pozostawienia konkursu bez rozstrzygnięcia.

01-09-2022 09:10
trusinski