Konkurs na stanowisko profesora Uczelni w Instytucie Inżynierii Lądowej, Katedra Mechaniki i Konstrukcji

INSTYTUCJA: Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Instytut Inżynierii Lądowej

MIASTO:  Warszawa

STANOWISKO: profesor uczelni

DYSCYPLINA NAUKOWA: inżynieria lądowa i transport  w zakresie: konstrukcje budowlane i inżynierskie

DATA OGŁOSZENIA: 09.09.2021 r.

TERMIN SKŁADANIA OFERT: 09.10.2021 r. – 08.11.2021 r.

LINKI DO STRON z ogłoszeniem: 
I. Uczelni http://wiadomosci.sggw.pl w kategorii „Oferty pracy”
II. Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa http://www.bazaogloszen.nauka.gov.pl/
III. Komisji Europejskiej w europejskim portalu dla mobilnych naukowców https://euraxess.ec.europa.eu/jobs/search

SŁOWA KLUCZOWE: budownictwo, konstrukcje budowlane, mechanika budowli, statyka, stateczność, odporność ogniowa konstrukcji

OPIS: Kandydat (-tka) ubiegający (-a) się o ww. stanowisko musi spełniać wymogi określone
w art. 113 ustawy z dn. 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. 2018, poz. 1668. z póź. zmianami), w Statucie Uczelni (Dział VIII Pracownicy SGGW).

Wymagane  kwalifikacje:

 • stopień naukowy doktora lub doktora habilitowanego w dziedzinie nauk inżynieryjno-technicznych związanych konstrukcjami budowlanymi i inżynierskimi oraz wykazuje się wyróżniającym i uznanym w środowisku międzynarodowym dorobkiem naukowym w reprezentowanej specjalności;
 • jest autorem lub współautorem co najmniej 20 monografii naukowych lub publikacji naukowych, które ukazały się w czasopismach naukowych ujętych w wykazie, o którym mowa w Statucie SGGW w § 87 ust. 1 pkt 1, lub w części A wykazu, o którym mowa w § 87 ust. 1 pkt 2, a po uzyskaniu stopnia doktora habilitowanego co najmniej pięciu monografii naukowych lub publikacji naukowych, które ukazały się w czasopismach naukowych ujętych w wykazie, o którym mowa w § 87 ust. 1 pkt 1, lub w części A wykazu, o którym mowa w § 87 ust. 1 pkt 2.
 • w ciągu ostatnich czterech lat uzyskał z działalności naukowej łączną liczbę punktów przyznawanych za publikacje naukowe lub monografie naukowe o co najmniej 50% wyższą ponad próg ustalony przez Rektora dla ostatnio zajmowanego stanowiska zgodnie z odpowiednim zarządzeniem Rektora w sprawie minimalnej liczby punktów niezbędnych do uzyskania pozytywnej oceny działalności naukowej i organizacyjnej nauczyciela akademickiego w SGGW.
 • kierował lub kieruje projektem badawczym uzyskanym w ramach konkursu instytucji finansujących badania lub kieruje bądź kierowała zadaniem badawczym uzyskanym w projekcie partnerskim w ramach konkursu instytucji finansujących badania lub odbyła łącznie co najmniej trzymiesięczny staż naukowy za granicą w ośrodkach naukowych.
 • posiada udokumentowany dorobek dydaktyczny, a w szczególności potwierdzoną wysoką jakość prowadzonych zajęć dydaktycznych lub autorstwo podręczników,
 • wykazuje się dorobkiem w zakresie kształcenia kadr naukowych i była lub jest promotorem lub promotorem pomocniczym w co najmniej jednym przewodzie doktorskim lub postępowaniu o nadanie stopnia doktora lub sporządził co najmniej dwie recenzje rozprawy doktorskiej lub postępowaniu habilitacyjnym,
 • znajomość języka polskiego i angielskiego na poziomie B2;
 • samodzielność w prowadzeniu badań naukowych;
 • dorobek publikacyjny w postaci recenzowanych artykułów naukowych (dodatkowy atut);
 • mile widziane będzie aktywność naukowa o zasięgu międzynarodowym;
 • umiejętność pracy w zespole.

Wymagane dokumenty:

 • podanie do JM Rektora o zatrudnienie na ww. stanowisko;
 • życiorys zawodowy;
 • poświadczony odpis dyplomu doktora lub doktora habilitowanego
 • wykaz artykułów opublikowanych lub przyjętych do druku;
 • niezbędne dokumenty potwierdzające pozostałe wymagania;
 • oświadczenie, że SGGW będzie podstawowym miejscem pracy w przypadku wygrania konkursu, które można uzyskać: e-mail: anna_bartos@sggw.edu.pl

Miejsce składania dokumentów:

– pocztą: Instytut Inżynierii Lądowej, ul. Nowoursynowska 159, 02-776 Warszawa, pok. 115, nr tel.: 022 59 35 003.

lub

– elektronicznie: anna_bartos@sggw.edu.pl.

Termin rozstrzygnięcia konkursu: do 21.11.2021 r.

Dodatkowe informacje o warunkach pracy można uzyskać pod nr tel. +48 22 59 35 219.

Informujemy, że odpowiemy tylko na wybrane oferty.

Zastrzegamy sobie prawo zakończenia konkursu wcześniej lub pozostawienia konkursu bez rozstrzygnięcia.

Prosimy o załączenie następującego oświadczenia:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Szkołę Główną Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, celu uczestnictwa w procesach rekrutacyjnych, zgodnie z Ustawą z dnia 10.05.2018 o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000).”

Klauzula informacyjna:

Informujemy, iż wszelkie dane osobowe jakie zostaną przekazane przez Pana/Panią
w prowadzonym postępowaniu rekrutacyjnym na w/w stanowisko przez Szkołę Główną Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie (zwana dalej SGGW) będą przetwarzane przez SGGW w celu przeprowadzenia wyżej wymienionego postępowania rekrutacyjnego zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej RODO. Administratorem Danych Osobowych jest Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, z siedzibą przy ul. Nowoursynowskiej 166, 02-787 Warszawa. Dane osobowe przechowywane będą do czasu zakończenia postępowania rekrutacyjnego prowadzonego przez SGGW. W SGGW jest Inspektor Ochrony Danych nadzorujący prawidłowość przetwarzania danych osobowych, z którym można skontaktować się za pośrednictwem adresu e-mail: iod@sggw.pl. Zgodnie z przepisami RODO informujemy, iż ma Pan/Pani prawo od SGGW jako Administratora Danych Osobowych dostępu do swoich danych, ich sprostowania, przenoszenia i usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania danych i wniesienia skargi do organu nadzorczego.

09-09-2021 11:57
Anna Bartos-Moś