Konkurs na stanowisko Profesora badawczo-dydaktycznego w Katedrze Biochemii i Mikrobiologii w Instytucie Biologii

Konkurs na stanowisko Profesora badawczo-dydaktycznego w Katedrze Biochemii i Mikrobiologii w Instytucie Biologii- Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Rektor Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie ogłasza jednoetapowy konkurs na stanowisko profesora badawczo-dydaktycznego w Katedrze Biochemii i Mikrobiologii w Instytucie Biologii.

INSTYTUCJA: Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Instytut Biologii, Katedra Biochemii i Mikrobiologii, ul. Nowoursynowska 159, 02-776 Warszawa

STANOWISKO: Profesor badawczo-dydaktyczny

DZIEDZINA: nauki ścisłe i przyrodnicze

DYSCYPLINA NAUKOWA: nauki biologiczne

SŁOWA KLUCZOWE: mikrobiologia, patogeny zwierząt i ludzi, oporność bakterii na antybiotyki

LICZBA ETATÓW: 1

DATA OGŁOSZENIA: 20.10.2022 r.

TERMIN SKŁADANIA OFERT: 20.11-28.11.2022 r.

Zatrudnienie od 01.03.2023 – początek letniego semestru.

Osoba ubiegająca się o wymienione stanowisko musi spełniać wymogi określone w art. 113 ustawy z dn. 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. 2018, poz. 1668 z późn. zmianami) oraz w Statucie Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.

Wymagania dla kandydatów:

tytuł profesora doktora habilitowanego w dyscyplinie nauki ścisłe i przyrodnicze lub  dyscyplinie nauki o zdrowiu,

specjalizacja w zakresie patogenów zwierząt i ludzi oraz oporności bakterii na antybiotyki,

wyróżniający i uznany w środowisku międzynarodowym dorobek naukowy w reprezentowanej specjalności, autorstwo lub współautorstwo co najmniej 30 monografii naukowych lub publikacji naukowych, które ukazały się w czasopismach naukowych ujętych w aktualnych wykazach MEiN,

kierowanie (aktualnie lub w przeszłości) projektem badawczym uzyskanym w ramach konkursu instytucji finansujących badania lub kierowanie zadaniem badawczym uzyskanym w projekcie partnerskim w ramach konkursu instytucji finansujących badania,

odbycie łącznie co najmniej trzymiesięcznego naukowego stażu za granicą w ośrodkach naukowych,

dorobek w zakresie kształcenia kadr naukowych, pełnienie funkcji promotora w co najmniej jednym przewodzie doktorskim,

co najmniej dobra znajomość języka angielskiego, w stopniu umożliwiającym samodzielne pisanie publikacji naukowych w tym języku oraz wygłaszanie doniesień na konferencjach naukowych,

posługiwanie się językiem polskim i angielskim w stopniu umożliwiającym prowadzenie zajęć ze studentami,

udokumentowany dorobek dydaktyczny, a w szczególności potwierdzona wysoka jakość prowadzonych zajęć dydaktycznych lub autorstwo podręczników,

udokumentowana działalność popularyzatorska nauki – będzie dodatkową zaletą,

udokumentowane doświadczenie w dzielności organizacyjnej, w poprzednim miejscu pracy, wydawnictwach naukowych lub organizacjach i towarzystwach naukowych.

Wymagane dokumenty:

odpis dyplomu uzyskania stopnia naukowego doktora,

odpis dyplomu uzyskania stopnia naukowego doktora habilitowanego,

odpis dyplomu uzyskania tytułu profesora,

życiorys zawodowy (autoreferat),

wykaz osiągnięć naukowych, dydaktycznych i organizacyjnych,

oświadczenie kandydata lub dokument, potwierdzające znajomość języka angielskiego,

oświadczenie kandydata, że m.in. spełnia wymogi określone w art. 113 w/w ustawy oraz, że SGGW będzie Jego podstawowym miejscem pracy w rozumieniu w/w ustawy

inne niezbędne dokumenty, potwierdzające spełnianie wymagań zawartych w treści ogłoszenia.

Miejsce składania dokumentów:

– papierowo, z dopiskiem „Profesor IB”: Instytut Biologii, ul. Nowoursynowska 159, 02-778 Warszawa, Budynek 37 pok. 0/13,  nr tel. 22 59 32510 lub – elektronicznie, w tytule „Profesor IB”: ib@sggw.edu.pl.

Dodatkowe informacje o warunkach pracy można uzyskać w Katedrze Biochemii i Mikrobiologii, Instytut Biologii, SGGW w Warszawie, ul. Nowoursynowska 159, 02-776 Warszawa, Bud 36 P/12B, tel. +48 22 59 32560, slawomir_orzechowski@sggw.edu.pl.

Informujemy, że odpowiemy tylko na wybrane oferty.

Zastrzegamy sobie prawo zakończenia konkursu wcześniej lub pozostawienia konkursu bez rozstrzygnięcia.

Prosimy o załączenie następującego oświadczenia:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Szkołę Główną Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, celu uczestnictwa w procesach rekrutacyjnych, zgodnie z Ustawą z dnia 10.05.2018 o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000).”

Klauzula informacyjna:

Informujemy, iż wszelkie dane osobowe jakie zostaną przekazane przez Pana/Panią w prowadzonym postępowaniu rekrutacyjnym na w/w stanowisko przez Szkołę Główną Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie (zwana dalej SGGW) będą przetwarzane przez SGGW w celu przeprowadzenia wyżej wymienionego postępowania rekrutacyjnego zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej RODO. Administratorem Danych Osobowych jest Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, z siedzibą przy ul. Nowoursynowskiej 166, 02-787 Warszawa. Dane osobowe przechowywane będą do czasu zakończenia postępowania rekrutacyjnego prowadzonego przez SGGW. W SGGW jest Inspektor Ochrony Danych nadzorujący prawidłowość przetwarzania danych osobowych, z którym można skontaktować się za pośrednictwem adresu e-mail: iod@sggw.edu.pl. Zgodnie z przepisami RODO informujemy, iż ma Pan/Pani prawo od SGGW jako Administratora Danych Osobowych dostępu do swoich danych, ich sprostowania, przenoszenia i usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania danych i wniesienia skargi do organu nadzorczego. Informujemy, że odpowiemy tylko na wybrane oferty. Zastrzegamy sobie prawo zakończenia konkursu wcześniej lub pozostawienia konkursu bez rozstrzygnięcia.

20-10-2022 12:17
trusinski
20-10-2022 12:18
trusinski