Konkurs na stanowisko Profesora badawczo – dydaktycznego w Instytucie Zarządzania

REKTOR
SZKOŁY GŁÓWNEJ GOSPODARSTWA WIEJSKIEGO
W WARSZAWIE

ogłasza konkurs na stanowisko

Profesora badawczo – dydaktycznego

 

INSTYTUCJA: Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie,

Instytut Zarządzania ul. Nowoursynowska 166, 02-787 Warszawa
MIASTO: Warszawa
STANOWISKO: profesor badawczo-dydaktyczny
LICZBA STANOWISK: 1
PLANOWANA DATA ZATRUDNIENIA: 01.10.2023 r.
DZIEDZINA: Nauk Społecznych
DYSCYPLINA NAUKOWA: Nauki o zarzadzaniu i jakości
DATA OTWARCIA KONKURSU: 15.02.2023 r.
TERMIN SKŁADANIA OFERT: 31.03.2023 r.
LINK DO STRONY:
I. Uczelni http://wiadomosci.sggw.pl w kategorii „Oferty pracy”
II. Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego poprzez wypełnienie formularzy ze strony www.nauka.gov.pl/ministerstwo/praca/list-ministra i wysłanie na adres pracawnauce@nauka.gov.pl
III. Komisji Europejskiej w europejskim portalu dla mobilnych naukowców http://ec.europa.eu/euraxess/index.cfm/jobs/signUpOrganisation
SŁOWA KLUCZOWE: zarządzanie, nauki społeczne, nauki o zarządzaniu i jakości

 

OPIS:
Kandydat (ka) ubiegający się o w/w stanowisko musi spełniać wymogi określone w art. 113 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. 2018, poz. 1668.), w Statucie Uczelni – Załącznik do uchwały Nr 84 -2018/2019 Senatu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie z dnia 27 maja 2019 r. w sprawie przyjęcia Statutu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.

 

OD KANDYDATA (KI) OCZEKUJE SIĘ:

 • Tytułu naukowego profesora nauk społecznych, dyscyplina naukowa nauki o zarządzaniu i jakości, ekonomia i finanse
 • Wyróżniającego w środowisku międzynarodowym dorobku naukowego w reprezentowanej specjalności
 • Autorstwa lub współautorstwa, co najmniej 20 monografii naukowych lub publikacji naukowych, w tym co najmniej 12 w czasopismach naukowych ogłoszonych w wykazie, o których mowa w paragrafie 87 ust. 1 pkt 1 , lub w części odpowiednio A lub C wykazu o którym mowa w paragrafie 87 ust. 1 pkt 2 Statutu SGGW, a po uzyskaniu stopnia doktora habilitowanego co najmniej 5 monografii naukowych lub publikacji naukowych, w tym co najmniej 3 w czasopismach naukowych ogłoszonych w wykazie, o którym mowa w paragrafie 87 ust. 1 pkt 1 Statutu SGGW lub w części odpowiednio A lub C wykazu, o którym mowa w paragrafie 87 ust. 1 pkt 2 Statutu SGGW. Publikacje powinny być z obszaru zarządzania
 • Doświadczenia w kierowaniu projektem badawczym uzyskanym w ramach konkursu instytucji finansujących badania lub kierowania zadaniem badawczym uzyskanym w projekcie partnerskim w ramach konkursu instytucji finansujących badania lub odbycie łącznie co najmniej trzymiesięcznego naukowego stażu za granicą w ośrodkach naukowych
 • Posiadania udokumentowanego dorobku dydaktycznego, a w szczególności potwierdzona wysoką jakość prowadzonych zajęć dydaktycznych lub autorstwa podręczników;
 • Wykazania się dorobkiem w zakresie kształcenia kadr naukowych i bycia promotorem lub promotorem pomocniczym w co najmniej jednym przewodzie doktorskim lub postępowaniu w sprawie nadania stopnia doktora lub sporządzenie co najmniej dwóch recenzji rozpraw doktorskich lub w postępowaniu habilitacyjnym;
 • Uzyskania co najmniej 960 punktów za publikacje za ostatnie 4 lata (2019-2022), liczonych według obecnie obowiązujących zasad;
 • Posiadania co najmniej dobrej znajomości języka angielskiego (udokumentowanej), tj. w stopniu umożliwiającym samodzielne pisanie publikacji naukowych w tym języku oraz wygłaszanie doniesień na konferencjach naukowych,
 • Posługiwania się językiem polskim w stopniu umożliwiającym prowadzenie zajęć ze studentami.

 

Osoby przystępujące do konkursu powinny złożyć w sekretariacie Instytutu Zarządzania (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Instytut Zarządzania, ul. Nowoursynowska 166, 02-787 Warszawa, budynek 7, pokój 115 lub przesłać na adres mailowy iz@sggw.edu.pl):

 

 • podanie o zatrudnienie na ww. stanowisko kierowane do JM Rektora SGGW;
 • odpis (poświadczona kserokopia) dokumentu stwierdzającego nadanie tytułu naukowego profesora; w przypadku osób spoza Uczelni wymagane jest złożenie odpisów (poświadczonych kserokopii) dyplomów nadania stopni naukowych doktora i doktora habilitowanego;
 • autoreferat dotychczasowych osiągnięć naukowych, dydaktycznych i organizacyjnych

z elementami życiorysu;

 • wykaz dorobku naukowego w rozpatrywanej specjalności, wraz z zestawieniem liczbowym;
 • wykaz dorobku dydaktycznego i organizacyjnego, wraz z informacją o kształceniu młodej kadry naukowej (wykaz przewodów doktorskich);
 • ostatnią ocenę Wydziałowej Komisji Oceniającej (dotyczy pracowników Uczelni).
 • niezbędne dokumenty potwierdzające pozostałe wymagania od Kandydata (ki):

 

OSOBY SPOZA UCZELNI SKŁADAJĄ DODATKOWO:

 • świadectwo pracy lub zaświadczenie o zatrudnieniu oraz opinię z ostatniego miejsca pracy,
 • kwestionariusz osobowy z 2 zdjęciami.

 

Przed zatrudnieniem wymagane będzie:

 

 • oświadczenie kandydata/ki (na specjalnym druku), że m.in. spełnia wymogi określone w art. 113 w/w ustawy,
 • oświadczenie, że SGGW będzie podstawowym miejscem pracy w rozumieniu w/w ustawy (druki wydaje Biuro Spraw Osobowych),
 • wykonanie rutynowych badań lekarskich.

Zaświadczenie lekarza medycyny pracy dopuszczające do pracy na w/w stanowisku będzie ostateczną podstawą decyzji o zatrudnieniu.

 

Planowany termin rozstrzygnięcia konkursu – do 28.04.2023 r.

Prosimy o załączenie w CV oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie przez SGGW danych osobowych do celów rekrutacji.

Klauzula informacyjna:

Aplikując na ogłoszenie, poprzez wysłanie swoich dokumentów aplikacyjnych (CV) na ww. adres mailowy, lub w inny sposób dostarczając swoje dokumenty aplikacyjne, wyrażasz zgodę na przetwarzanie przez Szkołę Główną Gospodarstwa Wiejskiego z siedzibą w Warszawie (Administrator Danych Osobowych) Twoich danych osobowych zawartych w przesłanych dokumentach, w celu udziału w procesie rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu. Informujemy, iż Administratorem Danych Osobowych jest Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego z siedzibą w Warszawie (02-787) przy ulicy Nowoursynowskiej 166 (dalej „SGGW” lub „Administrator”). Kontakt z Administratorem możliwy jest pod wskazanym w zdaniu poprzedzającym adresem korespondencyjnym. Jednocześnie informujemy, iż SGGW powołała Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym możliwy jest kontakt we wszelkich kwestiach związanych z ochroną danych osobowych pod adresem e-mail: iod@sggw.pl. Dane osobowe wskazane przez Ciebie w dokumentach aplikacyjnych przetwarzamy w oparciu o:

 1. W zakresie danych wskazanych w przepisach prawa pracy tj. art. 221 oraz z art. 221a ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. kodeks pracy z późn. zm.– na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) Rozporządzenia Paramentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) tj. w celu realizacji obowiązku prawnego nałożonego na Administratora.
  2. W zakresie innym nie wskazanym w pkt. 1 – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO tj. na podstawie udzielonej przez Ciebie zgody. Brak zgody o której mowa w niniejszym punkcie lub jej wycofanie, nie może być podstawą niekorzystnego traktowania osoby ubiegającej się o zatrudnienie oraz nie może powodować jakichkolwiek negatywnych konsekwencji, zwłaszcza nie może stanowić przyczyny uzasadniającej odmowę zatrudnienia.
  Dane osobowe są ujawniane pracownikom lub współpracownikom SGGW, jak też podmiotom udzielającym wsparcia SGGW na zasadzie zleconych usług i zgodnie z zawartymi umowami powierzenia. Twoje dane osobowe, otrzymane od Ciebie w dokumentach aplikacyjnych, przetwarzane będą przez okres nie dłuższy niż czas trwania bieżącej rekrutacji. Posiadasz prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania. Kandydat ma również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy RODO. Podanie danych w aplikacji o pracę jest dobrowolne, ale niezbędne w celu uczestnictwa w bieżącym procesie rekrutacyjnym i ew. przyszłych rekrutacjach.
  Informujemy, że odpowiemy tylko na wybrane oferty. Zastrzegamy sobie prawo zakończenia konkursu wcześniej lub pozostawienia konkursu bez rozstrzygnięcia.

 

FORM FOR APPLICANTS

 

INSTITUTION: Warsaw University of Life Sciences – SGGW, Management Institute, 166 Nowoursynowska Str., 02-787 Warsaw, Poland

CITY: Warsaw

POSITION: Professor for research and teaching

NUMBER OF POSITIONS: 1

EMPLOYMENT DATE: 01.10.2023.

FIELD: Social Sciences

SCIENTIFIC DISCIPLINE: Science of management and quality

COMPETITION START DATE: 15.02.2023.

DEADLINE FOR SUBMISSION OF APPLICATIONS: 31.03.2023.

LINK TO WEBSITES:

 1. of the University: http://wiadomosci.sggw.pl in category: „Oferty pracy”.
 2. Polish Ministry of Science and Higher Education by completing forms from the website: www.nauka.gov.pl/ministerstwo/praca/list-ministra and sending to the address: pracawnauce@nauka.gov.pl

III. European Commission on the European portal for mobile researchers http://ec.europa.eu/euraxess/index.cfm/jobs/signUpOrganisation

 

KEYWORDS: management, social science, the science of management and quality

 

DESCRIPTION:
The Candidate who applies for the above position must realize the requirements specified in ar.113 of the Act of 20.07.2018 – Law on Higher Education and Science (Journal of Laws 2018, item 1668), in the University’s Statute – Annex to Resolution No. 84-2018/2019 of the Senate of the Warsaw University of Life Sciences – SGGW.

 

Expectations from Candidates:

 • Academic title of professor of social science, discipline: sciences of management and quality, economy and finance.
 • Outstanding scientific achievements in the international environment in the represented specialty
 • Publication of at least 20 scientific monographs or papers, including at least twelve in scientific journals published in the list referred to in § 87 para. 1 point 1, or in part A or C of the list referred to in § 87 para. 1 point 2 of the SGGW Statute and after obtaining the habilitation degree at least 5 scientific monographs or scientific publications, including at least 3 in scientific journals published in the list referred to in § 87 para. 1 point 1, or in part A or C of the list referred to in § 87 para. 1 point 2 of the SGGW Statute. The publications should be from management area.
 • Experience in managing a research project obtained as part of a competition for research funding institutions, or in managing a research task obtained in a partnership project as part of a competition for research funding institutions or holding at least three months’ scientific internship abroad in scientific centers;
 • Possessing documented didactic achievements, in particular, confirmed high quality of didactic classes or authorship of textbooks for students;
 • Demonstrate achievements in the field of educating scientific staff and being a promoter or ancillary promoter in at least one doctoral dissertation or proceedings regarding the award of a doctoral degree or preparation of at least two reviews of doctoral or habilitation thesis;
 • Obtaining at least 960 points for publications for the last 4 years (2019-2022), calculated according to the current rules in Poland;
 • having at least a good level of English (documented), i.e. to the extent that allows independent writing of scientific publications in this language and making reports at scientific conferences,
 • fluent knowledge of Polish (the language of instruction at most classes is Polish);

 

Candidates should submit documents to the secretariat by email: iz@sggw.pl:

 

 • application for employment directed to the Rector of Warsaw University of Life Sciences – SGGW,
 • copy (certified photocopy) of the document confirming the professor’s academic title; in the case of persons from outside the University, it is required to submit copies (certified photocopies) of diplomas conferring doctoral and postdoctoral degrees;
 • a summary of previous scientific, didactic and organizational achievements with elements of a resume;
 • list of publications along with a numerical summary;
 • a list of didactic and organizational achievements, together with information about the education of young scientific staff (list of doctoral dissertations)
 • the last assessment of the Faculty Assessment Commission (applies to SGGW employees).
 • necessary documents confirming the remaining requirements from the Candidate,

 

Also, candidates from outside the university should provide a work certificate or employment certificate as well as an opinion from their last place of work before employment and a personal questionnaire with 2 photos;

 

Required documents that need to be delivered before employment:

 

 • A statement (on a special print available at SGGW-WULS – Office of Personal Affairs) the requirements set out in art. 113 of the Act of 20.07.2018 – Law on Higher Education and Science (Journal of Laws 2018, item 1668);
 • Statement that SGGW will be the primary workplace;
 • Performing routine medical examinations.

The certificate of the occupational medicine doctor, allowing to work in this position, will be the final basis for the employment decision.

 

The competition deadline is – until 28.04.2023

 

Please include in the CV the following statement:

I agree with the processing of my personal data by the Warsaw University of Life Sciences (SGGW) to participate in recruitment processes, under the Act of 10.05.2018 on the protection of personal data (Journal of Laws of 2018, item 1000).

Information clause:

By sending your application documents (CV) to the email address mentioned above or by providing your application documents, you agree to the processing of your personal data by the Warsaw University of Life Sciences (SGGW) in order to participate in the recruitment process for the position indicated in the advertisement. Please be advised that the Personal Data Administrator is the Warsaw University of Life Sciences (SGGW) based in Warsaw (00-787) at ul. Nowoursynowska 166 (later referred to as „SGGW” or „Administrator”). Contact with the Administrator is possible at the correspondence address indicated in the preceding sentence. At the same time, we would like to inform you that SGGW has appointed a Data Protection Officer with whom it is possible to contact in all matters related to the protection of personal data by e-mail: iod@sggw.pl. We process provided personal data in the application documents based on:

 

 1. In the case of data indicated in the provisions of labour law, i.e., art. 221 and art. 221a of the Act of June 26, 1974, the Labour Code, with later changes, based on the art. 6 section 1 let. c) of Regulation of the European Parliament and of the Council (EU) 2016/679 of 27 April 2016 on the protection of individuals with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data, and reversal Directive 95/46 / EC (GDPR), i.e. in order to implement the legal obligation imposed on the Administrator.

 

 1. In the case not indicated in point 1 – based on art. 6 section 1 let. a) GDPR, based on your consent agreement. Lack of consent referred to in this point or its withdrawal cannot be the basis for unfavourable treatment of an applicant for employment and may not cause any negative consequences, in particular, it may not constitute a reason for refusal of employment.

 

Personal data is disclosed to SGGW employees or associates, as well as entities providing SGGW support on the basis of commissioned services and in accordance with entrustment agreements. Your personal data received from you in the application documents will be processed for a period not longer than the duration of the current recruitment. You have the right to access your data, and rectify it, delete it, limit processing, the right to transfer data, the right to object to processing and the right to withdraw consent at any time without affecting the lawfulness of the processing.

The candidate also has the right to lodge a complaint to the President of the Office for Personal Data Protection, if he considers that the processing of his personal data violates the provisions of the GDPR. Providing data in the job application is voluntary, but necessary to participate in the current recruitment process and possible future recruitments.

Please be informed that we will respond only to selected offers. We have the right to end the competition sooner or to leave the competition unresolved.

 

 

10-02-2023 10:22
Krzysztof Szwejk