Konkurs na stanowisko doktoranta – stypendysty(tki) w ramach projektu badawczego NCN Preludium BIS 2

Konkurs na stanowisko doktoranta – stypendysty(tki) w ramach projektu badawczego NCN Preludium BIS 2

 

Stypendium przeznaczone dla uczestnika szkoły doktorskiej w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie rozpoczynającego kształcenie w szkole doktorskiej w dniu 1 października 2021 r.

NAZWA JEDNOSTKI: Katedra Biotechnologii i Mikrobiologii Żywności, Instytut Nauk o Żywności, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, ul. Nowoursynowska 159, 02-776 Warszawa.

NAZWA STANOWISKA – Doktorant Stypendysta(tka)

CZAS TRWANIA STYPENDIUM NAUKOWEGO: 48 miesięcy

OBOWIĄZKI PRZEWIDZIANE DLA Doktoranta Stypendysty:

Aktywne uczestnictwo w pracach naukowo-badawczych realizowanych w ramach grantu Preludium Bis 2 Narodowego Centrum Nauki, którego kierownikiem jest dr hab. inż. Marek Kieliszek – lider zespołu badawczego, dotyczącego wpływu selenu oraz procesu anhydrobiozy na aktywność fizjologiczną komórek drożdży. Do obowiązków stypendysty będzie należało m.in.: prowadzenie badan naukowych, analiza wyników, przygotowanie raportów oraz publikacji naukowych, aktywna promocja projektu i uzyskanych wyników, wystąpienie z wnioskiem do Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej (NAWA) o finansowanie stażu zagranicznego w University of Latvia, Ryga, Łotwa trwającego 4 miesiące, a po uzyskaniu jego finansowania realizacja tego stażu w trakcie trwania projektu Preludium Bis 2, przygotowanie rozprawy doktorskiej z kierownikiem projektu jako promotorem. Zgodnie z regulaminem konkursu projekt musi zakończyć się uzyskaniem stopnia naukowego doktora w terminie do 12 miesięcy od zakończenia realizacji projektu.

Wynagrodzenie: Stypendium doktoranckie PRELUDIUM BIS 2 w miesięcznej wysokości: 5 tys. zł brutto-brutto do przeprowadzenia oceny śródokresowej; 6 tys. zł brutto-brutto po przeprowadzeniu oceny śródokresowej

WYMAGANIA I KWALIFIKACJE:

zgodnie z wymogami Narodowego Centrum Nauki (Załącznik nr 2 do Regulaminu przyznawania środków na realizację zadań finansowych) do konkursu może przystąpić osoba, która:

– nie posiada stopnia naukowego doktora i nie jest uczestnikiem szkoły doktorskiej,

– finalizuje studia magisterskie lub ma ukończone studia magisterskie w obszarze technologii żywności/biotechnologii/biologii/biochemii lub pokrewnych,

– posiada znajomość języka angielskiego umożliwiającą wygłaszanie seminariów i przygotowanie publikacji,

– ma doświadczenie w pracy eksperymentalnej i planowaniu eksperymentów,

– ma silną motywację do pracy naukowej, wykazuje zaangażowanie w realizację zaplanowanych badań, jest kreatywna w rozwiązywaniu problemów, samodzielna oraz potrafić pracować w zespole.

Kandydat oceniany będzie przede wszystkim pod kątem kompetencji do realizacji zadań określonych w projekcie zgodnie z regulaminem NCN przyznawania stypendiów doktoranckich w ramach projektów PRELUDIUM BIS 2.

Przy ocenie kandydatów będą brane pod uwagę m.in.:

– wiedza z zakresu mikrobiologii, biotechnologii drożdży

– umiejętność pracy w zespole,

– osiągnięcia, takie jak: nagrody, wyróżnienia, stypendia etc.

Mile widziane jest doświadczenie z zakresu badań prowadzonych na komórkach drożdży.

KANDYDACI SĄ PROSZENI O ZŁOŻENIE NASTĘPUJĄCYCH DOKUMENTÓW W FORMIE ELEKTRONICZNEJ NA ADRES EMAIL: marek_kieliszek@sggw.edu.pl

1) życiorys (zawierający: dane kontaktowe, przebieg dotychczasowej edukacji i praktyki laboratoryjnej),

2) odpis dokumentu stwierdzającego nadanie tytułu zawodowego mgr i/lub inż. (jeśli dotyczy),

3) wykaz prac publikowanych lub przyjętych do druku, dokumenty potwierdzające zdobyte doświadczenie zawodowe (kursy, szkolenia, certyfikaty);

do dnia 27 czerwca 2021 r. Termin rozstrzygnięcia konkursu planowany jest do dnia 04 lipca 2021 r.

Ocena wniosków kandydatów odbędzie się zgodnie z par. 14 Regulaminu przyznawania stypendiów naukowych w projektach badawczych finansowanych ze środków Narodowego Centrum Nauki (https://www.ncn.gov.pl/sites/default/files/pliki/uchwaly-rady/2016/uchwala96_2016-zal1.pdf), obowiązującym dla konkursów PRELUDIUM BIS 2.

Informujemy, że odpowiemy tylko na wybrane oferty.

Rekrutacja jest dwuetapowa i obejmuje 1) ocenę dokumentacji kandydatów oraz 2) rozmowę kwalifikacyjną z wybranymi kandydatami. Wybrani kandydaci zostaną zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną. Złożonych dokumentów nie zwracamy.

OŚWIADCZENIE O WYRAŻENIU ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

Prosimy o załączenie w CV następującego oświadczenia: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Szkołę Główną Gospodarstwa Wiejskiego, w celu uczestnictwa w procesach rekrutacyjnych, zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanego dalej „RODO”).

Klauzula informacyjna:

Informujemy, iż wszelkie dane osobowe jakie zostaną przekazane przez Pana/Panią w prowadzonym postępowaniu rekrutacyjnym na stanowisko doktoranta – stypendysty(tki) przez Szkołę Główną Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie (zwaną dalej SGGW) będą przetwarzane przez SGGW w celu przeprowadzenia wyżej wymienionego postępowania rekrutacyjnego zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE z 2016 r. Nr L 119, s. 1), zwanego dalej RODO. Administratorem Danych Osobowych jest Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, z siedzibą przy ul. Nowoursynowskiej 166, 02-787 Warszawa. Dane osobowe przechowywane będą do czasu zakończenia postępowania rekrutacyjnego prowadzonego przez SGGW. W SGGW powołany został Inspektor Ochrony Danych nadzorujący prawidłowość przetwarzania danych osobowych, z którym można skontaktować się za pośrednictwem adresu e-mail: iod@sggw.pl. Zgodnie z przepisami RODO informujemy, iż posiada Pan/Pani prawo dostępu od SGGW jako Administratora Danych Osobowych do swoich danych, ich sprostowania, przenoszenia i usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania danych i wniesienia skargi do organu nadzorczego.

07-06-2021 12:05
Krzysztof Szwejk