Konkurs na stanowisko doktoranta/doktorantki w projekcie NCN OPUS20 w KNP WMW

Rola interleukiny-6 w patologii płuc wywołanej inwazją Toxocara canis

Nazwa jednostki: Katedra Nauk Przedklinicznych, Instytut Medycyny Weterynaryjnej, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Typ konkursu NCN: OPUS20 NCN – NZ6

Kierownik projektu: dr inż. Ewa Długosz

Promotor doktoratu: dr hab. inż. Piotr Bąska

Nazwa stanowiska: doktorant/doktorantka

Opis zadań:

 • Charakterystyka lokalnej odpowiedzi immunologicznej w płucach w różnych modelach laboratoryjnych in vitroin vivo
 • Prowadzenie dokumentacji wykonywanych eksperymentów
 • Analiza uzyskanych wyników
 • Przygotowywanie publikacji naukowych
 • Prezentowanie wyników na konferencjach naukowych
 • Uczestnictwo w zajęciach ujętych w planie studiów Szkoły Doktorskiej SGGW

Wymagania:

 • stopień magistra biologii, biotechnologii lub nauk pokrewnych
 • Motywacja, bardzo dobra organizacja pracy, zaangażowanie, umiejętność pracy w zespole
 • Bardzo dobra znajomość języka angielskiego w mowie i w piśmie
 • Znajomość technik biologii molekularnej (PCR, Western blotting, ELISA), mile widziane doświadczenie w innych technikach laboratoryjnych (hodowle komórkowe in vitro, mikroskopia fluorescencyjna, cytometria przepływowa) i doświadczenie w pracy ze zwierzętami

Warunki zatrudnienia:

 • Planowana data rozpoczęcia zatrudnienia: 1 października 2022r.
 • Forma zatrudnienia: stypendium doktorskie w wysokości 5000 zł
 • Stypendium przyznawane jest zgodnie z zasadami przyznawania stypendiów w regulaminie projektów badawczych finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki (NCN) wprowadzonym Uchwałą Rady NCN nr 25/2019 z 14 marca 2019 r
 • Czas pobierania stypendium: minimum 36 miesięcy

Rekrutacja:

Termin nadsyłania zgłoszeń na adres ewa_dlugosz@sggw.edu.pl lub piotr_baska@sggw.edu.pl : do 7 sierpnia 2022 roku do godziny 23:59.

W terminie 8 – 9 sierpnia br. wybrane osoby zostaną zaproszone na rozmowę, która odbędzie się w dniach 16-17 sierpnia br. O wynikach rozmowy i ostatecznym wyniku rekrutacji, kandydaci zostaną powiadomieni do 19 sierpnia br. Zastrzegamy sobie prawo do unieważnienia konkursu bez podania przyczyny

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt z dr inż. Ewą Długosz (ewa_dlugosz@sggw.edu.pl) lub dr hab. Piotrem Bąską (piotr_baska@sggw.edu.pl)

oraz przesłanie:

 • CV z wykazem dotychczasowych osiągnięć (publikacji, doniesień konferencyjnych, nagród itp.);
 • kopii dyplomu lub zaświadczenia o ukończeniu studiów II stopnia
 • listu motywacyjnego
 • informacji kontaktowych do co najmniej jednego pracownika naukowego, który może udzielić referencji
 • skanu podpisanej zgody kandydata na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji o treści:

 

Prosimy o załączenie w CV następującego oświadczenia: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Szkołę Główną Gospodarstwa Wiejskiego, w celu uczestnictwa w procesach rekrutacyjnych, zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanego dalej „RODO”).

06-07-2022 23:35
Borys Błaszczak
07-07-2022 23:37
Borys Błaszczak