Konkurs na stanowisko asystenta (pracownik badawczo-dydaktyczny) w Instytucie Nauk o Żywieniu Człowieka, Katedrze Technologii Gastronomicznej i Higieny Żywności

INSTYTUCJA: Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Instytut Nauk o Żywieniu Człowieka, Katedra Technologii Gastronomicznej i Higieny Żywności, ul. Nowoursynowska 159c, 02-776 Warszawa

MIASTO: Warszawa

STANOWISKO: asystent (pracownik badawczo-dydaktyczny)

DYSCYPLINA NAUKOWA: Technologia żywności i żywienia

DATA OGŁOSZENIA:  25.11.2021

TERMIN SKŁADANIA OFERT: 25.12.2021-7.01.2022

LINKI DO STRONY:

 1. Uczelni http://wiadomosci.sggw.pl w kategorii „Oferty pracy”
 2. Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego poprzez wypełnienie formularzy ze strony

www.nauka.gov.pl/ministerstwo/praca/list-ministra i wysłanie na adres pracawnauce@nauka.gov.pl

III. Komisji Europejskiej w europejskim portalu dla mobilnych naukowców

http://ec.europa.eu/euraxess/index.cfm/jobs/signUpOrganisation z zachowaniem przy logowaniu stosownej nazwy organizacji, np.: Warsaw University of Life Sciences – SGGW, Institute of Human Nutrition Sciences

SŁOWA KLUCZOWE: chemia żywności, chromatografia, analiza instrumentalna składników żywności

Do obowiązków kandydata/kandydatki będzie należało samodzielne prowadzenie zajęć dydaktycznych i badań naukowych. Językiem wykładowym będzie język polski.

OPIS (tematyka, oczekiwania, uwagi):

 1. Kandydat(ka) ubiegający się na ww. stanowisko powinien spełniać wymogi zgodnie z art. 118 a ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. nr 164, poz. 1365 ze zm.), dodanym art.1 pkt. 91) ustawy z dn. 18.03.2011 r. o zmianie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym, ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki oraz zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U. nr 84, poz. 455), oraz w Statucie Uczelni (zał.6 pkt. 6, 7, 8).
 2. Kandydat (ka) powinien posiadać dyplom magistra nauk chemicznych, posiadać doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych w języku polskim, jak też deklarować chęć uzyskania kolejnego stopnia naukowego w przyszłości.
 3. Wymagana jest pogłębiona znajomość zagadnień z zakresu: technik instrumentalnych obejmujących analizy spektrofotometryczne, chromatograficzne w analizie materiału biologicznego oraz chemii żywności (udokumentowana publikacjami i udziałem w projektach badawczych).
 4. Dorobek naukowy w postaci co najmniej 5 publikacji, które ukazały się w czasopismach naukowych ujętych w wykazie sporządzonym zgodnie z przepisami ustawy z dn. 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. 2018, poz. 1668 z późn. zmianami) lub w czasopismach naukowych ujętych, przed ogłoszeniem wykazu, o którym mowa powyżej, w wykazie czasopism naukowych ogłaszanym przez właściwego ministra zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 44 ust. 2 uchylonej ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki. Sumaryczna wartość dorobku naukowego na poziomie co najmniej 14 IF.
 1. Wymagana jest także:

– biegła znajomość języka polskiego w mowie i piśmie zapewniająca prowadzenie zajęć dydaktycznych w języku polskim;

– bardzo dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie;

– praktyczna i udokumentowana znajomość instrumentów badawczych: spektrofluorymetru, spektrofotometru UV/Vis, chromatografu cieczowego HPLC, chromatografu gazowego z detektorem FID, chromatografu gazowego sprzężonego z detektorem mas (GC/MS);

– praktyczna znajomość oprogramowania MS OFFICE, oprogramowania GC/MSD Chemstation, NIST Mass Spectral Library

– bardzo dobra i udokumentowana znajomość analizy statystycznej (w tym programów statystycznych; (np. STATISTICA).

Szczegółowych informacji udziela Kierownik Katedry Technologii Gastronomicznej
i Higieny Żywności, prof. dr hab. Ewa Czarniecka-Skubina, tel. (+48 22) 5937063 (66), email: ewa_czarniecka_skubina@sggw.edu.pl.

Osoby przystępujące do konkursu powinny złożyć w Sekretariacie Katedry Technologii Gastronomicznej i Higieny Żywności, Wydziału Żywienia Człowieka w Warszawie, ul Nowoursynowska 159C, bud.32, pokój B79 następujące dokumenty:

 • podanie o zatrudnienie skierowane do JM Rektora SGGW,
 • kwestionariusz osobowy,
 • życiorys,
 • odpis dyplomu magistra,
 • wykaz prac opublikowanych i przyjętych do druku (wymagane zaświadczenie redakcji), udział w projektach i inne osiągnięcia naukowe,
 • oświadczenie kandydata (na specjalnym druku), że m.in. spełnia wymogi określone w art. 109 ust. 1 w/w ustawy oraz, że SGGW będzie Jego podstawowym miejscem pracy w rozumieniu w/w ustawy (druki wydaje Dział Spraw Osobowych),
 • inne dokumenty poświadczające kwalifikacje.

Ponadto osoby spoza uczelni:

1) opinia z ostatniego miejsca pracy,

2) świadectwo pracy lub zaświadczenie o zatrudnieniu.

W przypadku pozytywnego rozstrzygnięcia konkursu wymagane będzie odpowiednie zaświadczenie od lekarza medycyny pracy (druki wydaje Dział Spraw Osobowych).

Kandydaci zostaną poinformowani o wynikach konkursu drogą elektroniczną.

Termin złożenia dokumentów 7 stycznia 2022 godzina 15.00.

Data rozstrzygnięcia konkursu: 10 stycznia 2022 roku

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Szkołę Główną Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, w celu uczestnictwa w procesach rekrutacyjnych, zgodnie z Ustawą z dnia 10.05.2018 o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000).”

 

 

Klauzula informacyjna:

Informujemy, iż wszelkie dane osobowe jakie zostaną przekazane przez Pana/Panią w prowadzonym postępowaniu rekrutacyjnym przez Szkołę Główną Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie (zwaną dalej SGGW) będą przetwarzane przez SGGW w celu przeprowadzenia wyżej wymienionego postępowania rekrutacyjnego zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej RODO. Administratorem Danych Osobowych jest Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, z siedzibą przy ul. Nowoursynowskiej 166, 02-787 Warszawa. Dane osobowe przechowywane będą do czasu zakończenia postępowania rekrutacyjnego prowadzonego przez SGGW. W SGGW jest Inspektor Ochrony Danych nadzorujący prawidłowość przetwarzania danych osobowych, z którym można skontaktować się za pośrednictwem adresu e-mail: iod@sggw.pl.

Zgodnie z przepisami RODO informujemy, iż ma Pan/Pani prawo od SGGW jako Administratora Danych Osobowych dostępu do swoich danych, ich sprostowania, przenoszenia i usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania danych i wniesienia skargi do organu nadzorczego.

 

25-11-2021 10:46
Krzysztof Szwejk
25-11-2021 11:26
Krzysztof Szwejk