Konkurs na stanowisko asystenta naukowo – dydaktycznego w Zakładzie Patologii Zwierząt Katedry Patologii i Diagnostyki Weterynaryjnej  

Rektor Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Ogłasza jednoetapowy konkurs na stanowisko asystenta naukowo – dydaktycznego

w Zakładzie Patologii Zwierząt Katedry Patologii i Diagnostyki Weterynaryjnej

 

INSTYTUCJA: Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Instytut Medycyny Weterynaryjnej, 02-776 Warszawa, ul. Nowoursynowska 159, Katedra Patologii i Diagnostyki Weterynaryjnej

STANOWISKO: asystent naukowo-dydaktyczny

DZIEDZINA NAUKI: nauki rolnicze, dyscyplina weterynaria

DATA OGŁOSZENIA: 25.07.2022

PUBLIKACJA DO: 02.09.2022

TERMIN SKŁADANIA OFERT: 02.09.2022

LICZBA ETATÓW: 1

E-MAIL LUB URL DO REKRUTACJI: kpdw@sggw.edu.pl

SŁOWA KLUCZOWE: weterynaria, diagnostyka weterynaryjna, biologia molekularna, Western Blott

OPIS OGŁOSZENIA:

Kandydat (-tka) ubiegający (-a) się o w/w stanowisko musi spełniać wymogi określone w art. 113 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. 2018, poz. 1668.), w Statucie Uczelni (zał.2) oraz Uchwale Nr 51 – 2017/2018 Senatu SGGW z dnia 28 maja 2018 r. w sprawie zmian w Statucie Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.

Poszukiwany jest kandydat (-tka), który charakteryzuje się następującymi cechami:

– posiadać tytuł lekarza weterynarii lub mgr biologii lub pokrewny

– wykazywać zainteresowanie naukowe związane z diagnostyką i patologią ludzi i zwierząt,

– posiadać doświadczenie dydaktyczne w prowadzeniu zajęć z zakresu diagnostyki i patologii zwierząt,

– wykazywać się znajomością podstawowych metod diagnostycznych takich jak: techniki biologii molekularnej, ELISA, Western Blott

– posiadać dorobek naukowy udokumentowany, co najmniej 10 publikacjami naukowymi, które ukazały się w czasopismach naukowych ogłoszonych w wykazie właściwego Ministra ds. Szkolnictwa Wyższego, w części A – zawierającej liczbę punktów za publikacje w czasopismach naukowych posiadających współczynnik wpływu Impact Factor (IF), znajdujących się w bazie Journal Citation Reports (JCR),

– posiadać doświadczenie w realizacji grantów (wykonawca) o zasięgu co najmniej krajowym przyznanym przez takie organizacje, jak Narodowe Centrum Nauki,  Narodowe Centrum Badań i   Rozwoju, Fundusz Nauki Polskiej, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego itp.,

– posiadać indeks Hirscha co najmniej 4,

– posługiwać się językiem angielskim w stopniu co najmniej średniozaawansowanym,

– posiadać umiejętności pracy w zespole i elastycznego organizowania czasu pracy,

– wykazywać zainteresowania naukowe i zdolności do ich rozwijania,

– posługiwać się komputerowymi programami użytkowymi (Word, Excel, Power Point, Internet i poczta elektroniczna),

– mieć doświadczenie w aplikowaniu o granty badawcze,

– posiadać doświadczenie (minimum 3 letnie) w prowadzeniu zajęć dydaktycznych obejmujących przede wszystkim zagadnienia związane z diagnostyką i patologią zwierząt w języku polskim i/lub angielskim.

Do obowiązków kandydata (-tki) będzie należało prowadzenie badań naukowych, aktywne pozyskiwanie funduszy na badania naukowe, prowadzenie zajęć dydaktycznych z przedmiotów obejmujących przede wszystkim zagadnienia związane z patologią zwierząt na kierunku Weterynaria w SGGW i innych kierunkach dla których prowadzone są zajęcia.

Osoby przystępujące do konkursu powinni złożyć następujące dokumenty:

  1. Podanie o zatrudnienie na ww. stanowisko, kierowane do JM Rektora SGGW,
  2. Odpis dyplomu,
  3. Kwestionariusz osobowy,
  4. Życiorys z uwzględnieniem pracy zawodowej oraz osiągnięć naukowych w tym wykaz publikacji,
  5. Oświadczenie, potwierdzające spełnienie wymagań art. 113 Ustawy o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2018 r., poz. 1668).

Ponadto osoby spoza uczelni składają dodatkowo:

  1. Opinię z ostatniego miejsca pracy,
  2. Świadectwo pracy lub zaświadczenie o zatrudnieniu

Miejsce składania dokumentów: Sekretariat Katedry Patologii i Diagnostyki Weterynaryjnej lub Sekretariat Instytutu Medycyny Weterynaryjnej

Dokumenty można złożyć osobiście lub przesłać pocztą na adres: ul. Nowoursynowska 159, bud. 22 pok. 146 lub bud.24, I piętro, Sekretariat Instytutu, 02-776 Warszawa

lub wysłać elektronicznie na adres e-mail: imw@sggw.edu.pl, kpdw@sggw.edu.pl

Informujemy, że odpowiemy tylko na wybrane oferty.

Zastrzegamy sobie prawo zakończenia konkursu wcześniej lub pozostawienia konkursu bez rozstrzygnięcia.

Zatrudnienie nastąpi z dniem:  01.10.2022.

Prosimy o załączenie następującego oświadczenia:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Szkołę Główną Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, w celu uczestnictwa w procesach rekrutacyjnych, zgodnie z Ustawą z dnia 10.05.2018 o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000)

Klauzula informacyjna:

Informujemy, iż wszelkie dane osobowe jakie zostaną przekazane przez Pana/Panią w prowadzonym postępowaniu rekrutacyjnym przez Szkołę Główną Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie (zwaną dalej SGGW) będą przetwarzane przez SGGW w celu przeprowadzenia wyżej wymienionego postępowania rekrutacyjnego zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej RODO. Administratorem Danych Osobowych jest Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, z siedzibą przy ul. Nowoursynowskiej 166, 02-787 Warszawa. Dane osobowe przechowywane będą do czasu zakończenia postępowania rekrutacyjnego prowadzonego przez SGGW. W SGGW jest Inspektor Ochrony Danych nadzorujący prawidłowość przetwarzania danych osobowych, z którym można skontaktować się za pośrednictwem adresu e-mail: iod@sggw.pl.

Zgodnie z przepisami RODO informujemy, iż ma Pan/Pani prawo od SGGW jako Administratora Danych Osobowych dostępu do swoich danych, ich sprostowania, przenoszenia i usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania danych i wniesienia skargi do organu nadzorczego

25-07-2022 07:17
Borys Błaszczak
25-07-2022 11:07
Borys Błaszczak