KONKURS NA STANOWISKO ASYSTENTA DYDAKTYCZNEGO W KATEDRZE BADAŃ RYMKU ŻYWNOŚCI I KONSUMPCJI – INSTYTUT NAUK O ŻYWIENIU CZŁOWIEKA SGGW

INSTYTUCJA: SGGW w Warszawie, Instytut Nauk o Żywieniu Człowieka, Katedra Badań Rynku Żywności i Konsumpcji

MIASTO: Warszawa

STANOWISKO: asystent dydaktyczny

DYSCYPLINA NAUKOWA: technologia żywności i żywienie człowieka

DATA OGŁOSZENIA KONKURSU: 01.06.2022r

TERMIN SKŁADANIA OFERT: 01.07-16.07.2022r

DATA ROZSTRZYGNIĘCIA KONKURSU: 18.07.2022r

DATA ROZPOCZĘCIA ZATRUDNIENIA: 01.10.2022r

LINK DO STRONY:

 1. Uczelni http://wiadomosci.sggw.pl w kategorii „Oferty pracy”
 2. Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego poprzez wypełnienie formularzy ze strony www.nauka.gov.pl/ministerstwo/praca/list-ministra i wysłanie na adres pracawnauce@nauka. gov.pl
  III. Komisji Europejskiej w europejskim portalu dla mobilnych naukowców
  http://ec.europa.eu/euraxess/index.cfm/jobs/signUpOrganisation z zachowaniem przy logowaniu stosownej nazwy organizacji, np.:
  Warsaw University of Life Sciences – SGGW, Institute of Human Nutrition Sciences

SŁOWA KLUCZOWE: zagadnienia prawne, działalność gospodarcza, organizacja i zarządzanie

OPIS (tematyka, oczekiwania, uwagi):

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które odpowiadają następującym kryteriom kwalifikacyjnym:

 • tytuł magistra na kierunku prawnym lub ekonomicznym;
 • dorobek naukowy zgodny z profilem jednostki;
 • otwarty przewód doktorski – praca doktorska w fazie realizacji;
 • udokumentowany dorobek naukowy w postaci publikacji w renomowanych czasopismach naukowych, minimum 1 publikacja w czasopismach naukowych indeksowanych w bazie JCR, opublikowanych w latach 2017-2021;
 • minimum 2-letnie doświadczenie w realizacji zajęć dydaktycznych z zakresu aspektów prawnych oraz organizacji i zarządzania;
 • umiejętność pracy w zespole;
 • umiejętność posługiwania się komputerem w zakresie programów MS OFFICE;
 • co najmniej dobra znajomość języka angielskiego w stopniu umożliwiającym samodzielne pisanie publikacji dydaktycznych w tym języku;
 • umiejętnością prowadzenia zajęć w języku wykładowym polskim i angielskim.

Kandydat powinien być osobą kreatywną, zaangażowaną w planowanie i realizację badań naukowych oraz gotową do pogłębiania wiedzy.

Osoby przystępujące do konkursu powinny złożyć w Sekretariacie Katedry Badań Rynku Żywności i Konsumpcji (budynek 32, pok. B100, SGGW w Warszawie, ul Nowoursynowska 159c), w godzinach 9.00 – 15.00, e-mail: kbrzk@sggw.edu.pl następujące dokumenty:

 • podanie o zatrudnienie kierowane do JM Rektora SGGW,
 • kwestionariusz osobowy,
 • życiorys
 • list motywacyjny
 • listy rekomendacyjne
 • kopie dyplomów, certyfikatów
 • referencje od poprzedniego (ich/pracodawcy(ów)/promotora(ów)
 • wykaz opublikowanych prac
 • oświadczenie kandydata (na specjalnym druku), że m.in. spełnia wymogi określone w art. 109 ust. 1 w/w ustawy oraz, że SGGW będzie Jego podstawowym miejscem pracy w rozumieniu w/w ustawy (druki wydaje Dział Spraw Osobowych).
 • klauzulę o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby procesu rekrutacji.

KONTAKT: tel. 22 5937136, mail: hanna_gorska_warsewicz@sggw.edu.pl

Prosimy o załączenie następującego oświadczenia:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Szkołę Główną Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, w celu uczestnictwa w procesach rekrutacyjnych, zgodnie z Ustawą z dnia 10.05.2018 o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000)

Klauzula informacyjna:

Informujemy, iż wszelkie dane osobowe jakie zostaną przekazane przez Pana/Panią w prowadzonym postępowaniu rekrutacyjnym na stanowisko asystenta przez Szkołę Główną Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie (zwaną dalej SGGW) będą przetwarzane przez SGGW w celu przeprowadzenia wyżej wymienionego postępowania rekrutacyjnego zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej RODO. Administratorem Danych Osobowych jest Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, z siedzibą przy ul. Nowoursynowskiej 166, 02-787 Warszawa. Dane osobowe przechowywane będą do czasu zakończenia postępowania rekrutacyjnego prowadzonego przez SGGW. W SGGW jest Inspektor Ochrony Danych nadzorujący prawidłowość przetwarzania danych osobowych, z którym można skontaktować się za pośrednictwem adresu e-mail: iod@sggw.pl. Zgodnie z przepisami RODO informujemy, iż ma Pan/Pani prawo od SGGW jako Administratora Danych Osobowych dostępu do swoich danych, ich sprostowania, przenoszenia i usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania danych i wniesienia skargi do organu nadzorczego.

01-06-2022 10:28
aorzechowska
02-06-2022 10:30
aorzechowska