Konkurs na stanowisko Asystenta Badawczo-Dydaktycznego w Katedrze Biochemii i Mikrobiologii-Instytutu Biologii

Rektor Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie ogłasza konkurs na zatrudnienie asystenta badawczo-dydaktycznego w Katedrze Biochemii i Mikrobiologii na podstawie umowy o pracę – 1 etat.

Informacje o konkursie: Stanowisko: asystent badawczo-dydaktyczny

Dziedzina: nauki ścisłe i przyrodnicze

Dyscyplina: nauki biologiczne, specjalizacja mikrobiologia

Data ogłoszenia: 12.11.2021

Termin składania ofert: 10.01.2022-17.01.2022 do godz. 15.00

LINK DO STRONY: Oferty pracy – Biuletyn Informacji Publicznej SGGW

SŁOWA KLUCZOWE: mikrobiologia, OPIS (tematyka, oczekiwania, uwagi): Katedra Biochemii i Mikrobiologii – Instytut Biologii Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie zatrudni osobę na stanowisku asystenta badawczo-dydaktycznego, na podstawie umowy o pracę od 01.03.2022.Kandydat/-tka powinien/-a posiadać posiada tytuł zawodowy magistra biologii, magistra inżyniera biotechnologii albo równorzędny. Kandydat/ka powinien/-a także posiadać odpowiedni dorobek naukowy w postaci publikacji w recenzowanych czasopismach naukowych indeksowanych w JCR, z wykazu ministerialnego – minimum 2 publikacje. Kandydat/ka powinien/-a wykazywać zainteresowania naukowe i dydaktyczne oraz zdolności do ich rozwijania, posiada co najmniej dobrą znajomość języka angielskiego, w stopniu umożliwiającym samodzielne pisanie publikacji naukowych w tym języku oraz wygłaszanie doniesień na konferencjach naukowych. Dodatkowym atutem będzie w szczególności odbycie naukowego stażu za granicą w ośrodkach naukowych lub widoczna aktywność naukowa o zasięgu międzynarodowym. Do obowiązków kandydata/-tki będzie należało prowadzenie badań naukowych samodzielnie oraz we współpracy z pracownikami Instytutu Biologii SGGW oraz osobami spoza SGGW, w tym z partnerami z zagranicy. Dodatkowo aktywne pozyskiwanie funduszy na badania naukowe oraz pisanie artkułów naukowych do czasopism o znacznym współczynniku oddziaływania (IF>3,0).Przy zbieżnych kwalifikacjach kandydatów-/tek dodatkowym atutem będzie: doświadczenie kandydata/ -tki w realizacji lub/i kierowaniu projektami badawczymi finansowanymi przez NCN, NCBiR czy też podobne instytucje finansowe, przyznające fundusze na badania naukowe w trybie konkursowym oraz odbyte staże lub praktyki w Polsce lub/i za granicą, liczba publikacji, ich wartość punktowa, liczba cytowań wg WoS, praktyczne umiejętności w stosowaniu takich metod jak: prowadzenie hodowli bakterii, grzybów, kultur in-vitro, sporządzanie pożywek i roztworów, izolacja i oznaczanie aktywności enzymatycznych oraz zawartości różnych biocząsteczek, izolacja DNA genomowego i plazmidowego bakterii, izolacja RNA z tkanek roślinnych, screening, klonowanie, ekspresja i oczyszczanie białek.Do obowiązków kandydat/-tki należało będzie także, niezbędne do prawidłowego realizowania badań naukowych przetwarzanie danych i obowiązki administracyjne z tego wynikające. Poszukiwany jest kandydat (-tka), powinien/-a charakteryzować się dodatkowo następującymi cechami:• Umiejętność pracy w zespole i elastycznego organizowania czasu pracy,• Biegła obsługa komputera w zakresie programów MS Word, MS Excel, MS PowerPoint, MS Teams,• Biegła znajomość języka polskiego w mowie i piśmie,• Znajomość języka angielskiego na poziomie dobrym w mowie i piśmie.Oferujemy:• Podjęcie pracy na podstawie umowy o prace,• Możliwość uczestniczenia w już realizowanych badaniach w Katedrze Biochemii i Mikrobiologii, Osoby przystępujące do konkursu powinny złożyć w Sekretariacie Instytutu Biologii SGGW w Warszawie, ul Nowoursynowska 159, budynek 37, pokój 013 następujące dokumenty:• życiorys w języku polskim,• odpis dyplomu,• wykaz opublikowanych prac, Dodatkowe informacje: dr Sławomir Orzechowski, pok. P/12B, budynek. 37, ul. Nowoursynowska 159, 02-776 Warszawa, tel. (+48-22) 5932560, e-mail: slawomir_orzechowski@sggw.edu.pl. Komisja konkursowa zastrzega sobie możliwość kontaktowania się z wybranymi kandydatami oraz przeprowadzenie rozmowy kwalifikacyjnej. Konkurs ma charakter dwuetapowy, po wstępnej selekcji, Komisja konkursowa przeprowadzi rozmowę z wybranymi kandydatami, komisja konkursowa ma prawo nie wyłonić́ żadnego kandydata do zatrudnienia. Prosimy o załączenie następującego oświadczenia: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Szkołę Główną Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, w celu uczestnictwa w procesach rekrutacyjnych, zgodnie z Ustawą z dnia 10.05.2018 o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000) Klauzula informacyjna: Informujemy, iż wszelkie dane osobowe jakie zostaną przekazane przez Pana/Panią w prowadzonym postępowaniu rekrutacyjnym na stanowisko asystenta przez Szkołę Główną Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie (zwaną dalej SGGW) będą przetwarzane przez SGGW w celu przeprowadzenia wyżej wymienionego postępowania rekrutacyjnego zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej RODO. Administratorem Danych Osobowych jest Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, z siedzibą przy ul. Nowoursynowskiej 166, 02-787 Warszawa. Dane osobowe przechowywane będą do czasu zakończenia postępowania rekrutacyjnego prowadzonego przez SGGW. W SGGW jest Inspektor Ochrony Danych nadzorujący prawidłowość przetwarzania danych osobowych, z którym można skontaktować się za pośrednictwem adresu e-mail: iod@sggw.pl. Zgodnie z przepisami RODO informujemy, iż ma Pan/Pani prawo od SGGW jako Administratora Danych Osobowych dostępu do swoich danych, ich sprostowania, przenoszenia i usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania danych i wniesienia skargi do organu nadzorczego. Termin rozstrzygnięcia konkursu – 23.01.2022

12-11-2021 15:37
trusinski