Konkurs na stanowisko asystenta badawczo-dydaktycznego w Samodzielnym Zakładzie Ichtiologii i Biotechnologii w Akwakulturze Instytutu Nauk o Zwierzętach

Rektor Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

ogłasza jednoetapowy konkurs na stanowisko asystenta badawczo-dydaktycznego

w Samodzielnym Zakładzie Ichtiologii i Biotechnologii w Akwakulturze

Instytutu Nauk o Zwierzętach

 

 

INSTYTUCJA: Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Instytut Nauk o Zwierzętach, Samodzielny Zakład Ichtiologii i Biotechnologii w Akwakulturze, ul. Ciszewskiego 8, 02-786 Warszawa

STANOWISKO: asystent badawczo-dydaktyczny

DZIEDZINA: nauki rolnicze

DYSCYPLINA NAUKOWA: zootechnika i rybactwo

SŁOWA KLUCZOWE: rybactwo, histologia, ekspresja genów

LICZBA ETATÓW: 1

DATA OGŁOSZENIA: 13.08.2021 r.

TERMIN SKŁADANIA OFERT: 13.09.-26.09.2021 r.

 

Osoba ubiegająca się o wymienione stanowisko musi spełniać wymogi określone w art. 113 ustawy z dn. 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. 2018, poz. 1668 z późn. zmianami), w Statucie Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie (Dział VIII Pracownicy SGGW)

 

Wymagania dla kandydatów:

 • ukończone studia magisterskie na kierunku rolniczym, przyrodniczym lub weterynaryjnym
 • umiejętność pracy samodzielnej i zespołowej w laboratorium (mile widziana znajomość podstawowych technik histologicznych lub\i qPCR)
 • obsługa komputera w zakresie podstawowych programów MS Office
 • mile widziane doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych
 • co najmniej dobra znajomość języka angielskiego, w stopniu umożliwiającym pisanie publikacji naukowych oraz wygłaszanie doniesień na konferencjach naukowych w tym języku,
 • mile widziane doświadczenie w badaniach na zwierzętach – rybach,
 • dodatkowym atutem będzie autorstwo w publikacjach naukowych
 • kandydat może też złożyć inne dokumenty lub podać informacje, które w jego ocenie mogą być przydatne w rozstrzygnięciu konkursu

 

Wymagane dokumenty:

 

 • podanie o zatrudnienie skierowane do JM Rektora SGGW w Warszawie
 • odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych
 • życiorys zawodowy (autoreferat)
 • wykaz dorobku naukowego
 • oświadczenie o znajomości języka angielskiego
 • oświadczenie kandydata, że spełnia wymogi określone w art. 113 w/w ustawy oraz, że SGGW będzie Jego podstawowym miejscem pracy w rozumieniu w/w ustawy (wzór)
 • inne niezbędne dokumenty, potwierdzające spełnianie wymagań zawartych w treści ogłoszenia

 

Miejsce składania dokumentów:

– papierowo z dopiskiem „ASYSTENT w SZIiBwA”: Instytut Nauk o Zwierzętach, ul. Ciszewskiego 8, 02-786 Warszawa, pok. 78,  nr tel.: 022 59 365 10

lub

– elektronicznie, w tytule „ASYSTENT w SZIiBwA” : inz@sggw.edu.pl.

 

Dodatkowe informacje o warunkach pracy można uzyskać w Samodzielnym Zakładzie Ichtiologii i Biotechnologii w Akwakulturze, INZ w Warszawie, ul. Ciszewskiego 8, 02-786 Warszawa, tel. +48 22 59 366 40 lub 600 035 358.

 

Informujemy, że odpowiemy tylko na wybrane oferty.

Zastrzegamy sobie prawo zakończenia konkursu wcześniej lub pozostawienia konkursu bez rozstrzygnięcia.

 

Prosimy o załączenie następującego oświadczenia:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Szkołę Główną Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, celu uczestnictwa w procesach rekrutacyjnych, zgodnie z Ustawą z dnia 10.05.2018 o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000).”

 

 

Klauzula informacyjna:

Informujemy, iż wszelkie dane osobowe jakie zostaną przekazane przez Pana/Panią w prowadzonym postępowaniu rekrutacyjnym na w/w stanowisko przez Szkołę Główną Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie (zwana dalej SGGW) będą przetwarzane przez SGGW w celu przeprowadzenia wyżej wymienionego postępowania rekrutacyjnego zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej RODO. Administratorem Danych Osobowych jest Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, z siedzibą przy ul. Nowoursynowskiej 166, 02-787 Warszawa. Dane osobowe przechowywane będą do czasu zakończenia postępowania rekrutacyjnego prowadzonego przez SGGW. W SGGW jest Inspektor Ochrony Danych nadzorujący prawidłowość przetwarzania danych osobowych, z którym można skontaktować się za pośrednictwem adresu e-mail: iod@sggw.pl. Zgodnie z przepisami RODO informujemy, iż ma Pan/Pani prawo od SGGW jako Administratora Danych Osobowych dostępu do swoich danych, ich sprostowania, przenoszenia i usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania danych i wniesienia skargi do organu nadzorczego. Informujemy, że odpowiemy tylko na wybrane oferty. Zastrzegamy sobie prawo zakończenia konkursu wcześniej lub pozostawienia konkursu bez rozstrzygnięcia.

 

 

13-08-2021 10:44
aserwatka