Konkurs na stanowisko asystenta badawczo – dydaktycznego w Samodzielnym Zakładzie Geomatyki i Gospodarki Przestrzennej SGGW

DYREKTOR INSTYTUTU NAUK LEŚNYCH
SGGW W WARSZAWIE

ogłasza jednoetapowy konkurs

na stanowisko asystenta badawczo – dydaktycznego

w Samodzielnym Zakładzie Geomatyki i Gospodarki Przestrzennej SGGW w Warszawie

 

dziedzina:                                             nauki leśne,

dyscyplina:                                          nauki leśne,

specjalność naukowa:                       leśnictwo,

 

DATA OGŁOSZENIA: 29.09.2021
TERMIN SKŁADANIA OFERT: 29.10.2021- 15.11.2021
LINKI DO STRON:

 

Uczelni: https://bip.sggw.edu.pl/oferty-pracy/
Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa http://www.bazaogloszen.nauka.gov.pl/
Komisji Europejskiej w europejskim portalu dla mobilnych naukowców https://euraxess.ec.europa.eu/jobs/search

 

Osoba ubiegająca się o wymienione stanowisko musi spełniać wymogi określone w art. 113 ustawy z dn. 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. 2018, poz. 1668 z późn. zmianami), w Statucie Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie (Dział VIII Pracownicy SGGW).

 

Kandydat powinien:

 

 1. Posiadać dyplom ukończenia studiów wyższych i tytuł zawodowy magistra inżyniera leśnictwa,
 2. Wykazywać zainteresowania naukowe i zdolności do ich rozwijania oraz:
 • biegle posługiwać się oprogramowaniem ArcGIS, QGIS, SAGA GIS oraz AutoCAD,
 • posiadać umiejętność pracy w oprogramowaniu R,
 • posiadać umiejętność z zakresu obsługi sprzętu geodezyjnego,
 • posiadać umiejętność z zakresu obsługi bezzałogowych statków powietrznych,
 • posiadać doświadczenie w realizacji badań naukowych,
 • wiedzę z zakresu podstaw gospodarki leśnej,
 • posiadać doskonałą znajomość języka polskiego pozwalającą na prowadzenie zajęć dydaktycznych z zakresu systemy informacji przestrzennej, fotogrametria i teledetekcja oraz geodezja leśna,
 • posiadać co najmniej dobrą znajomość języka angielskiego, w stopniu umożliwiającym samodzielne pisanie publikacji naukowych w tym języku oraz doniesień referatów na konferencjach naukowych,
 • umiejętność pracy w zespole i elastycznego organizowania czasu pracy,
 • znajomość zasad funkcjonowania uczelni wyższej.

 

Wymagane są następujące dokumenty:

 • podanie o zatrudnienie na ww. stanowisko kierowane do JM Rektora SGGW,
 • życiorys,
 • odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych,
 • oświadczenia kandydata (na specjalnym druku), że spełnia wymogi określone w art. 109 ust. 1 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym oraz, że SGGW będzie Jego podstawowym miejscem pracy w rozumieniu ww. ustawy (druki wydaje Biuro Spraw Osobowych),
 • dokumenty potwierdzające ukończenie kursów/szkoleń/studiów dyplomowych,
 • kwestionariusz osobowy.

 

Wyżej wymienione dokumenty należy złożyć w sekretariacie Instytutu Nauk Leśnych SGGW w Warszawie przy ul. Nowoursynowskiej 159, 02-776 Warszawa, w terminie od 29.10.2121 do 15.11.2021 r. do godz. 12:00.

 

Przewidywany termin zatrudnienia na stanowisku od 01.12.2021 r.

Miejsce uzyskania przez Kandydata dodatkowych informacji o stanowisku: dr hab. Michał Brach, Samodzielny Zakład Geomatyki i Gospodarki Przestrzennej, Instytut Nauk Leśnych SGGW w Warszawie tel. +48 22 59 38 213 e-mail: michal_brach@sggw.edu.pl

Informujemy, że odpowiemy tylko na wybrane oferty.

Zastrzegamy sobie prawo zakończenia konkursu wcześniej lub pozostawienia konkursu bez rozstrzygnięcia.

Prosimy o załączenie następującego oświadczenia:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Szkołę Główną Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, celu uczestnictwa w procesach rekrutacyjnych, zgodnie z Ustawą z dnia 10.05.2018 o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000).”

 

Klauzula informacyjna:

Informujemy, iż wszelkie dane osobowe jakie zostaną przekazane przez Pana/Panią w prowadzonym postępowaniu rekrutacyjnym na w/w stanowisko przez Szkołę Główną Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie (zwana dalej SGGW) będą przetwarzane przez SGGW w celu przeprowadzenia wyżej wymienionego postępowania rekrutacyjnego zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej RODO. Administratorem Danych Osobowych jest Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, z siedzibą przy ul. Nowoursynowskiej 166, 02-787 Warszawa. Dane osobowe przechowywane będą do czasu zakończenia postępowania rekrutacyjnego prowadzonego przez SGGW. W SGGW jest Inspektor Ochrony Danych nadzorujący prawidłowość przetwarzania danych osobowych, z którym można skontaktować się za pośrednictwem adresu e-mail: iod@sggw.pl. Zgodnie z przepisami RODO informujemy, iż ma Pan/Pani prawo od SGGW jako Administratora Danych Osobowych dostępu do swoich danych, ich sprostowania, przenoszenia i usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania danych i wniesienia skargi do organu nadzorczego. Informujemy, że odpowiemy tylko na wybrane oferty. Zastrzegamy sobie prawo zakończenia konkursu wcześniej lub pozostawienia konkursu bez rozstrzygnięcia.

 

29-09-2021 15:05
Krzysztof Szwejk