KONKURS NA STANOWISKO ASYSTENTA BADAWCZO-DYDAKTYCZNEGO W KATEDRZE ŻYWIENIA CZŁOWIEKA – INSTYTUT NAUK O ŻYWIENIU CZŁOWIEKA SGGW

INSTYTUCJA: Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Instytut Nauk o Żywieniu Człowieka, ul. Nowoursynowska 159C, 02-787 Warszawa, Katedra Żywienia Człowieka
MIASTO: Warszawa
STANOWISKO: asystent badawczo – dydaktyczny
DYSCYPLINA NAUKOWA: nauki o zdrowiu, technologia żywności i żywienia
DATA OGŁOSZENIA: 28.06.2022r.
TERMIN SKŁADANIA OFERT: 29.07.2022 – 12.08.2022r.
LINKI DO STRONY:

 1. I. Uczelni: https://bip.sggw.edu.pl/oferty-pracy/
  Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa http://www.bazaogloszen.nauka.gov.pl/
  III. Komisji Europejskiej w europejskim portalu dla mobilnych naukowców https://euraxess.ec.europa.eu/jobs/search

Warsaw University of Life Sciences – SGGW, Institute of Human Nutrition Sciences

SŁOWA KLUCZOWE: żywienie człowieka, diagnostyka laboratoryjna, ocena stanu odżywienia

Dodatkowe informacje:

Osoba ubiegająca się o wymienione stanowisko musi spełniać wymogi określone w art. 113 ustawy z dn. 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. 2018, poz. 1668 z późn. zmianami), w Statucie Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie (Dział VIII Pracownicy SGGW).

Kandydat powinien posiadać dyplom magistra nauk o zdrowiu lub nauk rolniczych w zakresie dietetyki lub technologii żywności i żywienia człowieka oraz być przygotowanym do prowadzenia zajęć dydaktycznych w języku polskim i angielskim. Wymagana jest pogłębiona znajomość zagadnień z zakresu żywienia człowieka ze szczególnym uwzględnieniem aspektów dotyczących oceny stanu odżywienia, w tym przeprowadzania i interpretowania badań diagnozujących stan odżywienia, a także podstawowych analiz chemicznych.

Kandydat powinien posiadać:

 • udokumentowany dorobek naukowy zgodny z profilem jednostki w postaci publikacji w renomowanych czasopismach naukowych indeksowanych w bazie JCR w ostatnich 5 latach;
 • udokumentowany staż w jednostce naukowej;
 • minimum 2-letnie doświadczenie w realizacji zajęć dydaktycznych z zakresu różnych aspektów żywienia człowieka; dodatkowym atutem będzie doświadczenie w prowadzeniu zajęć z oceny żywienia i analizy żywności;
 • udokumentowane doświadczenie w upowszechnianiu wiedzy z zakresu żywienia człowieka;
 • umiejętność wykonywania analiz biochemicznych z wykorzystaniem metod spektrofotometrycznych i chromatograficznych;
 • umiejętność obsługi aparatów: InBody, BodPod, RMR QUARK oraz DEXA
 • udokumentowane doświadczenie w prezentowaniu wyników badań na konferencjach naukowych, w tym międzynarodowych;
 • dobra znajomość języka polskiego oraz angielskiego w mowie i piśmie umożliwiająca prowadzenie zajęć dydaktycznych;
 • umiejętność posługiwania się komputerem w zakresie programów MS OFFICE, programów statystycznych (np. STATISTICA, STATA) oraz programu do oceny wartości odżywczej jadłospisów (DIETA 6,0).

Wymagane dokumenty:

 • podanie o zatrudnienie kierowane do JM Rektora SGGW,
 • kwestionariusz osobowy
 • życiorys,
 • list motywacyjny,
 • listy rekomendacyjne,
 • odpis (kopia potwierdzona) dyplomu ukończenia studiów, kopie certyfikatów,
 • referencje od poprzedniego (ich/pracodawcy(ów)/promotora(ów)
 • wykaz opublikowanych prac
 • oświadczenie kandydata (na specjalnym druku), że m.in. spełnia wymogi określone w art. 109 ust. 1 w/w ustawy oraz, że SGGW będzie Jego podstawowym miejscem pracy w rozumieniu w/w ustawy (druki wydaje Dział Spraw Osobowych).
 • klauzulę o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby procesu rekrutacji

 

Miejsce składania dokumentów:

 • papierowo, z dopiskiem „asystent KŻCz”: Instytut Nauk o Żywieniu Człowieka, Nowoursynowska 159c, 02-776 Warszawa pokój 2109,  nr tel. 22 59 37 113.

lub

Termin rozstrzygnięcia konkursu: 26.08.2022r.

Dodatkowe informacje: dr hab. Małgorzata Drywień, prof. SGGW,  pok. 2103,  bl. 32, , tel. (+48-22) 59-37–121. E-mail: malgorzata_drywien@sggw.edu.pl

Informujemy, że odpowiemy tylko na wybrane oferty.

Zastrzegamy sobie prawo zakończenia konkursu wcześniej lub pozostawienia konkursu bez rozstrzygnięcia.

Prosimy o załączenie następującego oświadczenia:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Szkołę Główną Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, celu uczestnictwa w procesach rekrutacyjnych, zgodnie z Ustawą z dnia 10.05.2018 o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000).”

Klauzula informacyjna:

Informujemy, iż wszelkie dane osobowe jakie zostaną przekazane przez Pana/Panią w prowadzonym postępowaniu rekrutacyjnym na w/w stanowisko przez Szkołę Główną Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie (zwana dalej SGGW) będą przetwarzane przez SGGW w celu przeprowadzenia wyżej wymienionego postępowania rekrutacyjnego zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej RODO. Administratorem Danych Osobowych jest Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, z siedzibą przy ul. Nowoursynowskiej 166, 02-787 Warszawa. Dane osobowe przechowywane będą do czasu zakończenia postępowania rekrutacyjnego prowadzonego przez SGGW. W SGGW jest Inspektor Ochrony Danych nadzorujący prawidłowość przetwarzania danych osobowych, z którym można skontaktować się za pośrednictwem adresu e-mail: iod@sggw.pl. Zgodnie z przepisami RODO informujemy, iż ma Pan/Pani prawo od SGGW jako Administratora Danych Osobowych dostępu do swoich danych, ich sprostowania, przenoszenia i usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania danych i wniesienia skargi do organu nadzorczego. Informujemy, że odpowiemy tylko na wybrane oferty. Zastrzegamy sobie prawo zakończenia konkursu wcześniej lub pozostawienia konkursu bez rozstrzygnięcia.

28-06-2022 10:44
aorzechowska
05-07-2022 11:58
aorzechowska