Konkurs na stanowisko asystenta badawczo – dydaktycznego w Katedrze Ochrony Lasu

DYREKTOR INSTYTUTU NAUK LEŚNYCH
SGGW W WARSZAWIE

ogłasza jednoetapowy konkurs

na stanowisko asystenta badawczo – dydaktycznego

w Katedrze Ochrony Lasu SGGW w Warszawie

 

dziedzina:                             nauki rolne,

dyscyplina:                           nauki leśne,

specjalność naukowa:        ekologia i ochrona lasu

Kandydaci ubiegający się o ww. stanowisko zgodnie ze Statutem SGGW winni spełniać warunki określone w „Zasadach zatrudniania, zwalniania i awansowania nauczycieli akademickich SGGW”:

1)         posiadać dyplom ukończenia studiów wyższych i tytuł zawodowy magistra lub inny równorzędny;

2)         wykazała zainteresowania naukowe i dydaktyczne oraz zdolności do

ich rozwijania;

3)         posiada co najmniej dobrą znajomość języka angielskiego, w stopniu umożliwiającym samodzielne pisanie publikacji naukowych w tym języku oraz wygłaszanie doniesień na konferencjach naukowych, oraz:

 • mieć doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych z zakresu: ochrony i ekologii lasu poparte kilkuletnim doświadczeniem (zajęć kameralnych i terenowych);
 • posiadać wiedzę teoretyczną i praktyczną w zakresie ochrony i ekologii lasu potwierdzoną praktyką zawodową;
 • doświadczenie w monitoringu przyrodniczym
 • posiadać doświadczenie w zakresie prowadzenia badań naukowych z zakresu ekologii lasu potwierdzone publikacjami w czasopismach z listy A lub B wg MEiN w okresie ostatnich 5 lat
 • posiadać znajomość języka polskiego i języka angielskiego;
 • dodatkowym atutem będzie widoczna aktywność naukowa o zasięgu międzynarodowym.

Wymagane są następujące dokumenty:

 • podanie o zatrudnienie na ww. stanowisko kierowane do JM Rektora SGGW;
 • życiorys;
 • odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych;
 • świadectwo pracy lub zaświadczenia o zatrudnieniu;
 • opinia z ostatniego miejsca pracy;
 • oświadczenia kandydata (na specjalnym druku), że spełnia wymogi określone w art. 109 ust. 1 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym oraz, że SGGW będzie Jego podstawowym miejscem pracy w rozumieniu ww. ustawy (druki wydaje Biuro Spraw Osobowych);
 • kwestionariusz osobowy.

Ww. dokumenty należy złożyć w sekretariacie Instytutu Nauk Leśnych SGGW w Warszawie
przy ul. Nowoursynowskiej 159, 02-776 Warszawa, w terminie do 26.09.2021 r. do godz. 12:00.

Przewidywany termin zatrudnienia na stanowisku od 02.11.2021 r.

Miejsce uzyskania przez Kandydata dodatkowych informacji

o stanowisku:

Katedra Ochrony Lasu, Instytut Nauk Leśnych SGGW w Warszawie

tel. 0-22-59-38-153

02-09-2021 15:19
Krzysztof Szwejk
13-09-2021 12:08
Krzysztof Szwejk