Konkurs na stanowisko Asystenta Badawczo-Dydaktycznego w Katedrze Fizyki i Biofizyki- Instytutu Biologii

INSTYTUCJA: Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Instytut Biologii, Katedra Fizyki i Biofizyki, 02-776 Warszawa, ul. Nowoursynowska 159

MIEJSCE/KRAJ PRACY: Warszawa/Polska

STANOWISKO: asystent badawczo-dydaktyczny

LICZBA STANOWISK: 1

DZIEDZINA NAUKI: nauki biologiczne, dyscyplina biofizyka

DATA OGŁOSZENIA: 15.11.2021 r.

TERMIN SKŁADANIA OFERT: 15.12.2021 r. – 15.01.2022 r.

SŁOWA KLUCZOWE: fizyka, biofizyka, biologia

OPIS OGŁOSZENIA:

Kandydat (-tka) ubiegający (-a) się o w/w stanowisko musi spełniać wymogi określone w art. 113 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r., poz. 1668 ze zm.), w Statucie Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie (Dział VIII Pracownicy SGGW)

Poszukiwany jest kandydat (-tka), który charakteryzuje się następującymi cechami:

–  posiada tytuł zawodowy magistra fizyki, biofizyki lub inny pokrewny równoważny,

–  posługuje się językiem polskim w stopniu zaawansowanym umożliwiającym prowadzenie zajęć dydaktycznych ze studentami,

–  posiada minimalne doświadczenie dydaktyczne,

–  posługuje się językiem angielskim w stopniu umożliwiającym pisanie publikacji naukowych oraz wygłaszanie doniesień na konferencjach naukowych,

–  posiada dorobek wskazujący aktywność naukową,

–  wykazuje zainteresowanie i chęć pracy w laboratorium badawczym,

–  posługuje się metodami badawczymi: biofizycznymi, biologicznymi lub pokrewnymi,

–  posiada umiejętność przetwarzania danych i opracowywania uzyskanych przez siebie wyników w formie grafów i rysunków,

–  wykazuje chęć poznawania nowych technik pomiarowych w szczególności patch-clamp,

–  posiada umiejętność pracy w zespole i pracy samodzielnej,

–  doświadczenie w aplikowaniu wniosków o granty naukowe i wykazuje chęć zdobywania funduszy na badania naukowe będzie dodatkowym atutem,

–  posługuje się komputerowymi programami użytkowymi (TEAMs, Word, Excel, Power Point oraz pocztą elektroniczną),

–  wykazuje zainteresowania naukowe związane z wykorzystaniem metod fizyczno-chemicznych do badania układów biologicznych,

–  posiadanie doświadczenia zdobytego w zagranicznych laboratoriach będzie dodatkowym atutem.

Do obowiązków kandydata (-tki) będzie należało prowadzenie badań naukowych, aktywne pozyskiwanie funduszy na badania naukowe, prowadzenie zajęć dydaktycznych z przedmiotów obejmujących przede wszystkim zagadnienia związane z fizyką lub biofizyką na kierunkach studiów realizowanych w SGGW.

Kandydaci powinni złożyć następujące dokumenty:

  1. Podanie o zatrudnienie na ww. stanowisko, kierowane do JM Rektora SGGW,
  2. Dyplom ukończenia studiów magisterskich,
  3. Kwestionariusz osobowy,
  4. Życiorys z uwzględnieniem pracy zawodowej oraz osiągnięć naukowych w tym wykaz publikacji,
  5. Oświadczenie, potwierdzające spełnienie wymagań określonych w art. 113 ustawy
    z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r., poz. 1668 ze zm.).

Osoby spoza uczelni składają dodatkowo:

  1. Opinię z ostatniego miejsca pracy,
  2. Świadectwo pracy lub zaświadczenie o zatrudnieniu.

Miejsce składania dokumentów:

– papierowo: Sekretariat Instytutu Biologii, bud. 37, pok. 014, 02-776 Warszawa,
ul. Nowoursynowska 159, nr tel.: 022 5938620

lub

– elektronicznie: ib@sggw.edu.pl

Termin rozstrzygnięcia konkursu: 24.01.2022 r.

Informujemy, że odpowiemy tylko na wybrane oferty.

Zastrzegamy sobie prawo zakończenia konkursu wcześniej lub pozostawienia konkursu bez rozstrzygnięcia.

Prosimy o załączenie następującego oświadczenia:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Szkołę Główną Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, w celu uczestnictwa w procesach rekrutacyjnych, zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000 ze zm.)

Klauzula informacyjna:

Informujemy, iż wszelkie dane osobowe jakie zostaną przekazane przez Pana/Panią
w prowadzonym postępowaniu rekrutacyjnym na stanowisko asystenta badawczo-dydaktycznego przez Szkołę Główną Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie (zwaną dalej SGGW) będą przetwarzane przez SGGW w celu przeprowadzenia wyżej wymienionego postępowania rekrutacyjnego zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie
o ochronie danych) (Dz. Urz. UE z 2016 r. Nr L 119, s. 1), zwanego dalej RODO. Administratorem Danych Osobowych jest Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego
w Warszawie, z siedzibą przy ul. Nowoursynowskiej 166, 02-787 Warszawa. Dane osobowe przechowywane będą do czasu zakończenia postępowania rekrutacyjnego prowadzonego przez SGGW. W SGGW  powołany został Inspektor Ochrony Danych nadzorujący prawidłowość przetwarzania danych osobowych, z którym można skontaktować się za pośrednictwem adresu e-mail: iod@sggw.pl. Zgodnie z przepisami RODO informujemy, iż posiada Pan/Pani prawo dostępu od SGGW jako Administratora Danych Osobowych do swoich danych, ich sprostowania, przenoszenia i usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania danych i wniesienia skargi do organu nadzorczego.

 

15-11-2021 11:14
trusinski